Partneři Fakulty sociálních studií OU

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

FSS OU je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Asociace je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR a zavazují se k dodržování Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci.

Časopis Sociální práce/ Sociálna práca

Časopis Sociální práce / Sociálna práca je odborný recenzovaný časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Jeho vydavatelem je Asociace vzdělavatelů v sociální práci a spoluvydavatelem Fakulta sociálních studií OU.

Platforma pro sociální bydlení

Fakulta sociálních studií OU je členem Platformy pro sociální bydlení, která zastřešuje fyzické a právnické osoby zabývající se sociálním bydlením nebo problematikou osob bez domova a vyloučených z bydlení.

Síť aktérů pro domov

Fakulta sociálních studií OU je členem Sítě aktérů pro domov, která zastřešuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení a vytváří pro ně odborné prostředí.

Agentura pro sociální začleňování

Vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti spolupráce mezi ústředními státními orgány a expertním sektorem s cílem snižování a eliminace sociálního vyloučení Fakulta sociálních studií OU uzavřela v roce 2016 s Agenturou pro sociální začleňování Memorandum o spolupráci. Mezi hlavní oblasti spolupráce patří: 1. Vytváření a posilování partnerských vztahů mezi Agenturou a Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity, 2. 2. Odborná spolupráce v oblasti sociálního začleňování se zaměřením na vzdělávání, zpracování analýz, expertíz a studií, konzultační a poradenskou činnost, spolupráci při přípravě koncepčních materiálů v rámci města Ostravy, výzkumné a monitorovací aktivity v rámci pilotního ověřování implementace koncepcí místní samosprávy (např. koncepce bydlení a koncepce rodinné politiky města Ostravy), 3. Podpora společných projektů v  oblasti sociálního začleňování se zřetelem na finanční možnosti obou stran. 4. Účast zástupců na jednáních orgánů smluvních stran, respektive na jednáních pracovních komisí a skupin, pokud o tom požádá jedna ze stran a projednávaná věc je v souladu s tímto memorandem.

Moravskoslezský kraj

Fakulta sociálních studií OU uzavřela v roce 2015 Memorandum o spolupráci v sociální oblasti, které vytváří prostor pro komunikaci, konzultaci, spojování úsilí a dosahování přínosných výsledků ve prospěch obyvatel Moravskoslezského kraje. Příkladem je spolupráce na projektu Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji či zpracování výzkumu pocitů bezpečí obyvatel kraje v roce 2016.

ASLIDO

S ASLIDEM – Akční skupinou s lidmi bez domova, z. s. spolupracuje Fakulta sociálních studií OU na zapojování lidí se zkušeností bezdomovectví do výuky předmětů Skupinová práce a Participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. Členové Aslida se také podílejí na realizaci kampaně Noc venku, kterou fakulta spolupořádá. Cílem Aslida je zlepšování životních podmínek lidí bez domova.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2021