OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Jan Keller

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
místnost, podlaží, budova: B 415, budova B
funkce:
obor činnosti:dějiny sociologie, sociologická teorie s důrazem na relevantní aspekty sociální práce, společenské souvislosti ekologických problémů, sociologie organizace
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3244
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání a odborná praxe:

V letech 1974 až 1979 obory historie a sociologie na Filozofické fakultě UJEP v Brně.

V roce 1980 obhájil doktorskou práci na téma geneze koncepce dějin Maxe Webera. Krátce působil jako interní aspirant ČSAV, jako závozník ČSAD a jako učitel na střední škole v Havířově.

Od roku 1983 pracoval jako odborný asistent na katedře sociologie filozofické fakulty v Brně. Jako stipendista francouzské vlády absolvoval šestiměsíční studijní pobyty na univerzitách v Bordeaux (1985), v Aix-en Provence (1988) a v Paříži na Sorbonně (1992).

V roce 1992 obhájil habilitační práci o byrokratizaci státní správy ve Francii.

V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor sociologie na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2000 působí jako profesor sociologie na Ostravské Univerzitě.

Působení v zahraničí:

Přednáší pravidelně na univerzitě v Lille a nepravidelně na univerzitách v Poitiers, Trentu a Barceloně.

Odborné zaměření:

Přednáší obecnou sociologii, dějiny sociologie, sociologii organizace a byrokracie, dále problematiku sociálního státu a společenské souvislosti ekologických problémů. Vede doktorské práce studentů na univerzitách v Ostravě, Brně a Praze.

Publikační činnost:

Je autorem více než dvaceti odborných a popularizačních knih. Zabývá se v nich problematikou racionality moderní společnosti (Nedomyšlená společnost, 1992, Dvanáct omylů sociologie, 1995, Abeceda prosperity, 1997, Politika s ručením omezeným, 2001, Teorie modernizace, 2007, anglická verze Modernisation and Transformation of the Social, Eichstätt 2007), dále problematikou byrokracie a byrokratizace (Sociologie organizace a byrokracie,1996, 2.rozšířené vydání 2007), společenskými aspekty ekologických problémů (Až na dno blahobytu, 1993, 3. vydání 2005, Šok z ekologie, 1996, Sociologie a ekologie 1997, Naše cesta do prvohor, 1998), problematikou středních vrstev (Vzestup a pád středních vrstev, 2000), sociálního státu (Soumrak sociálního státu, 2005) a otázkami vzdělanosti (Společnost vzdělání? Chrám, výtah a pojišťovna, 2008, se spoluautorstvím Lubora Tvrdého). Je autorem učebnic Úvod do sociologie (1992, 5. vydání 2004), Dějiny klasické sociologie (2004), Úvod do filozofie, sociologie a psychologie, 2008, se spoluautorstvím psychologa Petra Novotného.

Vědecko-badatelská činnost:

V letech 1995 až 1997 byl nositelem grantu GAČR, jenž byl zaměřen na vydávání základních přehledových prací ze sociologie ve zvláštní edici Sociologického nakladatelství v Praze.

V roce 2000 byl nositelem grantu GAČR, jehož výstupem byla publikace Vzestup a pád středních vrstev.

V letech 2002 až 2004 byl nositelem grantu GAČR, jehož výstupem byla v roce 2004 publikace Dějiny sociologie.

V letech 2005 a 2006 nositelem grantu GAČR, jehož výstupem byla monografie Teorie modernizace.

V letech 2005 až 2007 spoluřešitelem grantu GAČR týkajícího se problematiky vzdělanosti ve vazbě na trh práce.

V současné době je spoluřešitelem tříletého grantu GAČR s názvem Průmyslové město v postprůmyslové době.Všechny publikace

Keller, J. Evropské rozpory ve světle migrace. Praha: SLON, 2017. 227 s. ISBN 978-80-7419-249-4.
Dvořáková, V., Hrubec, M. a Keller, J. A Trialogue on Revolution and Transformation. In: J. Arnason, M. Hrubec. Social Transformations and Revolutions. Reflections and Analyses. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. s. 6-26. Edice filosofie a sociální vědy, č. 1. ISBN 978-1-4744-1534-7.
Keller, J. Co skrývá multikulturalismus. In: Masová imigrace. Záchrana, nebo zkáza Evropy? 2015-10-16 Praha. Praha: Institut Václava Klause, 2016. s. 93-97. ISBN 978-80-7542-007-7.
Keller, J. Sociální exkluze jako boj o místo. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení : analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016. s. 15-38. ISBN 978-80-7464-852-6.
Keller, J. Úvodní slovo: Tato země je naše. 25 rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem. 2016.
Keller, J. a Přibáň, J. Lidská práva na cestě od nerovnosti k nejistotě. In: Lidská práva . Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. Sociologické nakladatelství, 2015. s. 99-112. ISBN 978-80-7419-230-2.
Keller, J. Odsouzeni k modernitě.: Co hledá sociologie a našla beletrie. 1. vyd. Praha: Novela Bohemica, 2015. 186 s. ISBN 978-80-87683-53-8.
Keller, J. Exclusion as a Social Problem and a Methodological Issue. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 64 s. ISBN 978-80-7464-553-2.
Keller, J. Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 60 s. ISBN 978-80-7464-490-0.
Keller, J. Jsme tady doma: Jsme tady doma Komentáře z let 2008 až 2014. Praha: Novela Bohemica, 2014. 240 s. ISBN 978-80-87683-37-8.
Keller, J. Mladí konzervativci a staří chaoti. In: Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa. Praha: Novela Bohemica, 2014. s. 290-293. ISBN 978-80-87683-02-6.
Keller, J. Sociální stát ve věku přístupu. In: Európsky sociálny model. Bratislava: VEDA vydavatelstvo SAV, 2014. s. 22-36. ISBN 978-80-224-1396-1.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Keller, J., Gojová, A. a Baum, D. H. Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft: Ein empirisches Beispiel aus der Tschechischen Republik. Springer VS, 2013. 231 s. ISBN 978-3-531-18686-3.
Novotný, L., Rozbořil, B., Daněk, J., Keller, J. a Styx, P. Paradoxy nejistoty: sociologický workshop [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Keller, J. Posvícení bezdomovců: Úvod do sociologie domova. Praha: SLON, 2013. Sociologické aktuality. sv. 32. 290 s. ISBN 978-80-7419-155-8.
Keller, J. Sociální tunel jako hrozba budoucnosti. In: Paradigmy zmien v 21. storočí. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. s. 111-125. ISBN 978-80-7144-209-7.
Keller, J. Sociální tunel jako hrozba budoucnosti. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. s. 34-40. ISBN 978-80-7144-212-7.
Keller, J. Pokud se nezbavíme spekulantů, zbavíme se demokracie. In: Krize a politické křižovatky. 1. vyd. Praha: Filosofia- nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2012. s. 65-80. Filosofie a sociální vědy, 42. svazek. ISBN 978-80-7007-370-4.
Keller, J. Sociologie jako konstrukt středních vrstev. SOCIOLOGIA. 2012, roč. 44, s. 407-431. ISSN 0049-1225.
Keller, J. Sociologie středních vrstev. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. 220 s. ISBN 978-80-7419-109-1.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Keller, J. Mezi postindustriální společností a deindustrializací. In: Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 59-71. ISBN 978-80-7431-053-9.
Keller, J. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2011. 197 s. ISBN 978-80-7419-059-9.
Keller, J. Na pokraji trhu práce - ke sporům o příčinách chudoby. Sociální práce / Sociálna práca. 2010, roč. 10, č. 2010, s. 57-63. ISSN 1213-6204.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Keller, J. The social impact of reforms. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2010. s. 229-334. ISBN 978-80-7326-182-5.
Keller, J. Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti. první. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. Studie. 200 s. ISBN 978-80-7419-031-5.
Keller, J. Das Zugrundegehen des Sozialstaates. první. vyd. Norderstedt: Books on Demand, 2009. 176 s. ISBN 978-3-8391-3241-8.
Keller, J. Falešné vědomí a falešné svědomí. In: Kultura, média, komunikace. první. vyd. s. 89-104. ISBN 978-80-244-2462-0.
Keller, J. Globalizace, virtuální postmoderna a média. In: Diskurzy o diskurzu. Kultura, média komunikace. první. vyd. s. 45-54.
Keller, J. Nejistota a důvěra. Aneb k čemu je modernitě dobrá tradice. 1. vyd. Praha: SLON, 2009. 174 s. ISBN 978-80-7419-002-5.
Keller, J. Rituál. In: Antropologický slovník. první. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 197-201. ISBN 978-80-7204-560-0.
Keller, J. Teď, když máme, co jsme chtěli. Praha: Earthscan, 2009. 180 s. ISBN 978-80-86916-07-1.
Keller, J. Abeceda prosperity. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 176 s. ISBN 978-80-7239-227-8.
Keller, J. Globalizace, postmoderní mentalita a masová média. In: Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 41-48. ISBN 978-80-244-2023-3.
Keller, J. Jak sociologie přichází o společnost. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, s. 989-1006. ISSN 0038-0288.
Tvrdý, L. a Keller, J. K čemu slouží recenze. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 5, s. 1025-1028.
Keller, J. Proces globalizace a střední vrstvy. In: Sociální kritika v éře globalizace. Praha: Nakladatelství Filozofia, 2008. s. 129-141. ISBN 978-80-7007-286-8.
Novotný, P. a Keller, J. Úvod do filozofie, sociologie a psychologie: Nové pohledy společenských věd. Liberec: Dialog, 2008. 219 s. ISBN 978-80-86761-81-7.
Keller, J. a Tvrdý, L. Vzdělanostní společnost?: Chrám, výtah a pojišťovna.. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. Studie. 183 s. ISBN 978-80-86429-78-6.
Keller, J. K některým problémům společnosti vzdělání. In: Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha, 2007. Nakladatelství Epocha, 2007. s. 29-42. ISBN 978-80-87027-37-0.
Keller, J. Modernisation and Transformation of the Social. 1. vyd. Eichstatt: ISIS, 2007. 115 s. ISBN 80-7326-116-2.
Keller, J. Proces modernizace.: Teorie a skutečnost. In: XX. Letní škola historie. Výuka dějepisu a současná proměna světa.. Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty UK, 2007. Vydavatelství Pedagogické fakulty UK, 2007. s. 77-83. ISBN 978-80-7290-355-7.
Keller, J. Sociologie organizace a byrokracie. 2. přepracované. vyd. Praha: SLON, 2007. Základy sociologie. 182 s. ISBN 978-80-86429-74-8.
Keller, J. Teorie modernizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie. 197 s. ISBN 978-80-86429-66-3.
Keller, J. Globalizace - mýtus a realita. In: Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Univerzita Olomouc, 2006. Univerzita Olomouc, 2006. s. 11-20. ISBN 80-244-1494-5.
Keller, J. Až na dno blahobytu. 3. vyd. Praha: EarthSave, 2005. 132 s. ISBN 80-903085-7-0.
Keller, J. Dějiny klasické sociologie. 2. vyd. Praha: SLON, 2005. 530 s. ISBN 80-86429-34-2.
Keller, J. La logique de l´engagement écologiste en République Tcheque. In: Les nouveaux militantismes dans l´Europe élargie. 1. vyd. Paris: Harmattan, 2005. s. 171-190. ISBN 2-7475-9390-8.
Keller, J. Předmluva k českému vydání. In: Přehled sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. s. 1-7. ISBN 80-7178-976-3.
Keller, J. Soumrak sociálního státu. 1. vyd. Praha: Slon, 2005. 158 s. ISBN 80-86429-41-5.
Keller, J. The Czech Republic: Fifteen Years Later. European Journal of Social Theory. 2005, roč. 8, č. 11, s. 471-485. ISSN 1368-4310.
Keller, J. The social state at a turning point. In: De- and Reconstruction in European Social Work. Materialien zur vergleichenden Sozialarbeitswissenschaft. Eichstätt: BK-Verlag Stassfurt, 2005. BK-Verlag Stassfurt, 2005. s. 31-46. ISBN 80-7326-072-7.
Keller, J. Beckova kritická teorie modernizace. In: Riziková Společnost. Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-32-6.
Keller, J. Dějiny klasické sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. Studijní texty. 529 s. ISBN 80-86429-34-2.
Keller, J. Doslov k českému vydání. In: Riziková společnost. 1. vyd. Praha: Slon, 2004. ISBN 80-86429-32-6.
Keller, J. Globalisation,Networks and the Social State. In: Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. Ostrava: Univerity of Ostrava, 2004. Univerity of Ostrava, 2004. s. 81-89. ISBN 80-7368-022-X.
Keller, J. Intergenerational Solidarity and the Crisis of Insurance Systems. In: Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. s. 35-42. ISBN 80-7326-064-6.
Keller, J. Mezigenerační solidarita a krize systémů pojištění. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2004. s. 39-45. ISBN 80-7326-026-3.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2004. 204 s. ISBN 978-80-86429-39-7.
Keller, J. Abeceda prosperity. 2. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 170 s. ISBN 80-7239-125-9.
Keller, J. Nedomyšlená společnost. 4. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 125 s. ISBN ISBN 80-7239-091-0 .
Keller, J. Rizika globalizace. In: padesátá a šedeátá léta v českoslovneksých i světových dějinách. Praha: Porta linguarum, 2003. Porta linguarum, 2003. s. 131-135. ISBN 80-86554-00-7.
Keller, J. Deset témat pro českou sociologii. Sociologický časopis. 2002, č. 1, s. 25-35. ISSN 0038-0288.
Keller, J. Education for Regional Sustainable Development. In: Ecological Education in Everyday Life. Toronto, Bufallo, London: University of Toronto Press, 2002. s. 109-121. ISBN 0-8020-3668-6.
Keller, J. Idea Evropy. 2002.
Keller, J. Studie ze sociologické teorie. 2002.
Keller, J. Zablokovaná politika. In: Krize, vize a realita české politiky. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2002. s. 76-88. Nové směry, č.4. ISBN 80-86316-32-7.
Keller, J. Die Roma - Im Teufelskreis der Stigmatisierung. In: Deutsche und Tschechen. 1. vyd. Munchen: C.H.Beck Verlag, 2001. s. 327-333. ISBN 3-406-45954-4.
Keller, J. Modernizace - humanizace společnosti anebo koroze sociálna? Kritické poznámky k teorii modernizace. In: Sympozium evropských sociologů v Praze: Transformace a modernizační výzvy 2001-05-11 Praha. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2001. Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2001. s. 211-216. ISBN 80-85950-98-7.
Keller, J. Noch warten die Tschechen auf Grun. In: Deutsche und Tschechen. 1. vyd. Munchen: C.H.Beck Verlag, 2001. s. 372-377. ISBN 3-406-45954-4.
Keller, J. Politika s ručením omezeným. Moc a bezmoc na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub (ELK), 2001. Nové směry. 139 s. ISBN 80-86316-27-0.
Keller, J. Romové - v bludném kruhu stigmantizace. In: Česi a Němci. Dějiny, kultura, politika. 1. vyd. Praha: Paseka, 2001. s. 273-276. ISBN 80-7185-370-4.
Keller, J. Střední vrstvy a rétorika liberalismu. -. 2001, roč. 9, č. 11, s. 21-28. ISSN 0572-3043.
Keller, J. The modernization: humanization of society, or the corrosion of the social being?. In: Institut filozofii i socjologii Polskiej Akademii Nauk: Sisyphus. Social Studies Praha. Warszawa: Institute of Philosophy and Sociology. Polish Academy of Sciences., 2001. Institute of Philosophy and Sociology. Polish Academy of Sciences., 2001. s. 177-184. ISSN 0208-5070.
Keller, J. V pavučině globalizace. In: Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2001. s. 39-54. ISBN 80-7007-155-9.
Keller, J. Boj s bídou nás teprve čeká. In: boj s bídou nás teprve čeká. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. s. 267-270. ISBN 80-7302-000-9.
Keller, J. Co snižuje efektivnost environmentální osvěty. In: Sborník z konference vysokoškolských učitelů: Hledání odpovědí na výzvy současného světa 1999-01-10 . Praha: Univerzita Karlova, 2000. Univerzita Karlova, 2000. s. 55-58. ISBN 80-902635-2-6.
Keller, J. Freedom Interwoven With the Wheel. In: The World Perceived by the Heart of Europe. 1. vyd. Bratislava, Olomouc: Univerzita Olomouc, 2000. s. 29-35. ISBN 80-244-0058-8.
Keller, J. Globalizace - mýtus a realita. Křesťanská revue. 2000, č. LXVII, s. 123-128.
Keller, J. L´éducation pour un développement durable au niveau régional. In: Education écologique dans la vie quotidienne. 1. vyd. Québec, Canada: Institut de l ´UNESCO pour l´éducation, 2000. s. 143-157. ISBN 2-550-35338-2.
Keller, J. předmluva. In: Malé je milé, aneb ekonomie, která by počítala i s člověkem. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. s. 5-12. ISBN 80-7239-035-X.
Keller, J. Střední vrstvy a občanská společnost. In: Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity: Sociální studia . Brno: FSS MU, 2000. FSS MU, 2000. s. 175-186. ISBN 80-210-0318-9.
Keller, J. Vzestup a pád středních vrstev. [vol.] 27. vyd. Praha: SLON, 2000. 123 s. ISBN 80-85850-95-8.
Keller, J. Životní prostředí v České republice. In: Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21.století. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. s. 270-272. ISBN 80-7302-000-9.
Keller, J. Kam běží běžící pás?. In: Eseje o nedávné minulosti s blízké budoucnosti. 1. vyd. Praha: G+G, 1999. s. 9-29. ISBN 80-86103-28-5.
Keller, J. L´exclusion sociale. In: Erasmus-Konferenz Ostrava: Europaische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen . Boskovice: Albert, 1999. Albert, 1999. s. 256-259. ISBN 80-85834-62-6.
Keller, J. Občanská společnost v době globalizace. In: Sborník z konference pedagigických pracovníků v Olomouci: Multikulturní výchova v období globalizace 1999-10-21 Olomouc. Olomouc: Univerzita Olomouc, 1999. Univerzita Olomouc, 1999. s. 32-35.
Keller, J. Proces globalizace, sociálno a ekologie. Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii. 1999, roč. 3,
Keller, J. Naše cesta do prvohor. O povaze automobilové kultury. 1. vyd. Praha: SLON, 1998. 170 s. ISBN 80-85850-64-8.
Keller, J. Nedomyšlená společnost. 3. vyd. Brno: Doplněk, 1998. 125 s. ISBN 80-85765-41-1.
Keller, J. Abeceda prosperity. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplnik, 1997. SLON. 160 s. ISBN 80-85765-98-5.
Keller, J. Byrokracie jako nezamýšlený důsledek organizovaného jednání. In: Vzdělávání a výchova na prahu 21. století: Vzdělávání a výchova na prahu 21. století . Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. Univerzita Palackého, 1997. s. 26-28.
Keller, J. Recenze G. Ritzer, Mcdonaldizace spoleenosti. Sociologický easopis. 1997, roč. 199, s. 237-239. ISSN 0038-0288.
Keller, J. Recenze J. Smajs, Kultura proti poírodi. Sociologický easopis. 1997, roč. 199, s. 350-351. ISSN 0038-0288.
Keller, J. Recenze U. von Weizsacker,Faktor 41. Sociální studia. 1997, roč. G 3, s. 195-197.
Keller, J. Recenze Z. Baumann, Myslet sociologicky. Sociologický easopis. 1997, roč. 199, s. 109-111. ISSN 0038-0288.
Keller, J. Sociologie a ekologie. 1. vyd. Praha: SLON, 1997. Základy sociologie. 232 s. ISBN 80-85850-25-7.
Keller, J. Úvod do sociologie. Čtvrté rozšířené vydání. 4. vyd. Praha: SLON, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7.
Keller, J. Deset let rizikové společnosti. In: Sborník prací Fakulty sociálních studií G 38: Sociální studie . Brno: FSS -MU, 1996. FSS -MU, 1996. s. 1-24. ISBN 80-210-0318-9.
Keller, J. Environmentálne hnutia a problém zodpovednosti. Ekologie a život. 1996, roč. 5, s. 23-24. ISSN 1335-0161.
Keller, J. Faktor čtyři. 1996.
Keller, J., Gál, F. a Pavol Frič, Hodnoty pro budoucnost. 1. vyd. Praha: G + G, 1996. 94 s. ISBN 80-901896-4-4.
Keller, J. Chýba zelená infraštruktúra. Ekologie a život. 1996, roč. 5, s. 20-21. ISSN 1335-0161.
Keller, J. Kultura proti přírodě. 1996.
Keller, J. Mcdonaldizace společnosti. 1996.
Keller, J. Myslet sociologicky. 1996.
Keller, J. předmluva. In: Budoucnost je naše věc. 1. vyd. Praha: Inverze, 1996. s. 9-14. ISBN 80-901479-5-X.
Keller, J. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: SLON, 1996. Základy sociologie. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.
Keller, J. Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. 1. vyd. Praha: Eeský spisovatel, 1996. 48 s. ISBN 80-202-0606-X.
Keller, J. Až na dno blahobytu. 2. vyd. Brno DUHA: DUHA, 1995. 143 s. ISBN 80-902056-0-7.
Keller, J. Dvanáct omylů sociologie. 1. vyd. Praha: SLON, 1995. 167 s. ISBN 80-85850-09-5.
Keller, J. Úvod do sociologie. 3. vyd. Praha: SLON, 1995. 186 s. ISBN 80-85850-0-0.
Keller, J. Vztah k přírodě. Velké hodnoty, drobná očekávání a rozložení postojů v populaci. In: Sborník prací FF MU G 37: Sborník prací FF MU . Brno: FF MU, 1995. FF MU, 1995. s. 65-75. ISBN 80-210-0218-9.


AutorNázev práceTypRok
Solanský OldřichSociálně demografická analýza města Ostravy (jako podklad komunitního plánování)disertační 2011 
Šobáňová PetraŘešení konfliktů v sociální práci pomoci mediacedisertační 2011 
Trousil MichalNevládní organizace a sociální práce s imigrantydisertační 2011 
Chrenková MonikaGravidita a mateřství nezletilých dívek v České republicedisertační 2010 
Kuba FrantišekFenomén bezdomovectví mužů a možnosti jeho řešenídisertační 2010 
Zatloukal LeošPlánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování a standardizace jeho kvalitydisertační 2010 
Myšíková MartinaProměna úloh sociální práce v Německu jako důsledek společenských změn a s nimi souvisejících sociálně politických vývojových procesů.disertační 2006 
Kawulok JosefNěkteré aspekty života a identity bezdomovcůdiplomová 2015 
Zemanová KarinReflexe sociální exkluze seniorů v české odborné literatuřediplomová 2015 
Kaletová PetraNezaměstnanost a přístupy k jejímu zvládánídiplomová 2014 
Palyza JakubPrůběh a dopady penzijní reformydiplomová 2014 
Bartková MarieReorganizace úřadů prácediplomová 2013 
Dudziková DenisaPrincipy a rizika důchodové reformydiplomová 2013 
Kubita ViktorDopad nových sociálních rizik na střední vrstvudiplomová 2013 
Navrátilová LenkaPrincipy a rizika reformy zdravotnictvídiplomová 2013 
Walková LenkaOrganizace a problém důvěrydiplomová 2013 
Fedák MartinSociální politika současných politických stran a její důsledky v Moravskoslezském kraji.diplomová 2012 
Hlaváčová RadkaSítě pomoci u seniorů v Ostravědiplomová 2012 
Jacková JindřiškaVedení a řízení lidí v sociální prácidiplomová 2012 
Kobrová MartinaProces transformace pobytových sociálních služebdiplomová 2012 
Kolář DavidOrganizační kultura společnosti OKD, a.s.diplomová 2012 
Nezvalová JitkaStyly řízení a sociální prácediplomová 2012 
Podhorná SilvieKvalita zdravotní péče v pobytových sociálních službáchdiplomová 2012 
Cudráková AlenaNová sociální rizikadiplomová 2011 
Mikulec MarekChudoba a bída v ČRdiplomová 2011 
Janko JiříSociální systém ČR z hlediska typologie Espinga-Andersenadiplomová 2010 
Staňa TomášPenzijní reformy a dobývání rentydiplomová 2010 
Hiršová BohuslavaBída a chudoba - srovnání České Republiky a Slovenska.diplomová 2009 
Lánská HanaSociální problémy v pracích Zygmunta Baumana.diplomová 2009 
Binarová ZdeňkaObčanská společnost a sociální práce.diplomová 2008 
Boháčová TaťánaSociální stát a problém chudoby.diplomová 2008 
Lukešová MartinaSociální politika v programech politických stran.diplomová 2008 
Dutka JakubSociologické teorie ve vztahu k sociální prácidiplomová 2007 
Franková LucieSociální tématika v dílech Z. Baumana a U. Beckadiplomová 2006 
Orsagová RomanaSoučasné změny v systému sociálního zabezpečení v ČRdiplomová 2006 
Podhorná JanaDiskuse o budoucnosti sociálního státudiplomová 2006 
Potribná JanaSystémy důchodového zabezpečení - stav a perspektivydiplomová 2006 
Ševčík PavelKomunity a komunitní prácebakalářská 2012 
Blahuta LukášVzdělanostní společnost a Česká republikabakalářská 2008 
Šebestík MartinProblémy extremismu v České republicebakalářská 2006 


Chudoba perspektivou životního běhu
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vyloučení z bydlení
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období3/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Industriální město v post-industriální společnosti
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2009 - 12/2011
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2005 - 12/2007
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Teorie modernizace
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2005 - 12/2006
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Dějiny sociologie
Hlavní řešitelprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Období1/2002 - 12/2004
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub