Historie Fakulty sociálních studií OU

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen FSS OU) byla založena 1. dubna roku 2008. Konstituování FSS OU je výsledkem dlouholetého procesu, který byl zahájen založením Zdravotně sociální fakulty OU, na níž byl v roce 1995 akreditován pětiletý magisterský studijní obor Sociální práce se zdravotnickým profilem. Základem nové Fakulty sociálních studií OU se stala Katedra sociální práce, která byla vyčleněna ze Zdravotně sociální fakulty OU.

Jaké byly v devadesátkách začátky fakulty se dozvíte v besedě na youtube kanále OU. Záznam vzpomínek tehdejšího vedoucího katedry sociální práce, profesora Stanislava Hubíka, na akreditační řízení magisterského studijního oboru sociální práce se zdravotnickým profilem na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity, které se vedlo v roce 1995, se dočtete na alive.osu.cz.

Cílem fakulty je umožnit zájemcům studium společenskovědních, zejména sociálních věd a zároveň nabídnout příležitost k uplatnění mladým vědcům v této oblasti.

Fakulta tak má od svého vzniku všechny tři stupně vysokoškolského vzdělávání a od roku 2013 nabízí další vzdělávání sociálních pracovníků. Na fakultě jsou realizovány tříleté bakalářské studijní obory v prezenční i kombinované formě a dvouleté navazující magisterské obory taktéž v obou formách studia. Zájemci rovněž mohou studovat v doktorském studijním programu v českém a anglickém jazyce.

Jedním z hlavních cílů fakulty je internacionalizace vzdělávání, kterou dokladuje spolupráce se zahraničními univerzitami z evropských zemí, dále pak zapojení učitelů zahraničních vysokých škol do výuky navazujících magisterských programů i podíl profesorů ze zahraničí na realizaci stávajícího doktorského studijního programu.

Vědeckovýzkumná činnost fakulty navazuje na vědeckovýzkumnou činnost Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty a je zaměřena na zkoumání sociálních dopadů modernizace a s ní spojené globalizace měnící evropský model sociálního státu a na relevantní témata sociální práce. FSS OU úzce spolupracuje s Evropským výzkumným institutem sociální práce (ERIS) na OU.

FSS OU pokračuje v tradicích Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty OU ve spolupráci s praxí. Kvalita praxí je průběžně sledována jak ze strany studentů a fakulty, tak ze strany poskytujících organizací.

Od svého vzniku na fakultě působí dvě katedry - Katedra sociálních věd a Katedra sociální práce.

V roce 2019 se Katedra sociálních věd přejmenovala na Katedru zdravotně-sociálních studií.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2022