Informace pro uchazeče se specifickými potřebami

Ostravská univerzita nabízí a zajišťuje tyto služby:

  • informuje o podmínkách studia na OU uchazečům se specifickými potřebami (SPP) prostřednictvím webové stránky Centra Pyramida OU.
  • individuální konzultace zájemcům o studium na OU, které lze dohodnout s fakultním koordinátorem

Na základě elektronické přihlášky, v níž uchazeč se SPP požádá o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb:

  • koordinuje služby, zabezpečuje technickou a další podporu studentům se SPP na univerzitě,
  • poskytuje poradenství a zasazuje se o řešení individuálních studijních záležitostí studentů se SPP,
  • za účelem řádného plnění studijních povinností studentů se SPP spolupracuje s fakultními koordinátory pro studenty se SPP na fakultách, s pracovníky studijních oddělení, univerzitní knihovny a dalších pracovišť OU
  • zajišťuje knihovnické, informační a technické služby v rámci Centra Pyramida OU.

Fakultním koordinátorem pro uchazeče a studenty se SPP je odborný pracovník příslušné fakulty, který má k této funkci pověření děkana.

Fakultní koordinátor zejména

  • zjišťuje specifické vzdělávací potřeby studenta před započetím studia a v jeho průběhu,
  • spolupracuje s  pedagogickým poradcem a/nebo garantem příslušného oboru při tvorbě osobního studijního plánu studenta,
  • zajišťuje informovanost kateder, které se podílejí na výuce studijního oboru studenta se SPP.

PŘED podáním přihlášky ke studiu na FSS se doporučuje využít konzultací s fakultní koordinátorkou pro případnou prevenci neúspěšnosti studia zvoleného oboru.


Fakultní koordinátorka na FSS OU


Centrum Pyramida OU


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2022