Členové Oborové rady Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity

Předseda:
1.prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.

Členové:
2.prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
3.prof. Dr.hab. Ewa Marynowicz - Hetka, dr.h.c.
4.prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
5.doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.
6.doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
7.doc. PhDr. Miriam Slaná, Ph.D.
8.doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
9.doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
10.doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
11.doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
12.doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Patří k uznávaným a nejčastěji citovaným českým sociologům. Je autorem téměř 30 monografií zejména odborného, ale také popularizačního charakteru. Mnohé z nich byly vydány v prestižním Sociologickém nakladatelství (SLON). Řešil celkem pět grantových úloh podporovaných GAČR, byl členem francouzsko-českého výzkumného týmu vedeného Alainem Tourainem (participoval na mezinárodním výzkumu transformace postkomunistických zemí). Od roku 2001 vyučuje pravidleně na Katolické Univerzitě v Lille, působí též v rámci programu Erasmus jako vyučující na univerzitách v Barceloně, Trentu a Poitiers.

Prof. Dr.hab. Ewa Marynowicz - Hetka

Pedagog społeczny, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim, doctor honoris causa Ostravskej Univerzity, autorka wielu prac z zakresu pedagogiki społecznej, m.in. podręcznika z  pedagogiki społecznej(Pedagogika społeczna, wykład, tom I, Warszawa 2006, 2007,WNPWN; redaktor: Pedagogika społeczna, debata, tom II, Warszawa 2007, WNPWN), kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych: członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, prezes europejskiego stowarzyszenia Centre Européen de ressources en travail social, członek Zarządu Association International Intervenants auprés des Familles Separées(AIFI), członek Zarządu Education Centre for Community Education(ECCE), Członek Prezydium Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Profesor v oboru sociální politika a sociální práce, působí na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Vyučuje předměty zaměřené na teorie sociální práce a na kulturu organizací služeb sociální práce. Od roku 1999 se zabývá výzkumem utváření přístupu ke klientům v kontextu kultury organizací služeb sociální práce. Je výzkumníkem a garantem projektu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Praha – pobočka Brno. Jako předseda působí v redakční radě časopisu Sociální práce/Sociálna práca. Je člen vědecké a oborové rady Fakulty sociální studií Ostravské univerzity. Dále je předsedou oborové rady Fakulty sociálních studií : Sociální politika a sociální práce a členem vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Teologické fakulty JČU České Budějovice.

Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.

Publikuje intenzivně v zahraničí, na jeho zahraniční práce je odkazováno ve více než padesáti případech. Je členem redakční rady zahraničního odborného časopisu Social Work and Social Society, členem redakční rady domácího odborného časopisu Sociální práce/Sociálna práca. V letech 2002-5 byl spoluřešitelem grantu GAČR. V roce 2008 se stal děkanem FSS OU a ředitelem Euroepan Research Institut for Social Work (ERIS) OU v Ostravě.

Doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.

Odbornice v oblasti metodologie sociálních věd, je uznávána zejména za rozvoj integrovaných výzkumných strategií v humanitních vědách, zejm. v sociologii. Je členkou oborové rady doktorského studijního programu Sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou dvou monografií, z nichž Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu v roce 2010 vydalo prestižní Sociologické nakladatelství (SLON). Je rovněž autorkou několika kapitol v tuzemských a zahraničních publikacích. V letech 2002-5 byla spoluřešitelkou výzkumného projektu GAČR, v 90. letech získala grant na projekt Výuka kvalitativních metod pro společenské vědy (University of York). Publikuje statě v impaktovaných a recenzovaných časopisech (např. v Sociologickém časopise, Sociální práce/Sociálna práca). Je posuzovatelkou projektů grantové soutěže GAČR, GAAV a statí metodologické rubriky zařazených do recenzního řízení v Sociologickém časopise.

Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

Je členkou oborové rady doktorského studijního oboru sociální práce na Fakultě sociálních studií OU v Ostravě, studijního oboru sociologie na Filozofické fakultě UP v Olomouci a na Fakultě sociálních studií MU v Brně, členkou vědeckých rad Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií MU v Brně a Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích. Působí v 7. oborové radě GAAV pro sociální a ekonomické vědy. V letech 2000‒2002 a 2006‒2011 se angažovala v řídícím výboru Masarykovy české sociologické společnosti. V letech 2000‒2003 působila v Riaditeľskej rade Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny v Bratislave.

Je autorkou dvou monografií a několika kapitol v tuzemských a zahraničních knihách. Publikuje řadu statí v impaktovaných a recenzovaných časopisech (Sociologickém časopise, Sociológii, Sociálních studiích, European Journal for Social Work, Sociální práce/Sociálna práca). Zodpovídala jako hlavní řešitelka za pět výzkumných grantů (GAČR, MŠMT, VÚPSV při MPSV, BICSF Bratislava) a jako spoluřešitelka participovala na dalších šesti výzkumných grantech (GAČR, MŠMT). Posuzuje projekty přihlášené do grantové soutěže GAČR, GAAV, stati zařazené do recenzního řízení v Sociologickém časopisu, v periodicích Sociální studia, Fórum sociální politiky, Gender, rovné příležitosti, výzkum apod.) a monografie zařazené do edičního plánu Sociologického nakladatelství (SLON) a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Doc. PhDr. Miriam Slaná, Ph.D.

Docent v oboru sociální práce, působí na Trnavské univerzitě v Trnavě. Hlavní oblasti zájmu jsou metody sociální práce, sociální práce se zdravotně postiženými, dejiny sociální práce, sociální práce v psychiatrii, trénink komunikačních zručností, výcvik zaměřený na sebepoznávání, empatii a asertivitu. Práce v komunitě původního obyvatelstva v KENI, aktívní účasť v anti - malnutričním programu zaměřeném na podporu výživy dětí „ze slamů“ a  podporu komunitních programů pro matky s dětmi.

Výuka domácích studentů na bakalářském stupni na detašovanom pracovišti Trnavské univerzity v Nairobi, v Keni.

Doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Docentka v oboru systematická filozofie. Hlavní oblasti profesního zájmu jsou metodologie filozofické antropologie a filozofické implikace speciálně vědního pojetí člověka. Je autorkou dvou monografií a několika kapitol v tuzemských a zahraničních publikacích. Publikovala řadu statí v impaktovaných a recenzovaných časopisech v ČR a zahraničí. Citační index: cca 80 citaci a ohlasů v domácí a zahraniční odborné literatuře. Je členkou dvou vědeckých rad a členkou redakční rady mezinárodního vědeckého časopisu The New Educational Review (PL, SCOPUS). Jako řešitelka a spoluřešitelka se zúčastnila řady výzkumných projektů (MŠMT, Visegrad Fund).

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Docentka v oboru sociální práce. Ve výuce se koncentruje na téma komunitní sociální práce a sociální práce s rodinou. V průběhu své profesní kariéry se systematicky věnuje komunitní sociální práci a to jak ve výuce, praxi tak i výzkumu. V rámci programu SOCRATES/ERASMUS vyučovala na univerzitách v Rakousku, Finsku, Španělsku a Velké Británii. Je autorkou nebo spoluautorkou 7 publikací, které jsou používány jako učební texty. Rovněž publikuje v zahraničí. Jako spoluřešitelka pracovala v týmu badatelských grantů registrovaných v CEP v letech 2002-2004 a pak v letech 2010-2011. Od roku 2012 působí na FSS OU jako vědecký pracovník – senior v projektu VEDTYM „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“. Je členkou Vědecké rady pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí ČR, dále členkou výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR, kterou zastupuje v redakční radě časopisu Sociální práce/ Sociálna práca a členkou Vědecké rady FSS OU.

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Docentka v oboru Sociální práce. Věnuje se zejména problematice profesionalizace sociálních pracovníků v sociálních službách, dobrovolnictví a v posledních letech i institucionalizaci sociální práce ve školství. Ve výuce se koncentruje na disciplíny jako je etika v sociální práci, teorie sociální práce a metody sociální práce, modely školské sociální práce. Jako spoluřešitelka se podílela na vědeckovýzkumných projektech registrovaných ve VEGA s názvem Kvalita života a rovnosť príležitostí z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce a Úloha vzdelávania dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na vedomostiach a v štáte verejného blaha. Byla odbornou garantkou vícerých evropských projektů, například slovensko-norského projektu NIL_II_022-d Profesijná etika ako súčasť odbornej spôsobilosti pomáhajúcich profesií, projektu Gruntvig: Participation, Identity, Integration, Remembrance: European Puzzle II, projektu IP Erazmus: Innovations of workplace development in welfare services in Europe. V řadě dalších projektů působila jako koordinátorka, odborná garantka a lektorka. V současné době je projektovou manažerkou a lektorkou v OZ Spektrum východ v Spišskej Novej Vsi. Absolvovala několik zahraničních pobytů v Německu, Francii, USA, Finsku, Polsku. Celkem eviduje více než 90 publikačních jednotek, z toho tři monografie, více než 50 domácích a 25 zahraničních článků a odborných statí. Od roku 2009 je členkou výkonného výboru European Centre for Community Education (ECCE). Rovněž je členkou Vědecké rady FSS OU.

Doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Docent v oboru sociální politika a sociální práce. Působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně jako vedoucí Katedry sociální politiky a sociální práce. Vyučuje studenty ve všech stupních vysokoškolského vzdělání, a to v následujících disciplínách: Základy veřejné politiky, Teorie organizace a řízení, Současné problémy sociální politiky, Kvalitativní výzkum, Evaluační výzkum, Metodologická východiska fenomenologické sociologie pro kvalitativní výzkum. V současné době je členem řešitelského týmu projektu GA ČR s názvem Modernizace české sociální politiky. Dále působil jako odborný garant a člen řešitelského týmu v projektu OPLZZ s názvem Aktivní Matching. V letech 2006-2008 spolupracoval na projektu NoE 6. rámcového programu EU s názvem Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The making of European Identity a dále na projektu Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti. V letech 2002, 2004, 2005 absolvoval zahraniční studijní pobyty na Universitě v Plymouth (VB). Je místopředsedou Oborové rady Sociální politiky a sociální práce FSS MU, dále pak členem Evaluační skupiny MPSV ČR pro hodnocení programů Phare a EU v oblasti trhu práce. Celkem publikoval 70 odborných statí, odborných monografií a kapitol v odborných knihách. Podílel se nebo byl samostatným autorem 3 vysokoškolských učebnic.

Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Docentka v oboru sociální práce. V současné době působí jako zástupkyně ředitele Centra výzkumu a proděkanka pro pedagogickou činnost na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „FHS UTB“). Vyučuje v doktorském a bakalářském studijním programu předměty zaměřené na poradenství a sociologii pro pomáhající profese. V průběhu profesní kariéry se systematicky zabývá oblastí sociálních služeb, jejich kvalitou a perspektivami sociální práce v sociálních službách. Ve výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na problematiku deinstitucionalizace a transformace pobytových sociálních služeb a interakce klienta se sociálním prostředím ústavního zařízení. Do centra jejího zájmu spadá výzkum autoregulace. Byla hlavní řešitelkou čtyř tuzemských a jednoho mezinárodního projeku. V letech 2009–2011 byla spoluřešitelkou standardního projektu Grantové agentury ČR s názvem Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů pomáhajících profesí. V současné době je hlavní řešitelkou standardního projektu Grantové agentury ČR s názvem Porozumění procesu autoregulace u dětí a mládeže v institucionální péči, s dobou řešení 2013–2015. Je autorkou nebo spoluautorkou 3 monografií, které jsou používány jako učební texty a řady výzkumných statí publikovaných v impaktovaných časopisech nebo časopisech ze seznamu recenzovaných časopisů vydávaných v ČR. V rámci programu SOCRATES/ERASMUS přednášela ve Velké Británii, v Polsku a na Slovensku. Na FHS UTB je členkou Vědecké rady FHS, místopředsedkyní Oborové rady doktorského studijního programu a předsedkyní Rady studijních programů.