Výzkumná činnost na katedře zdravotně-sociálních studií

Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na analýzu aktuálních problémů společnosti, které jsou relevantní z hlediska sociální práce a sociální politiky. Jedná se kupříkladu o problematiku sociální exkluze, o sociální dopady dezindustrializace, o otázky sociálního státu a jeho modernizace. Dalšími výzkumnými tématy katedry jsou např.: zdraví obyvatel azylových domů, pocit bezpečí obyvatel MSK, problematika neformální péče v rodinách o osoby dlouhodobě či terminálně nemocné a/nebo s trvalým zdravotním postižením. Z hlediska metodologického je zájem v oblasti výzkumu upřen především na otázky sociálního konstruktivismnu, možností a mezí jeho využití v analýze sociálních problémů.


Od 01/2019 - 12/2021 je na katedře řešen projekt Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách.

Tento projekt je řešen s finanční podporou Technologické agentury České republiky. Spoluřešitelem projektu je Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra informatiky.

Řešitelský tým:
doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. hlavní řešitelka projektu
doc. RNDr. Petr Šalounspoluřešitel projektu
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.
RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.
Mgr. Hana Hanyášová, Ph.D.
Mgr. Marcela Dabrowská, Ph.D.
Mgr. Petra Anna-Marie Blahová

Aplikačními garanty projektu jsou Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodáchMoravskoslezský kraj.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2019