Etická komise pro výzkum na FSS OU

Etická komise pro výzkum na FSS OU je zřízena pro potřeby posuzování etických aspektů výzkumu prováděného na FSS OU, který se dotýká zejména lidských subjektů. Posuzuje zejména skutečnost, zda metodika výzkumu v navrhovaném projektu není v rozporu s etickými normami a obecnými právními předpisy.

Etická komise pro výzkum na FSS OU je zřízena v souladu s článkem 8 bodem 3 Etického kodexu zaměstnanců a studentů OU a posuzuje návrhy výzkumných projektů připravovaných na fakultní úrovni.

Etická komise pro výzkum na FSS OU má pět členů, které jmenuje děkanka na návrh proděkanky pro vědu a výzkum a po projednání ve Vědecké radě FSS OU.

Jednání Etické komise pro výzkum FSS OU se řídí Opatřením děkanky č. 10/2019Jednacím řádem Etické komise pro výzkum na FSS OU.
Termíny zasedání Etické komise pro výzkum na FSS OU
8. března 2022
11. listopadu 2022
Zveřejněno / aktualizováno: 19. 05. 2022