Dvouletý navazující magisterský studijní program Sociální práce se specializací Sociální práce s rodinou

Podrobné informace k odborné praxi jsou uvedeny v dokumentu: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci - navazující magisterské studium, specializace Sociální práce s rodinou.


Průvodní dopis

Jedná se o oficiální dokument FSS OU, který je možné využít v rámci prvního kontaktu organizace sociální práce s prosbou o umožnění odborné praxe.


Smlouvy o zajištění odborné praxe, dodatky k rámcovým smlouvám a souhlasy s umožením odborné praxe

Jakmile si student domluví se zástupcem organizace odbornou praxi, je povinnen uzavřít smlouvu. Smlouva musí být provedena ve třech vyhotoveních (na všech musí být uvedeny originální podpisy). Jakmile student a zástupce organizace smlouvu podepíší, student ji odevzdá administrátorce odborného praktického vzdělávání. Ta zajistí podpis zástupce FSS OU. Lhůta pro vyřízení je zpravidla 10 pracovních dní. Bez podpisu smlouvy ze strany FSS OU nemůže student na odbornou praxi nastoupit. Je proto nutné s touto lhůtou počítat a smlouvu zařídit s dostatečným časovým předstihem.

S některými organizacemi má FSS OU uzavřenou rámcovou smlouvu o umožnění výkonu odborné praxe. S těmito organizacemi se před nástupem na odbornou praxi neuzavírá Smlouva o zajištění odborné praxe, podepisuje se Dodatek k rámcové smlouvě, případně Souhlas s umožněním odborné praxe. Platí pro ně stejné podmínky, jako pro uzavření Smlouvy (počet vyhotovení, lhůta, nemožnost nastoupit na praxi bez podpisů). Dodatek student uzavírá vždy s mentorem. Prosím vezměte na vědomí, že míst pro stážisty je opravdu málo a jsou zajištěna pro studenty bakalářského stupně studia. Prosíme proto, abyste v případě zájmu nejdříve kontaktovali administrátorku praxí. Výčet organizací naleznete v  Seznamu organizací s rámcovými smlouvami o umožnění výkonu odborné praxe.


Plán odborné praxe

Plán odborné praxe je nástrojem, který studentovi slouží k naplánování činností, jež bude realizovat v průběhu odborné praxe. Student se jeho prostřednictvím učí vytvářet dlouhodobější plán (ve vztahu k průběžné odborné praxi), včetně časového harmonogramu, učí se vyjednávat (obsah plánu s mentorem) a pracovat s vlastním time-managementem.

Plán odborné praxe tvoří 5 oblastí, které musí student v průběhu výkonu praxe realizovat a naplnit.


Potvrzení o absolvování odborné praxe se zpětnou vazbou mentora

Po absolvování odborné praxe student provede její elektronické hodnocení. Po vyplnění si vygeneruje a vytiskne formulář Potvrzení o absolvování odborné praxe, který si nechá potvrdit zástupcem organizace. Součástí formuláře je prostor pro zhodnocení práce studenta a pro doporučení. Tuto zpětnou vazbu vyplňuje mentor.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2021