OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název oboru: Sociální práce

Předpoklady pro přijetí ke studiu:


Ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru, může-li uchazeč zdůvodnit svou volbu praxí v oboru.
Podmínky pro přijetí ke studiu: • Uchazeč/ka má ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru, může-li uchazeč/ka zdůvodnit svou volbu praxí v oboru.

 • Uchazeč/ka podal/a přihlášku ke studiu e-přihláška do stanoveného termínu. (Poslední termín pro podání elektronické přihlášky je 15. června 2018.)

 • Uchazeč/ka doložil/a všechny povinné přílohy k přihlášce ke studiu do stanoveného termínu (Poslední termín pro doručení příloh k přihlášce na FSS OU je 22. června 2018 včetně. V případě, že student koná Státní závěrečnou
  zkoušku v tomto akademickém roce, může přílohu 3.3. - ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia - odevzdat po domluvě s referentkou oddělení
  vědy a výzkumu dodatečně, nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku studia.)

 • Uchazeč/ka vykonal/a přijímací zkoušku v ústní a písemné formě
  I. Ústní zkouška

  Těžištěm ústní zkoušky je prezentace a obhajoba projektu disertační práce, který uchazečka či uchazeč zaslali v písemné formě ve stanoveném termínu na FSS OU. Uchazeč/ka prokáže znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti
  sociálních věd.  II. Písemná zkouška
  V písemné zkoušce jsou prověřovány znalosti uchazeče/uchazečky ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni vymezené výše předepsanou literaturou (formou testu
  obsahujícího soubor uzavřených otázek);
  porozumění odbornému cizojazyčnému textu (anglický, německý nebo francouzský jazyk).


 • Uchazeč/ka se umístil/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupněTermín a způsob ověření splnění podmínek pro přijetí


Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v akademickém roce 2018/2019 do doktorského studia: v prezenční formě studia je 10 studentů/studentek, v kombinované formě 7 studentů/studentek.TermínyPoslední termín pro podání elektronické přihlášky je: 15. června 2018.

Poslední termín doručení povinných příloh přihlášky poštou: 22. června 2018.

V případě, že student koná Státní závěrečnou zkoušku v tomto akademickém roce, může přílohu 3.3. - ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia - odevzdat po domluvě s referentkou oddělení vědy a výzkumu dodatečně,
nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku studia.Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: 22. června 2018 včetně (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem),
doklad o úhradě administrativního poplatku zašlete na email: .


V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to nejpozději do 22. června 2018 (nejzazší termín provedení platební transakce uchazečem). Žádost o vrácení chybné platby je
nutné podat písemně nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.
Studijní obor je dostupný i pro osoby se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida. • e-mail:

 • telefon: +420 553 46 1234

 • mobil: +420 733 784 095
Adresa pro zaslání povinných příloh • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

  Oddělení pro vědu a výzkum

  Fr. Šrámka 3

  709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Obálku viditelně označte textem: Přijímací řízení – DSBližší informace • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

  Oddělení pro vědu a výzkum

  Jana Kucharczyková

  telefon: 553 46 3106
facebook
rss
social hub