Dvouletý navazující magisterský studijní program Sociální práce se specializací Sociální práce a kriminologie

Podrobné informace k odborné praxi jsou uvedeny v dokumentu: Průvodce odborným praktickým vzděláváním, navazující magisterské studium, specializaci Sociální práce a kriminologie.


Průvodní dopis

Jedná se o oficiální dokument FSS OU, který je možné využít v rámci prvního kontaktu organizace sociální práce s prosbou o umožnění odborné praxe.


Smlouvy o zajištění odborné praxe, dodatky k rámcovým smlouvám a souhlasy s umožněním odborné praxe

Jakmile si studující domluví se zástupcem organizace odbornou praxi, jsou studující povinni uzavřít Smlouvu o zajištění odborné praxe. Smlouva musí být provedena ve třech vyhotoveních (na všech musí být uvedeny originální podpisy). Jakmile studující a zástupce organizace smlouvu podepíší, studující ji odevzdá administrátorce odborného praktického vzdělávání. Ta zajistí podpis zástupkyně FSS OU. Lhůta pro vyřízení ze strany FSS OU je zpravidla 10 pracovních dní. Bez podpisu smlouvy za všechny tři strany nemůže studující na odbornou praxi nastoupit. Je proto nutné s touto lhůtou počítat a smlouvu zařídit s dostatečným časovým předstihem.

S některými organizacemi má FSS OU uzavřenu rámcovou smlouvu o umožnění výkonu odborné praxe. S těmito organizacemi se před nástupem na odbornou praxi neuzavírá Smlouva o zajištění odborné praxe, podepisuje se Dodatek k rámcové smlouvě, případně Souhlas s umožněním odborné praxe. Platí pro ně stejné podmínky, jako pro uzavření Smlouvy (počet vyhotovení, lhůta, nemožnost nastoupit na praxi bez podpisů). Dodatek studující uzavírá vždy s mentorkou. Prosím vezměte na vědomí, že míst pro stážisty je opravdu málo a jsou zajištěna pro studující bakalářského stupně studia. Prosíme proto, abyste v případě zájmu o praxi v těchto organizacích nejdříve kontaktovali administrátorku praxí. Výčet organizací naleznete v Seznamu organizací s rámcovými smlouvami o umožnění výkonu odborné praxe.


Plán odborné praxe

Plán odborné praxe je nástrojem, který studujícím slouží k naplánování činností, jež budou realizovat v průběhu odborné praxe. Pro mentorku může být Plán odborné praxe nástrojem k podpoře studujících, jejich vedení, odkazování na adekvátní kroky či informační zdroje, k jejich hodnocení a popřípadě k rozpoznávání překážek výkonu odborné praxe. Plán odborné praxe může přispět ke zkvalitňování spolupráce mezi studujícími a mentorkou, umožňuje ujasnit si vzájemná očekávání od praxe.


Potvrzení o absolvování odborné praxe se zpětnou vazbou mentorky

Po absolvování odborné praxe studující provede její elektronické hodnocení. Po vyplnění si vygeneruje a vytiskne formulář Potvrzení o absolvování odborné praxe, který nechá potvrdit zástupcem organizace. Součástí formuláře je prostor pro zpětnou vazbu k práci studující/ho a pro doporučení. Tuto zpětnou vazbu vyplňuje mentorka.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 02. 2023