Tříletý bakalářský studijní program Sociální práce

Praxe krok za krokem: Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci

Jedná se o stěžejní dokument, který provází studenty celým odborným praktickým vzděláváním. Studenti jsou povinni se s Průvodcem seznámit samostatně, před výkonem odborné praxe.


Žádost o uznání odborné praxe pro studenty kombinované formy studia

Slouží pro studenty prvního ročníku kombinované formy studia. Podmínky k uznání odborné praxe jsou uvedeny zde.


Průvodní dopis

Jedná se o oficiální dokument FSS OU, který je možné využít v rámci prvního kontaktu organizace sociální práce s prosbou o umožnění odborné praxe.


Smlouvy o zajištění odborné praxe, dodatky k rámcovým smlouvám a souhlasy s umožením odborné praxe

Jakmile si student domluví se zástupcem organizace odbornou praxi, je povinnen uzavřít smlouvu. Smlouva musí být provedena ve třech vyhotoveních (na všech musí být uvedeny originální podpisy). Jakmile student a zástupce organizace smlouvu podepíší, student ji odevzdá administrátorce odborného praktického vzdělávání. Ta zajistí podpis zástupce FSS OU. Lhůta pro vyřízení je zpravidla 10 pracovních dní. Bez podpisu smlouvy ze strany FSS OU nemůže student na odbornou praxi nastoupit. Je proto nutné s touto lhůtou počítat a smlouvu zařídit s dostatečným časovým předstihem.

S některými organizacemi má FSS OU uzavřenou rámcovou smlouvu o umožnění výkonu odborné praxe. S těmito organizacemi se před nástupem na odbornou praxi neuzavírá Smlouva o zajištění odborné praxe, podepisuje se Dodatek k rámcové smlouvě, případně Souhlas s umožněním odborné praxe. Platí pro ně stejné podmínky, jako pro uzavření Smlouvy (počet vyhotovení, lhůta, nemožnost nastoupit na praxi bez podpisů). Dodatek student uzavírá vždy s mentorem. V případě souhlasů existují specifika. Před kontaktováním těchto organizací prosím vždy kontaktujte nejprve garantku praxí. Výčet organizací naleznete v Seznamu organizací s rámcovými smlouvami o umožnění výkonu odborné praxe.


Plán odborné praxe

Slouží k naplánování činností, jež bude student realizovat v průběhu odborné praxe. Před nástupem na praxi student samostatně definuje svá očekávání o náplni a průběhu odborné praxe. Nejpozději do třetího dne praxe si student stanoví individuální cíl, který vychází z jeho očekávání od odborné praxe. Má být zaměřen na získání nebo rozvoj konkrétní schopnosti nebo dovednosti. Zároveň student naplánuje činnosti, které povedou k jeho naplnění a k naplnění úkolů stanovených v Průvodci odborným praktickým vzděláváním.


Informace o místě výkonu odborné praxe

V rámci každé odborné praxe student zjišťuje základní informace o místě výkonu odborné praxe, které zapisuje do formuláře. Maximum možných informací by si měl student zjistit ještě před samotným nástupem na praxi. V rámci prvních tří dnů praxe potom od mentora zjišťuje chybějící údaje.


Reflexe odborné praxe

Po každé odborné praxi student zpracovává reflexi v rozsahu 1-2 normostrany. Pomáhá mu zpracovat zkušenosti, které získal na praxi, a zvědomovat si vlastní profesní seberozvoj a rozvoj oborového myšlení.


Potvrzení o absolvování exkurze

Student prezenčního studia realizuje v letním semestru prvního ročníku skupinové exkurze. V případě absence si domluví náhradní exkurzi samostatně (v organizaci dle vlastní volby) a do čtrnácti dnů doloží vyučujícímu předmětu Odborná praxe 1 Potvrzení o absolvování exkurze.

Student kombinovaného studia realizuje exkurzi v pěti volitelných organizacích, které vyhledává, kontaktuje a navštěvuje individuálně. Potvrzení o absolvování pěti exkurzí dokládá administrátorovi odborného praktického vzdělávání do systému Moodle.


Potvrzení o absolvování odborné praxe se zpětnou vazbou mentora

Po absolvování odborné praxe student provede její elektronické hodnocení. Po vyplnění si vygeneruje a vytiskne formulář Potvrzení o absolvování odborné praxe, který si nechá potvrdit zástupcem organizace. Součástí formuláře je prostor pro zhodnocení práce studenta a pro doporučení. Tuto zpětnou vazbu vyplňuje mentor.


Dokumenty k projektové výuce

Následující dokumenty jsou specifické pro projektovou výuku. Ta představuje jednu z variant odborné praxe pro studenty prezenčního studia, pro letní semestr druhého ročníku.

  • Průvodní dopis
  • Návrh projektu
  • Závěrečná zpráva
  • Individuální reflexe

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 03. 2023