Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče a garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
553 46 3218
704 617 085
Hanyášová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
553 46 3245
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
553 46 3219
Sekretariát katedry
Koubková Iveta
sekretářka katedry
553 46 3221
 
Členové katedry
Profesoři
Keller Jan, prof. PhDr., CSc.
činnost: sociologie organizace a sítí, funkce sociální politiky v moderní společnosti, sociální práce v kontextu sociologie, teorie společenských věd a sociální práce
553 46 3244
Docenti
Krhutová Lenka, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče a garantka a pedagogická poradkyně navazujícího magisterského programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
činnost: integrovaná zdravotně-sociální práce; koordinovaná rehabilitace / sociální a pracovní rehabilitace; mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
553 46 3218
704 617 085
Petrucijová Jelena, doc. PhDr., CSc.
činnost: metodologie společenských věd a sociální práce, filozofie a etika, kulturně antropologické aspekty sociální práce, filozofické aspekty metodologie sociálních věd
553 46 3205
724 330 729
Odborní asistenti
Hanyášová Hana, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry pro NMgr. studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
činnost: ošetřovatelství, dlouhodobá zdravotně-sociální péče, neformální péče
553 46 3245
Kopřivová Šárka, Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami
činnost: mezinárodní projektový management, sociální podnikání, koncepce kvality v sociální práci, fundraising a neziskový sektor, management v praxi sociální práce
553 46 3222
Miklušová Zuzana, Mgr., Ph.D.
garantka odborného praktického vzdělávání pro studijní programy Katedry zdravotně-sociálních studií
činnost: sociální práce s rodinou, pedagogika, sociální a pracovní rehabilitace, prevence syndromu vyhoření, case management, odborné praktické vzdělávání
553 46 3216
Paulíček Miroslav, Mgr., Ph.D.
činnost: metodologie sociologického výzkumu, metodologie kvalitativního výzkumu, metodologie kvantitativního výzkumu, sociologie rodiny
553 46 3246
Pavlica Karel, Mgr., Ph.D.
činnost: metody a techniky kvantitativního a kvalitativního výzkumu, mezinárodní projektový management, prevence syndromu vyhoření, sociálně psychologický výcvik, sociální práce v kontextu genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti
553 46 3217
Pospíšil Roman, PhDr. Mgr. Bc., Ph.D.
činnost: psychologie, komunikace, rozvoj a řízení lidských zdrojů
553 46 3227
Tichá Iva, Mgr. Ing., Ph.D.
koordinátorka praxí
činnost: demografie, veřejná správa, síťování a multidisciplinární týmy, management a projektové řízení
553 46 3242
Tomiczek Václav, ThLic., Ph.D.
činnost: sociální práce ve zdravotnictví, náboženské a duchovní potřeby v kontextu dlouhodobé péče
553 46 3240
Vondroušová Kamila, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry pro Bc. studijní program Zdravotně-sociální péče, pedagogická poradkyně bakalářského programu Zdravotně-sociální péče
činnost: metody a techniky kvantitativního výzkumu, technická a technologická rehabilitace
553 46 3219
Vědecko-výzkumní pracovníci
 
Externisté
Adam Iveta, PhDr. Mgr. Bc.
činnost: psychiatrie v sociální práci
 
 
Čubová Alexandra, Mgr. Bc.
činnost: paliativní a hospicová péče
553 46 3240
Křivák David, Mgr.
činnost: speciální pedagogika, sociální rehabilitace, komunikace s lidmi se zdravotním postižením
553 46 3240
Kuzníková Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: supervize, sociální práce ve zdravotnictví
553 46 3240
 
Novotný Zdeněk, MUDr.
činnost: pediatrie, sociální pediatrie
 
Restelová Andrea, Mgr.
činnost: pracovní rehabilitace a ergodiagnostika
 
Rojková Dana, Mgr.
činnost: geriatrie a sociální práce se seniory
 
 
Šarochová Alena, Mgr.
činnost: kazuistický seminář
 
Švubová Pavlína, JUDr.
činnost: veřejná správa a právo sociálního zabezpečení