Obecné informace a kontakty

Odborná praxe se řadí mezi povinné předměty, jejichž cílem je nabýt zkušenosti s výkonem sociální práce/zdravotně-sociální práce; získat, umět použít a dále rozvíjet kompetence potřebné pro výkon povolání sociálního pracovníka/zdravotně-sociálního pracovníka; budovat profesní identitu; a umět propojovat teoretické znalosti s praxí. Praxe je realizována ve státních či nestátních organizacích, v nichž je vykonávána sociální nebo zdravotně-sociální práce. Odbornou praxi je možné vykonávat jak v České republice, tak i v zahraničí.

Studenti a studentky realizují odbornou praxi pod vedením mentora/mentorky, což je zpravidla zkušený sociální pracovník/pracovnice nebo jiný pracovník dané organizace (dle specifikace smlouvy k praxi), který je provází po celou dobu odborného praxe. Studenti a studentky v rámci odborné praxe plní svůj individuální cíl, úkoly zadané dle Průvodců odborným praktickým vzděláváním a další úkoly dle pokynů mentora/mentorky.

Odborná praxe je reflektována prostřednictvím semináře k odborné praxi a prostřednictvím supervize praxí nebo jinou formou reflexe dle příslušného studijního programu. Před nástupem na první praxi studenti a studentky absolvují školení BOZP, požární ochrany a právních aspektů praxe, které organizuje FSS OU. Bez tohoto školení není možné nastoupit na praxi.
Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2023