Mise a vize Fakulty sociálních studií

Cílem Fakulty sociálních studií je šířit a vytvářet vědění, tedy vzdělávat a zkoumat, v sociálně vědních a zdravotně sociálních oborech. Jedná se o sociálně vědní obory, které se zabývají uplatněním teorie a výzkumu ke zlepšení kvality života lidí a rozvíjení plného potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství. Rolí fakulty je také aktivně sledovat a komentovat společenské dění v oblastech jejího zájmu. Činnost fakulty je založena na hodnotách a etických principech, které souvisí s její orientací na sociální obory. Těmito hodnotami jsou lidská důstojnost a respekt k lidským právům, sociální spravedlnost, soudržnost a solidarita, odbornost a profesní integrita.

Fakulta si klade za cíl být:

  • otevřenou akademickou obcí se sdílenou vnitřní kulturou vycházející z uvedených hodnot a se schopností dospět ke konsenzu,
  • vzdělávací institucí připravující odborně a eticky jednající profesionály,
  • uznávaným výzkumným pracovištěm s definovanými výzkumnými prioritami,
  • partnerem zejména pro představitele dalších vzdělávacích a výzkumných institucí, pro subjekty veřejné zprávy, samosprávy, neziskové nestátní organizace, zdravotnické organizace,
  • aktivním účastníkem při tvorbě strategií a řešení sociálních otázek, včetně témat regionu.

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 11. 2017