Přílohy k přihlášce ke studiu do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií OU

Povinnými přílohami k přihlášce jsou:

 1. Projekt disertační práce v požadované struktuře, který musí obsahovat:
  • pracovní název disertační práce,
  • stručná teoretická východiska,
  • hlavní výzkumnou otázku či otázky, cíle výzkumu,
  • úvahu o možných výzkumných přístupech, metodě, výzkumném souboru a organizaci výzkumu,
  • přehled základní literatury, z níž bude práce vycházet, s důrazem na literaturu cizojazyčnou.
  Téma disertační práce musí korespondovat s Hlavním směrem výzkumu FSS OU v období 2018 –2022 s názvem Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

  V rámci hlavního směru výzkumu se na Fakultě sociálních studií zaměřujeme na výzkum a rozvoj teoretických koncepcí sociální exkluze, kterou chápeme jako ohrožení sociální integrity a koheze společnosti, jako mechanismus sociální, materiální a kulturní izolace a omezování participace na aktivitách společnosti. Sociální exkluzi pro účely výzkumu konceptualizujeme jako multidimenzionální fenomén, který vyžaduje multidisciplinární výzkumný přístup. Ohrožení sociální exkluzí se dotýká jednotlivců i skupin obyvatel, přičemž na specifické skupiny zaměřujeme dílčí oblasti výzkumu. Ve vztahu k jejich specifikům jsou v rámci základního a aplikovaného výzkumu v praxi sociální práce zkoumány vhodné metody a opatření sociální práce a sociální politiky zaměřené na předcházení sociálnímu vylučování, příp. na podporu sociální inkluze za využití participativních přístupů. V rámci výzkumu je uplatňován multidisciplinární přístup, v jehož rámci je od roku 2016 reflektována i informatizace sociální práce jako perspektivní výzkumný směr.

  Ve výzkumu se zaměřujeme především na dvě cílové skupiny obyvatel a s nimi spojená témata:
  1. osoby vyloučené z bydlení – v centru zájmu stojí komplexy nástrojů vedoucích k překonání tíživé bytové situace, k získání a k udržení vyhovujícího a důstojného bydlení;
  2. osoby v nepříznivé životní situaci ohrožené sociálním vyloučením především z důvodu věku či zdravotního stavu (zejména senioři, nezletilé děti či osoby se zdravotním postižením) – výzkumně se zaměřujeme na roli sociální práce a sociálních služeb při jejím překonávání.
 2. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadním studiu a odborné praxi.
 3. Ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia.
 4. Podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky, která je uchazečům o studium vygenerována ihned po jejím podání.
 5. Kopii dokladu o bezhotovostní úhradě administrativního poplatku 600,- Kč.

Adresa pro zaslání povinných příloh

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Oddělení pro vědu a výzkum
Českobratrská 16
702 00 Ostrava

Obálku viditelně označte textem: Přijímací řízení – DS.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 12. 2021