Zahraniční vztahy Fakulty sociálních studií OU

1. Mobilita studentů a akademických pracovníků

Internacionalizace vzdělávání je deklarována a naplňována jako jeden z hlavních cílů FSS OU. Fakulta úspěšně rozvíjí zahraniční vztahy, které byly navázány bývalou Katedrou sociální práce Zdravotně sociální fakulty. V současné době FSS OU spolupracuje s 51 zahraničními školami ve 20 evropských zemích. Zaměřuje se přitom jak na výměnné pobyty studentů, tak na výměnu akademických pracovníků.

2. Výuka v cizím jazyce

FSS OU má akreditován doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce (P6731), obor Sociální práce (6731V012) v anglickém jazyce. Zahraničním studentům nabízí vybrané kurzy vyučované v anglickém jazyce.

3. Mezinárodní Jarní škola sociální práce

Počínaje rokem 2007 pořádá FSS OU každoročně mezinárodní Jarní školu sociální práce pro studenty magisterského a doktorského studia se záměrem poskytnout jim zpětnou vazbu od akademiků z evropských zemí, příležitost k rozšíření znalostí o sociální práci v Evropě a k výměně zkušeností. Setkání je využíváno rovněž k rozvoji sítě evropského výzkumu v sociální práci.

4. Věda a výzkum

Mezinárodní vědeckovýzkumná spolupráce, zaměřená zejm. na teorie sociální práce a sociální politiky, problematiku sociálního státu, sociálních důsledků modernizace, stárnutí populace, na jejich reflexi v sociální práci, se na FSS OU realizuje především s univerzitami sdruženými v Evropském výzkumném institutu sociální práce (ERIS). V rámci ERIS je vytvářen prostor pro mezinárodní publikační aktivity pracovníků a studentů členských škol. FSS OU participuje na organizaci a odborné garanci mezinárodních konferencí ERIS.

5. SOWOSEC

Fakulta sociálních studií OU velmi úzce spolupracuje s evropskými vysokými školami sociální práce v rámci programu Social work and Social economy, tzv. SOWOSEC. Zástupci těchto škol se pravidelně setkávají a diskutují aktuální dění v rámci SOWOSECU. Jedním z výstupů je i rozšíření akreditace oboru Management organizací služeb sociální práce o Joint Degree. Garantkou programu SOWOSEC je na FSS OU Mgr. Šárka Kopřivová, Ph.D..

6. International Research Network – FORUM

Fakulta sociálních studií OU je oficiálním členem mezinárodní vědecko-výzkumné sítě FORUM. FORUM je síť výzkumníků a výzkumnic z celé Evropy, která se zabývá zkoumáním zkušeností lidí, kteří uprchli z Ukrajiny a hledají útočiště v evropských zemích. Prováděním komparačních výzkumů ve více zemích nám umožní lépe pochopit roli národních a místních politik, praktik a kulturních významů, které utvářejí zkušenosti a strategie jednotlivců v důsledku migrace způsobené válkou.

Členkami této mezinárodní výzkumné sítě jsou doc. Kateřina Mikulcovádr. Veronika Racko.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2024