Doktorské studium na FSS OU

Doktorský studijní program (DSP) Fakulty sociálních studií Sociální práce poskytuje postgraduální studium, jehož cílem je připravit špičkové odborníky v oblasti sociální práce. Hlavním směrem výzkumu na FSS OU jsou skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

Studium Sociální práce se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Standardní doba studia jsou 4  roky, maximální doba studia je 6 let. Studium je řádně ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce. Absolventům se uděluje akademický titul doktor (se zkratkou Ph.D.).

Doktorandům v prezenční formě standardní doby studia je poskytováno stipendium ve výši 11.250,- Kč/měsíčně (pro AR 2023/2024) s možností zvýšení stipendia na základě studijních a vědeckých výsledků.

Doktorské studium sleduje a hodnotí oborová rada. Členové jsou interní a externí přední akademičtí a vědečtí pracovníci. Předsedkyní Oborové rady DSP Fakulty sociálních studií je prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D., garantka doktorského studijního programu Sociální práce.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Mgr. Bc. Mirka Šnejdar Matochová
Oddělení pro vědu a výzkum FSS OU
Českobratrská 16
702 00 Ostrava
telefon: 553 46 3207
e-mail:


Přijímací řízení a doktorské studium na Fakultě sociálních studií očima studujících programu Sociální práce


Ivíce informací

více informací

více informací

více informací

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2024