Čím je praxe na FSS OU výjimečná?

Dlouhodobé zkvalitňování systému odborného praktického vzdělávání

Fakulta sociálních studií OU se dlouhodobě věnuje zkvalitňování systému odborného praktického vzdělávání, které považuje za významnou součást profesní přípravy studentů.

Již v letech 2006-2008 byla v rámci projektu „Zvýšení připravenosti studentů sociální práce na měnící se požadavky a potřeby budoucích zaměstnavatelů pomocí kvalitnějšího vzdělávání v oblasti odborné praxe studentů“ vyvíjena koncepce systému odborného praktického vzdělávání. Vznikla studijní opora (Kahánková a kol., 2007) se soustavou oblastí učení, byly vymezeny úlohy jednotlivých aktérů, rozpracován proces odborné praxe aj. Tato koncepce byla zavedena do praxe a průběžně vyhodnocována.

V letech 2017-2019 došlo v rámci projektu „Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium“ k revizi. Byla provedena evaluace stávajícího systému a na jejím základě navrženy změny. Rovněž bylo potřebné sladit koncepci odborného praktického vzdělávání s aktuálními studijními programy a jejich předměty. Zejména byly revidovány úkoly, které studenti plní na odborných praxích, v oborech sociální práce byly implementovány nové varianty výkonu odborné praxe (tzv. projektová výuka) a upraveny požadavky na studenty. Vznikly nové studijní opory pro jednotlivé studijní programy a nový přehledný web odborného praktického vzdělávání.

Dlouhodobá spolupráce s organizacemi

FSS OU udržuje dlouhodobou spolupráci s desítkami odborných pracovišť nejen na Ostravsku, ale v rámci celé ČR, a také v zahraničí. Tato spolupráce má formu výkonu odborných praxí studentů na pracovištích, zapojování odborníků z praxe do výukového procesu a do procesu plánování a evaluace odborného praktického vzdělávání, spolupráce s organizacemi na výzkumných projektech, spolupráce v rámci konferencí, workshopů a seminářů. Odborníci z praxe se rovněž podíleli na revizi systému odborného praktického vzdělávání v letech 2017-2019.

Konzultanti z praxe

Při FSS OU funguje skupina s názvem Mesom so Mesom, v jejímž rámci se setkávají konzultanti z praxe. Tato skupina je tvořena lidmi, kteří mají zkušenost s využíváním sociálních a/nebo zdravotnických služeb. Jedná se například o osoby, které se v minulosti potýkaly s bezdomovectvím, závislostí na návykových látkách, s nelátkovou závislostí, s účastí v sex byznyse, nebo které mají zdravotní znevýhodnění. Konzultanti z praxe vstupují do výuky a formou diskuzí obohacují studenty o perspektivu uživatele sociální práce, přispívají k učení se o komplexnosti a rozmanitosti životních situací lidí, se kterými budou studenti v praxi přicházet do styku. O tuto perspektivu doplňují i vědomosti a dovednosti vyučujících a mentorů z praxe.

Projektová výuka

Projektová výuka na oborech sociální práce nabízí jednu z variant realizace odborné praxe. Je specificky zaměřena na tvorbu sociálních projektů reagujících na potřeby klientů dané organizace. Studenti během své praxe vytvoří projektový tým a ve vybrané organizaci zmapují potřeby lidí. V návaznosti na mapování potřeb navrhnou projekt, který by je dokázal v reálném měřítku pokrýt. Tento projekt následně realizují, vyhodnocují a prezentují. Jde o praxi, která je čistě v rukou studentů, se všemi kompetencemi i důvěrou v ně vloženou. Více se dozvíte zde.

Kurz mentorských dovedností pro sociální pracovníky

V roce 2019 a 2020 FSS OU poprvé nabízí pro sociální pracovníky, kteří provází a podporují studenty na jejich odborných praxích bezplatný Kurz mentorských dovedností. Cílem tohoto kurzu je rozvinout u účastníků mentorské kompetence, které jim umožní zahájit aktivní mentorskou praxi, tzn. podporovat profesní rozvoj studentů, kteří potřebují ke své práci specifické dovednosti, které dosud nemají, nebo u nich nejsou rozvinuty žádoucím způsobem. FSS OU tak usiluje na jedné straně o podporu sociálních pracovníků při vedení studentů, na druhé straně o zajištění kvalitních odborných praxí pro studenty.


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 08. 2019