Dvouletý navazující magisterský studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace (ZAR) a dvouletý magisterský studijní program Zdravotně-sociální péče, obor Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče (KAD)

Průvodce odborných praxí

Průvodci odborných praxí jsou stěžejní dokumenty, které provází studující celým odborným praktickým vzděláváním. Studující jsou povinni se s dokumenty seznámit samostatně, před výkonem odborné praxe.

Průvodce praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu ZAR (Průvodce praxe ZAR) je platný pro studující ZAR, kteří nastoupili do prvního roku studia od AR 2019/2020 a dále.

Manuál odborného praktického vzdělávání – studijní obor KAD je platný pro studující zapsané do studijního programu KAD.

Organizace pro výkon odborné praxe

K zajištění místa výkonu odborné praxe lze využít zejména veřejné databáze institucí a studenty FSS doporučená místa praxí.

Průvodní dopis

Jedná se o oficiální dokument FSS OU, který lze využít v rámci prvního kontaktu studujících s institucemi odborné praxe s prosbou o umožnění odborné praxe.

Smlouvy o zajištění odborné praxe, dodatky k rámcovým smlouvám a souhlasy s umožněním odborné praxe

Jakmile si studující domluví se zástupcem instituce odbornou praxi, je povinen/povinna uzavřít smlouvu. Smlouva musí být provedena ve třech vyhotoveních, na všech musí být uvedeny originální podpisy. Jakmile studující a zástupce instituce smlouvu podepíší, studující ji odevzdá koordinátorce praxí. Ta zajistí podpis zástupce FSS OU. Lhůta pro vyřízení je zpravidla 10 pracovních dní. Bez podpisu smlouvy ze strany FSS OU nemůže studující na odbornou praxi nastoupit. Je proto nutné s touto lhůtou počítat a smlouvu zařídit s dostatečným časovým předstihem.

S některými organizacemi má FSS OU uzavřenou rámcovou smlouvu o umožnění výkonu odborné praxe. S těmito organizacemi se před nástupem na odbornou praxi neuzavírá Smlouva o zajištění odborné praxe, ale Dodatek k rámcové smlouvě, případně Souhlas s umožněním odborné praxe. Platí pro ně stejné podmínky, jako pro uzavření Smlouvy (počet vyhotovení, lhůta, nemožnost nastoupit na praxi bez podpisů). Dodatek student uzavírá vždy s mentorem/mentorkou.

V případě souhlasů existují specifika. Výčet organizací naleznete v Seznamu organizací s rámcovými smlouvami o umožnění výkonu odborné praxe.

Specifické podmínky má FSS OU smluvené s některými Ostravskými nemocnicemi – při plánování praxe v některé z těchto nemocnic, je nutné věnovat pozornost následujícím informacím.

Plán odborné praxe

Slouží k naplánování činností, jež bude studující realizovat v průběhu odborné praxe. Před nástupem na praxi studující samostatně definuje svá očekávání o náplni a průběhu odborné praxe. Nejpozději do třetího dne praxe si studující stanoví individuální cíl, který vychází z jeho/jejího očekávání od odborné praxe. Má být zaměřen na získání nebo rozvoj konkrétní schopnosti nebo dovednosti. Zároveň studující naplánuje činnosti, které povedou k jeho naplnění a k naplnění úkolů stanovených v Průvodci odborným praktickým vzděláváním.

Informace o místě výkonu odborné praxe

V rámci každé odborné praxe studující zjišťuje základní informace o místě výkonu odborné praxe, které zapisuje do formuláře. Maximum možných informací by si měl studující zjistit ještě před samotným nástupem na praxi. V rámci prvních tří dnů praxe pak od mentora/mentorky zjišťuje chybějící údaje.

Reflexe odborné praxe

Po každé odborné praxi studující zpracovává její reflexi v rozsahu 1-2 normostrany. Pomáhá mu/jí zpracovat zkušenosti, které získal/a na praxi, a zvědomovat si vlastní profesní seberozvoj a rozvoj oborového myšlení.

Potvrzení o absolvování odborné praxe se zpětnou vazbou mentora/mentorky

Po absolvování odborné praxe studující provede její elektronické hodnocení. Po vyplnění si vygeneruje a vytiskne formulář Potvrzení o absolvování odborné praxe, který si nechá potvrdit zástupcem organizace. Součástí formuláře je prostor pro zhodnocení práce studující/ho a pro doporučení. Tuto zpětnou vazbu vyplňuje mentor/ka.

Přehled absolvovaných praxí za dobu studia

Na konci studia studující odevzdává vypracovanou tabulku s přehledem všech praxí, které v rámci studia absolvoval/a. Přehled praxí je nezbytnou součástí portfolia, které studující odevzdává po poslední odborné praxi a jehož odevzdání je podmínkou pro připuštění ke Státní závěrečné zkoušce.


Praxe studujících se specifickými vzdělávacími potřebami


Užitečné odkazy


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 06. 2020