Hlavní směry rozvoje vědy a výzkumu na FSS OU v období 2018-2022

Hlavní směr výzkumu: Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením

V rámci hlavního směru výzkumu se na Fakultě sociálních studií zaměřujeme na výzkum a rozvoj teoretických koncepcí sociální exkluze, kterou chápeme jako ohrožení sociální integrity a koheze společnosti, jako mechanismus sociální, materiální a kulturní izolace a omezování participace na aktivitách společnosti. Sociální exkluzi pro účely výzkumu konceptualizujeme jako multidimenzionální fenomén, který vyžaduje multidisciplinární výzkumný přístup. Ohrožení sociální exkluzí se dotýká jednotlivců i skupin obyvatel, přičemž na specifické skupiny zaměřujeme dílčí oblasti výzkumu. Ve vztahu k jejich specifikům jsou v rámci základního a aplikovaného výzkumu v praxi sociální práce zkoumány vhodné metody a opatření sociální práce a sociální politiky zaměřené na předcházení sociálnímu vylučování, příp. na podporu sociální inkluze za využití participativních přístupů. V rámci výzkumu je uplatňován multidisciplinární přístup, v jehož rámci je od roku 2016 reflektována i informatizace sociální práce jako perspektivní výzkumný směr.

Ve výzkumu se zaměřujeme především na dvě cílové skupiny obyvatel a s nimi spojená témata:

  1. osoby vyloučené z bydlení – v centru zájmu stojí komplexy nástrojů vedoucích k překonání tíživé bytové situace, ke získání a k udržení vyhovujícího a důstojného bydlení;
  2. osoby v nepříznivé životní situaci ohrožené sociálním vyloučením především z důvodu věku či zdravotního stavu (zejména senioři, nezletilé děti či osoby se zdravotním postižením) – výzkumně se zaměřujeme na roli sociální práce a sociálních služeb při jejím překonávání.

Vedoucí týmu
prof. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D. vedoucí výzkumného týmu

Program HSV na následující období (5letý výhled)

Cílem výzkumu je zjistit stav zkoumané sociální reality a na tomto základě vytvořit relevantní nástroje, resp. navrhnout vhodné přístupy a metody sociální práce, které umožňují řešit sociálně politické problémy ve vztahu k jednotlivcům i specifickým cílovým sociálním skupinám obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Do rozvinutého hlavního směru výzkumu postupně implementovat inovativní dílčí prvky z rozvíjejícího se perspektivního směru výzkumu zaměřeného na informatizaci sociální práce s akcentem na využívání nových ICT v její praxi.

Plán činnosti20182019202020212022
Příprava grantů (vedených v CEP, příp. mezinárodních)xxxxx
Řešení získaných grantů a smluvního výzkumuxxxxx
Publikační výstupy s akcentem na výstupy řazené v uznávaných databázích (např. WoS, Thomson Reuters)xxxxx
Tvorba 4 excelentních publikačních výstupůxxxxx
Implementace perspektivního směru zaměřeného na informatizaci sociální práce do výzkumů realizovaných v rámci HSVxxxxx

Vazba na doktorské studium

Témata výzkumně řešená v rámci disertačních prací studentů doktorského studia sociální práce přímo navazující na některou z dílčích oblastí hlavního směru výzkumu FSS OU (dále jen „HSV“). Rovněž v rámci řešených studentských projektů (SGS) realizované výzkumy vždy korespondují s jednou či více dílčími oblastmi HSV.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2018

Věda a výzkum na Fakultě sociálních studií OU

Vědeckovýzkumná činnost Fakulty sociálních studií navazuje na vědeckovýzkumnou činnost Katedry sociální práce ZSF OU, která je zaměřená do několika oblastí relevantních pro sociální práci. V teoretické oblasti se pracovníci nové fakulty budou i nadále zabývat srovnávacím výzkumem teorií sociální práce a sociální politiky, sociálními problémy globálních ekologických problémů, problematikou sociálního státu a sociálními důsledky modernizace a jejich reflexí v sociální práci. Fakulta bude rovněž participovat na práci Evropského výzkumného institutu pro sociální práci - European Research Institut for Social Work (ERIS), který je ústavem Ostravské univerzity.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017