Partneři Fakulty sociálních studií OU

Asociace vzdělavatelů v sociální práci

FSS OU je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Asociace je dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR a zavazují se k dodržování Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci.

Časopis Sociální práce/ Sociálna práca

Časopis Sociální práce / Sociálna práca je odborný recenzovaný časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci. Jeho vydavatelem je Asociace vzdělavatelů v sociální práci a spoluvydavatelem Fakulta sociálních studií OU.

Platforma pro sociální bydlení

Fakulta sociálních studií OU je členem Platformy pro sociální bydlení, která zastřešuje fyzické a právnické osoby zabývající se sociálním bydlením nebo problematikou osob bez domova a vyloučených z bydlení.

Síť aktérů pro domov

Fakulta sociálních studií OU je členem Sítě aktérů pro domov, která zastřešuje osoby a organizace zabývající se lidmi bez přístřeší nebo ohroženými ztrátou bydlení a vytváří pro ně odborné prostředí.

Agentura pro sociální začleňování

Vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti spolupráce mezi ústředními státními orgány a expertním sektorem s cílem snižování a eliminace sociálního vyloučení Fakulta sociálních studií OU uzavřela v roce 2016 s Agenturou pro sociální začleňování Memorandum o spolupráci. Mezi hlavní oblasti spolupráce patří: 1. Vytváření a posilování partnerských vztahů mezi Agenturou a Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity, 2. 2. Odborná spolupráce v oblasti sociálního začleňování se zaměřením na vzdělávání, zpracování analýz, expertíz a studií, konzultační a poradenskou činnost, spolupráci při přípravě koncepčních materiálů v rámci města Ostravy, výzkumné a monitorovací aktivity v rámci pilotního ověřování implementace koncepcí místní samosprávy (např. koncepce bydlení a koncepce rodinné politiky města Ostravy), 3. Podpora společných projektů v  oblasti sociálního začleňování se zřetelem na finanční možnosti obou stran. 4. Účast zástupců na jednáních orgánů smluvních stran, respektive na jednáních pracovních komisí a skupin, pokud o tom požádá jedna ze stran a projednávaná věc je v souladu s tímto memorandem.

Moravskoslezský kraj

Fakulta sociálních studií OU uzavřela v roce 2015 Memorandum o spolupráci v sociální oblasti, které vytváří prostor pro komunikaci, konzultaci, spojování úsilí a dosahování přínosných výsledků ve prospěch obyvatel Moravskoslezského kraje. Příkladem spolupráce je realizace projektu Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji zpracování výzkumu pocitů bezpečí obyvatel kraje v roce 2016, nebo participace v roli aplikačního garanta na projektech spolufinancovaných Technologickou agenturou ČR.

ASLIDO

S ASLIDEM – Akční skupinou s lidmi bez domova, z. s. spolupracuje Fakulta sociálních studií OU na zapojování lidí se zkušeností bezdomovectví do výuky předmětů Skupinová práce a Participace obyvatel při řešení problematiky bydlení. Členové Aslida se také podílejí na realizaci kampaně Noc venku, kterou fakulta spolupořádá. Cílem Aslida je zlepšování životních podmínek lidí bez domova.

Eurotopia, o.p.s.

V roce 2020 uzavřela fakulta Memorandum o vzájemné spolupráci s nestátní neziskovou organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s., která je zaměřená na práci s rodinami, dětmi a jednotlivci. Některé programy organizace jsou cíleny na práci s lidmi ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí, s dětmi a mládeží, které jsou ohroženy působením rizikových projevů chování a vlivů nefunkční rodiny.

Věznice Heřmanice

Fakulta uzavřela v roce 2023 Memorandum o vzájemné spolupráci s Věznicí Heřmanice jako vyústění dlouhodobé spolupráce. Tím se vytvořil další prostor pro komunikaci, konzultace, odbornou spolupráci a spojování úsilí při realizaci aktivit obou stran směřujících k reintegraci odsouzených.

International Research Network – FORUM

FORUM je síť výzkumníků a výzkumnic z celé Evropy, která se zabývá zkoumáním zkušeností lidí, kteří uprchli z Ukrajiny a hledají útočiště v evropských zemích. Prováděním komparačních výzkumů ve více zemích umožní lépe pochopit roli národních a místních politik, praktik a kulturních významů, které utvářejí zkušenosti a strategie jednotlivců v důsledku migrace způsobené válkou. Členkami této mezinárodní výzkumné sítě jsou také Kateřina Mikulcová a Veronika Racko.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2024