Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu, kdy pro vás také otevřeme e-přihlášku do studia.


Sociální práce

Studijní program
Sociální práce
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
03. 07. 2023 - 03. 08. 2023

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Sociální práce poskytuje postgraduální studium, jehož cílem je připravit špičkové odborníky v oblasti sociální práce, kteří disponují znalostmi současného mezinárodního teoretického diskurzu sociální práce reagujícího na proměny společnosti, umějí vytvářet koncepce a strategie rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Znají pokročilé metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu a dokáží aplikovat vědeckou metodologii a přístupy ve vědách o člověku a společnosti v oblasti sociální práce, dokáží samostatně řešit vědecké úkoly a realizovat evaluace programů a sociálních inovací.

Obsah studia vychází ze soudobého stavu vědeckého poznání a tvůrčí činnosti v oblasti sociální práce a příbuzných oborů a je nastaven tak, aby umožnil dosažení stanoveného profilu absolventa. Studium je čtyřleté, a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Témata disertačních prací přednostně korespondují s Hlavním směrem výzkumu (dále jen „HSV“) FSS OU. Pro období 2018–2022 se jedná o HSV názvem Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Doktorské studium sociální práce

Staňte se špičkovými odborníky v oblasti sociální práce, kteří disponují znalostmi současného mezinárodního teoretického diskurzu sociální práce reagujícího na proměny společnosti, umějí vytvářet koncepce a strategie rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Doktorské studium sociální práce vám představí jedna z největších kapacit v oboru, profesor Oldřich Chytil.

Co od vás očekáváme?

Studium doktorského studijního programu Sociální práce je určen absolventům magisterského stupně vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru (může-li uchazeč zdůvodnit svou volbu praxí v oboru).

Očekáváme, že se aktivně zapojíte do vědecké práce na fakultě a také do odborné diskuze vědecké komunity (publikování odborných studií, vystoupení na konferencích, participace a řešení studentských i dalších vědeckých grantových projektů apod.).

Co se naučíte?

V průběhu studia jsou studenti systematicky vedeni k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti tak, aby byli schopni své znalosti v profilových oblastech aplikovat a uplatnit se i jako odborníci v týmech řešících vědecké problémy oblastí příbuzných.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a kritickému myšlení, dále pak k samostatnému získávání dalších odborných znalostí a jejich implementaci. Absolventi studia znají pokročilé analytické metody kvantitativního výzkumu v sociální práci, pokročilé přístupy kvalitativního výzkumu, včetně jejich využití a reflexe limitů.

Naučí se projektovat a realizovat základní i aplikovaný výzkum v sociální práci, analyzovat a interpretovat získaná data, koncipovat a zpracovávat rozsáhlý odborný text, orientovat se do hloubky v daném tématu, pracovat s českou, a především s cizojazyčnou odbornou literaturou.

Naučí se psát, podávat a následně řešit vědecké granty a projekty, absolvují také pedagogickou praxi.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi programu naleznou uplatnění především jako vědecko-výzkumní pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu, koncepční pracovníci a analytici ve státní správě, samosprávě, v neziskovém sektoru a v institucích zabývajících se sociálními problémy na úrovni lokální, celorepublikové i mezinárodní, pedagogové na vysokých a vyšších odborných školách se sociálním zaměřením.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. Uchazeč/ka má ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru, může-li uchazeč zdůvodnit svou volbu praxí v oboru.
 2. Uchazeč/ka podal/a přihlášku ke studiu e-přihláška do stanoveného termínu.
  Poslední termín pro podání elektronické přihlášky je 31. května 2023 včetně, u dodatečného přijímacího řízení do 3. srpna 2023 včetně.
 3. Uchazeč/ka doložil/a všechny povinné přílohy k přihlášce ke studiu do stanoveného termínu. Poslední termín pro doručení příloh k přihlášce na FSS OU je 16. června 2023 včetně, u dodatečného přijímacího řízení do 3. srpna 2023 včetně. (V případě, že student koná Státní závěrečnou zkoušku v tomto akademickém roce, může přílohu 3.3. – ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia – odevzdat po domluvě s referentkou oddělení pro vědu a výzkum dodatečně, nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku studia.)

  Povinnými přílohami k přihlášce jsou:
  3.1. Projekt disertační práce v požadované struktuře, který musí obsahovat:

  • pracovní název disertační práce,
  • stručná teoretická východiska,
  • hlavní výzkumnou otázku či otázky, cíle výzkumu,
  • úvahu o možných výzkumných přístupech, metodě, výzkumném souboru a organizaci výzkumu,
  • přehled základní literatury, z níž bude práce vycházet, s důrazem na literaturu cizojazyčnou.

  Téma disertační práce musí korespondovat s Hlavním směrem výzkumu FSS OUSkupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

  V rámci hlavního směru se zaměřujeme na výzkum a rozvoj teoretických koncepcí sociální exkluze, kterou chápeme jako ohrožení sociální integrity a koheze společnosti, jako mechanismus sociální, materiální a kulturní izolace a omezování participace na aktivitách společnosti. Sociální exkluzi pro účely výzkumu konceptualizujeme jako multidimenzionální fenomén, který vyžaduje multidisciplinární výzkumný přístup. Ohrožení sociální exkluzí se dotýká jednotlivců i skupin obyvatel, přičemž na specifické skupiny zaměřujeme dílčí oblasti výzkumu. Ve vztahu k jejich specifikům jsou v rámci základního a aplikovaného výzkumu v praxi sociální práce zkoumány vhodné vhodné přístupy a metody zaměřené na předcházení sociálnímu vylučování, příp. na podporu sociální inkluze za využití participativních přístupů.

  V rámci hlavního směru výzkumu jsou rozvíjeny následující dílčí oblasti:
  • Spoluvytváření jako zdroj vědění a jednání v sociální práci
  • Sociální inovace a nové technologie v sociální práci
  • Reflexivní přístupy v sociální práci
  • Historie sociální práce
  • Služba a péče ve 21. století


  3.2. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadním studiu a odborné praxi.
  3.3. Ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia.
  3.4. Podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky, která je uchazečům o studium vygenerována ihned po jejím podání.
  3.5. Kopii dokladu o bezhotovostní úhradě administrativního poplatku 600,- Kč.

 4. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku v ústní a písemné formě.

  I. Ústní zkouška
  Těžištěm ústní zkoušky je prezentace a obhajoba projektu disertační práce, který uchazečka či uchazeč zaslali v písemné formě ve stanoveném termínu na FSS OU.

  Uchazeč/ka prokáže znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd, zejména v rámci předepsané literatury:

  • Baum, D., Gojová, A., eds. 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita.
  • Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha: SLON.
  • Disman, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
  • Gojová, A. 2006. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity.
  • Gojová, A., Glumbíková, K. 2015. (Bezmocná) sociální práce jako zdroj zplnomocnění? Sociální práce/Sociálna práca. 5: 52-63.
  • Chytil, O., Kowaliková, I. 2018. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny? Sociální práce/Sociálna práca. 3:11 –125.
  • Janebová, R. 2018. Vybrané principy kritické sociální práce v kontextu kontroly nedobrovolných klientů. Sociální práce/Sociálna práca. 3:5-21.
  • Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON.
  • Keller, J. 2007. Teorie modernizace. Praha: SLON.
  • Keller, J. 2009. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON.
  • Keller, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: SLON.
  • Keller, J. 2013. Posvícení bezdomovců. Praha: SLON.
  • Laan, G. Van der. 1998. Otázky legitimace sociální práce. Ostrava: Albert.
  • Matoušek, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál.
  • Matoušek, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.
  • Matoušek, O. a kol. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál. (část teorie a přístupy)

  II. Písemná zkouška
  V písemné zkoušce jsou prověřovány:

  • znalosti uchazeče/uchazečky ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni vymezené výše předepsanou literaturou (formou testu obsahujícího soubor uzavřených otázek);
  • porozumění odbornému cizojazyčnému textu v anglickém jazyce.

 5. Uchazeč/ka se umístil/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

  Způsob ověření splnění podmínek pro přijetí

  1. Ukončení magisterského stupně VŠ vzdělání je ověřeno oddělením pro vědu a výzkum formou evidence ověřené kopie diplomu uchazeče navrženého k přijetí.
  2. Podání e-přihlášky ve stanoveném termínu je ověřeno oddělením pro vědu a výzkum v IS STAG.
  3. Doložení povinných příloh ve stanoveném termínu a obsahová relevance příloh je ověřena oddělením pro vědu a výzkum formou evidence příloh v kartě uchazeče.
  4. Vykonání přijímací zkoušky je ověřeno formou Protokolu o vykonání přijímací zkoušky, který na místě konání zkoušky vyhotovuje komise pro přijímací řízení.
  5. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno podle tabulky, kde jsou uchazeči seřazeni podle počtu dosažených bodů.


  Kritéria hodnocení přijímací zkoušky:

  V přijímací zkoušce lze získat nejvýše 100 bodů, přičemž nejnižší požadovaný počet bodů nutný pro to, aby uchazeč/ka vyhověl/a, je 75. Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodově ohodnoceny takto:

  • projekt disertační práce (prezentace, obhajoba): max. 60 bodů;
  • orientace v oboru – znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni předepsané literatury (písemný test): max. 30 bodů;
  • jazykové kompetence (písemná zkouška): max. 10 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 • Baum, D., Gojová, A., eds. 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha: SLON.
 • Disman, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
 • Gojová, A. 2006. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity.
 • Gojová, A., Glumbíková, K. 2015. (Bezmocná) sociální práce jako zdroj zplnomocnění? Sociální práce/Sociálna práca. 5: 52-63.
 • Chytil, O., Kowaliková, I. 2018. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny? Sociální práce/Sociálna práca. 3:11 –125.
 • Janebová, R. 2018. Vybrané principy kritické sociální práce v kontextu kontroly nedobrovolných klientů. Sociální práce/Sociálna práca. 3:5-21.
 • Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2007. Teorie modernizace. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2009. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2013. Posvícení bezdomovců. Praha: SLON.
 • Laan, G. Van der. 1998. Otázky legitimace sociální práce. Ostrava: Albert.
 • Matoušek, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál.
 • Matoušek, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.
 • Matoušek, O. a kol. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál. (část teorie a přístupy)

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
e-mail: ,
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.