Tříletý bakalářský studijní program Zdravotně-sociální péče a tříletý bakalářský studijní obor Zdravotně-sociální pracovník

OBORNÁ PRAXE V ZAHRANIČÍ

Je-li student/ka na zahraničním pobytu, nabízí se tři možnosti realizace odborné praxe a semináře k odborné praxi.

1) Plnění předmětu v rámci zahraniční školy

Student/ka, který/á vyjíždí do zahraničí v rámci programu ERASMUS, zjistí, zda je možné absolvovat odbornou praxi a kazuistický seminář v rámci nabízených studijních předmětů zahraniční školy. Pokud ano, je ideální oba předměty absolvovat v rámci běžné výuky. Student/ka tak plní k zápočtu požadavky dané školy. Předměty jsou poté součástí potvrzených předmětů na originálu dokladu ze zahraniční školy (Transcript of Records). Není-li součástí výuky na zahraniční univerzitě kazuistický seminář, v ČR je studentovi/studentce automaticky uznán (splní-li podmínky pro udělení zápočtu za odbornou praxi).

2) Dodatečné plnění předmětu po příjezdu ze zahraničí

Student/ka má možnost absolvovat odbornou praxi a seminář k odborné praxi také po příjezdu ze studijního pobytu. Před odjezdem se spojí s garantkami obou předmětů a dohodne se s nimi na podmínkách pro udělení zápočtu.

3) Alternativní plnění předmětu

Alternativní plnění odborné praxe a semináře k odborné praxi je možné v případě, že v zemi studijního pobytu není možné absolvovat praxi v rámci nabídky předmětů hostitelské univerzity a zároveň student/ka nechce absolvovat předměty až po svém příjezdu ze zahraničí. Student/ka si zajistí v dané zemi praxi samostatně a zažádá o její uznání na FSS OU.

Alternativní plnění odborné praxe probíhá formou tří až pěti exkurzí v organizacích sociální práce. Celkový počet exkurzí závisí na délce pobytu studenta/studentky v zahraničí, kdy za jeden měsíc má povinnost absolvovat vždy jednu exkurzi. Z každé exkurze student/ka vyhotovuje zprávu, která má následující strukturu:

  1. Představení organizace (název organizace, druh organizace, poslání, cíle, poskytované služby, cílová skupina uživatelů, zdroje financování organizace).
  2. Náplň práce sociálního pracovníka/pracovnice (jaké konkrétní činnosti realizuje, jak vypadá jeho/její běžný pracovní den).
  3. Specifika práce s uživateli (jaké konkrétní služby jsou uživatelům poskytovány, s jakou životní situací se na organizaci nejčastěji obrací).
  4. Metody a techniky sociální práce uplatňované v organizaci.
  5. Přínos exkurze pro studenta/studentku (jaké student/ka získal/a znalosti a zkušenosti, co vnímá jako silné a slabé stránky organizace, jak exkurze ovlivnila jeho/její pohled na cílovou skupinu uživatelů).

PRACOVNÍ STÁŽ V ZAHRANIČÍ

Praxi v zahraničí lze realizovat i formou pracovní stáže. Její zajištění závisí na iniciativě studenta/studentky, přičemž s vyřízením formalit pomáhá referentka pro zahraniční vztahy FSS OU. Podmínky pracovních stáží a podmínky pro vysílané studenty a studentky se liší dle jednotlivých programů. Náhrada předmětů za pracovní stáž je totožná s výše uvedeným.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020