Etická komise pro výzkum Fakulty sociálních studií

Etická komise pro výzkum FSS je zřízena pro potřeby posuzování etických aspektů výzkumu prováděného na FSS OU, který se dotýká zejména lidských subjektů. Posuzuje zejména skutečnost, zda metodika výzkumu v navrhovaném projektu není v rozporu s etickými normami a obecnými právními předpisy.

Etická komise pro výzkum FSS je zřízena v souladu s článkem 8 bodem 3 Etického kodexu zaměstnanců a studentů OU a posuzuje návrhy výzkumných projektů připravovaných na fakultní úrovni.

Etická komise pro výzkum FSS má pět členů a náhradníka, které jmenuje děkanka na návrh proděkanky pro vědu a výzkum a po projednání ve Vědecké radě FSS OU.

Jednání Etické komise pro výzkum FSS se řídí Opatřením děkanky č. 42/2024 Etická komise pro výzkum Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity.

Řádně vyplněná a podepsaná Žádost pro etické schválení výzkumného projektu/záměru se podává předsedkyni Etické komise pro výzkum FSS prostřednictvím tajemnice (referentky pro vědu a výzkum: Mirka Šnejdar Matochová, e-mail: , kancelář B103 na FSS OU). Žadatel vyplňuje a podává stranu 1 a 2 žádosti ve dvou vyhotoveních.
Termíny zasedání Etické komise pro výzkum FSS
říjen 2024 nebo dle potřeby
 
Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2024