FAQ

Zde najdete otázky, které si studenti a studentky nejčastěji kladou ve vztahu k odbornému praktickému vzdělávání. Budete-li mít tipy na doplnění, můžete je zaslat garantce odborného praktického vzdělávání příslušného studijního programu.


Kde najdu ucelené informace o odborném praktickém vzdělávání?

Každý studijní program má svou studijní oporu s názvem Průvodce odborným praktickým vzděláváním. Dokument ke stažení naleznete zde.

Základní informace, které Vám mohou pomoci se v systému praxí zorientovat, naleznete také na webu praxí, pod svým oborem.

Do jakého termínu si musím zařídit odbornou praxi?

Vždy záleží a tom, kdy potřebujete na praxi nastoupit. Pokud se jená o praxi průběžnou, je potřeba mít vše zařízené před začátkem semestru (na praxi student nastupuje hned první týden semestru). V případě souvislé praxe je potřeba nastoupit na ni s takovým časovým předstihem, aby bylo reálné absolvovat ji celou do data vypsání zápočtu. Je však dobré ponechat si aspoň dvoutýdenní rezervu, a to z toho důvodu, ať máte dostatek času nechat si po praxi potvrdit potřebné dokumenty. Jako doporučený termín souvislé praxe je obecně uváděn týden/dva týdny před vánočními prázdninami (v případě zimní souvislé praxe) a červen/červenec v případě letní souvislé praxe.

Při zařizování obou typů praxe zároveň počítejte s prodlevami, které mohou nastat při podpisu smluv, případně dojednávání podrobností praxe. Proto je dobré zařizovat praxi s minimálně měsíčním předstihem.

Pro výkon praxe jsou studentům vyčleněny pátky. Můžu praxi realizovat i v jiný den, případně na praxi chodit dvakrát týdně?

Po dohodě s mentorem může student vykonávat praxi i v jiné dny, včetně víkendů. Výkon odborné praxe však nesmí zasahovat do rozvhu jiných předmětů.

V rámci jednoho týdne si student může rozvolnit požadovaný počet hodin praxe do dvou dní (po dohodě s mentorem). Příklad: 4 vyučovací hodiny v pondělí a 4 vyučovací hodiny v pátek, což studentovi umožní účastnit se rozličných aktivit na pracovišti.

Když jsou místa praxe určená, můžou studenti realizovat praxi i v jiném ročníku, než je uvedeno? Např. OSPOD v prváku?

Zaměření praxí je zpravidla stanovováno dle toho, co má již student „za sebou“ v rámci teoretické výuky na fakultě, resp. navazuje na studentovu teoretickou připravenost. Zároveň je se zaměřením praxe pracováno v rámci Semináře k odborné praxi (SP) nebo Kazuistického semináře (ZSP) a rozdílná zaměření tak mohou způsobit, že student řeší na praxi jiné „otázky“, než jeho kolegové.

Pokud student přesto požaduje jakoukoliv výjimku ze stanoveného zaměření, musí o ni vždy požádat garanta odborného praktického vzdělávání. Obecně se však doporučuje předepsané zaměření dodržet.

Jak si mám vyhledat a vybrat organizaci pro výkon odborné praxe?

Tipy na vyhledávání organizace pro výkon odborné praxe, databázi organizací s hodnocením studentů a studenty doporučená zařízení naleznete na webu praxí.

Proč nemůžu nastoupit na praxi před podpisem smlouvy všemi třemi stranami?

Smlouva o poskytnutí odborné praxe vymezuje práva a povinnosti studentů, vysoké školy a organizace. Chrání jak studenta, tak organizaci v případě vzniku škody. Vznikne-li studentovi při výkonu praxe nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za ni organizace. Naopak, způsobí-li škodu student, odpovídá za ni Ostravská univerzita. Pokud student nemá podepsanou smlouvu a v průběhu praxe vznikne škodná událost, odpovídá za ni a její úhradu.

Příklady škodných událostí:

 1. Při výkonu odborné praxe v dětském centru student nese novou videokameru, kterou chce natočit nácvik dětského představení. Student kameru upustí a vznikne tím škoda ve výši 30 000,- Kč.
 2. Při výkonu odborné praxe v domově pro seniory student doprovází klienta na aktivizační službu. Klient při doprovodu upadne a zlomí si ruku.
 3. Student v době praxe nasedne do služebního auta pracovníka organizace a během jízdy dojde k nehodě a úrazu studenta.

Jak dlouho trvá získání podpisu ze strany FSS OU na smlouvu o poskytnutí odborné praxe?

Lhůta pro vyřízení ze strany FSS OU je zpravidla 10 pracovních dníode dne doručení na FSS OU. Vždy je však dobré počítat s tím, že se podpis může protáhnout a ponechat si větší časový prostor.

Jaké jsou výstupy z exkurzí pro první ročník bc. studia Sociální práce? Musím něco odevzdávat a případně komu? Jaké jsou podmínky z získání zápočtu?

Exkurze jsou realizovány v rámci Odborné praxe 1. Podmínky k získání zápočtu:

 • Studenti prezenční formy studia: 100% účast na exkurzích.
 • Studenti kombinované formy studia: doložit garantovi předmětu potvrzení o absolvování pěti exkurzí.

K Odborné praxi 1 se váže Seminář k odborné praxi 1. Na tomto semináři studenti prezentují výstupy z exkurzí (kromě docházky se jedná o podmínku k získání zápočtu):

 • Studenti prezenční formy studia: na semináři jsou rozděleni do menších skupin. Každá skupina dostane jednu organizaci sociální práce, kterou ostatním po absolvování exkurze představí.
 • Studenti kombinované formy studia: na semináři představují navštívené organizace.

Studenti mohou pro sestavení prezentace využít následující rámcové otázky:

 1. Představení organizace (druh organizace, jaké poskytuje sociální služby, komu, s jakými subjekty spolupracuje, jakou legislativou je řízena, jak je financována...).
 2. Náplň práce sociálního pracovníka (jaké konkrétní činnosti realizuje, jak vypadá jeho běžný pracovní den).
 3. Specifika práce s klienty (jaké konkrétní služby jsou klientům poskytovány, s jakou životní situací se na organizaci nejčastěji obrací, jak probíhá mapování potřeb klientů).
 4. Přínos exkurze pro studenta (jaké student získal znalosti a zkušenosti, co vnímá jako silné a slabé stránky organizace, jak exkurze ovlivnila jeho pohled na cílovou skupinu klientů, jak se student v organizaci cítil).

* Studenti mohou u prezentace využít i různé propagační letáky či fotografie organizace (k fotografování je nutné získat ústní nebo písemný souhlas zástupce organizace; na fotografiích by měly být zachyceny prostory organizace, nikoli její klienti).

Na koho se můžu obrátit, když budu mít na praxi problém? Když jsem nespokojen/á s volbou místa odborné praxe, můžu ho změnit?

Na praxi může docházet k organizačním, vztahovým nebo jiným nedorozuměním a komplikacím (může se například stát, že mentor nebude mít zájem nebo čas studenta vést, nebo mu bude přidělovat úkoly, které nesouvisí se sociální prací). Pro jejich zvládání je klíčová komunikace mezi dotčenými stranami, vyjasňování vzájemných očekávání a potřeb. Dostane-li se student na praxi do situace nebo konfliktu, který neumí vyřešit, může se o pomoc obrátit na vyučujícího semináře k odborné praxi nebo garanta odborného praktického vzdělávání.

Místo výkonu odborné praxe je možné změnit v krajním případě po konzultaci s garantem odborného praktického vzdělávání příslušného studijního programu.

Co se stane, když nestihnu do stanoveného termínu odevzdat úkoly k odborné praxi?

V tomto případě záleží na okolnostech. Termíny stanovuje vyučující odborné praxe. Pokud student není schopen dodržet termín z objektivních důvodů (např. dlouhodobá nemoc, uzavření místa výkonu odborné praxe aj.), lze se s vyučujícím domluvit na náhradním termínu. V opačném případě se  jedná o nesplnění podmínek k získání zápočtu.Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020