Přílohy k přihlášce ke studiu do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií OU

Povinnými přílohami k přihlášce jsou:

 1. Projekt disertační práce v požadované struktuře (4 – 10 stran), který musí obsahovat:
  • pracovní název disertační práce,
  • stručná teoretická východiska,
  • hlavní výzkumnou otázku či otázky, cíle výzkumu,
  • úvahu o možných výzkumných přístupech, metodě, výzkumném souboru a organizaci výzkumu,
  • přehled základní literatury, z níž bude práce vycházet, s důrazem na literaturu cizojazyčnou.
  Téma disertační práce musí korespondovat s Hlavním směrem výzkumu FSS OU Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

  V rámci hlavního směru se zaměřujeme na výzkum a rozvoj teoretických koncepcí sociální exkluze, kterou chápeme jako ohrožení sociální integrity a koheze společnosti, jako mechanismus sociální, materiální a kulturní izolace a omezování participace na aktivitách společnosti. Sociální exkluzi pro účely výzkumu konceptualizujeme jako multidimenzionální fenomén, který vyžaduje multidisciplinární výzkumný přístup. Ohrožení sociální exkluzí se dotýká jednotlivců i skupin obyvatel, přičemž na specifické skupiny zaměřujeme dílčí oblasti výzkumu. Ve vztahu k jejich specifikům jsou v rámci základního a aplikovaného výzkumu v praxi sociální práce zkoumány vhodné přístupy a metody zaměřené na předcházení sociálnímu vylučování, příp. na podporu sociální inkluze za využití participativních přístupů.

  V rámci hlavního směru výzkumu jsou rozvíjeny následující dílčí oblasti:
  • Spoluvytváření jako zdroj vědění a jednání v sociální práci
  • Sociální inovace a nové technologie v sociální práci
  • Reflexivní přístupy v sociální práci
  • Historie sociální práce
  • Služba a péče ve 21. století

 2. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadním studiu a odborné praxi.
 3. Ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia.

Adresa pro zaslání povinných příloh

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Oddělení pro vědu a výzkum
Českobratrská 16
702 00 Ostrava

Obálku viditelně označte textem: Přijímací řízení – DSP.

Povinné přílohy je možné doručit také osobně na Fakultu sociálních studií, na oddělení pro vědu a výzkum (budova B – ul. Českobratrská 16, Ostrava, kancelář B 103).


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2023