Tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský studijní obor Sociální práce

OBORNÁ PRAXE V ZAHRANIČÍ

Je-li student/ka na zahraničním pobytu, nabízí se tři možnosti realizace odborné praxe (souvislé i průběžné) a semináře k (průběžné) odborné praxi.

1) Plnění předmětu v rámci zahraniční školy

Student/ka, který/á vyjíždí do zahraničí zpravidla v rámci programu ERASMUS, zjistí, zda je možné absolvovat odbornou praxi (a seminář k odborné praxi) a seminář k odborné praxi v rámci nabízených studijních předmětů zahraniční školy. Pokud ano, je ideální oba předměty absolvovat v rámci běžné výuky. Student/ka tak plní k zápočtu požadavky dané školy. Předměty jsou poté součástí potvrzených předmětů na originálu dokladu ze zahraniční školy (Transcript of Records). Není-li součástí výuky na zahraniční univerzitě seminář k odborné praxi, v ČR je studentovi/studentce automaticky uznán (splní-li podmínky pro udělení zápočtu za odbornou praxi).

2) Dodatečné plnění předmětu po příjezdu ze zahraničí

Student/ka má možnost absolvovat odbornou praxi také po příjezdu ze studijního pobytu. Před odjezdem se spojí s  garantkou odborného praktického vzdělávání a dohodne se s ní na podmínkách pro udělení zápočtu.

Pro realizaci souvislé odborné praxe platí, že je realizována v celkovém rozsahu 80 vyučovacích hodin v průběhu 10 kalendářních dnů. Lze ji vykonat v maximálním rozmezí 3 po sobě jdoucích týdnů u prezenční formy studia a 4 po sobě jdoucích týdnů u kombinované formy studia. Úkoly, které se vážou k odborné praxi, student/ka odevzdává příslušnému vyučujícímu předmětu.

Pro realizaci průběžné odborné praxe platí, že je realizována v rozsahu 8 vyučovacích hodin za každý výukový týden semestru (celkem 104 vyučovacích hodin). Běžně ji lze realizovat v rozmezí minimálně 12 a maximálně 15 po sobě jdoucích kalendářních týdnů. U studentů, kteří průběžnou praxi plní dodatečně po příjezdu ze zahraničí, je rozmezí sníženo minimálně na 7 kalendářních týdnů. Student/ka zároveň nemusí absolvovat seminář k příslušné odborné praxi. Úkoly, které se vážou k odborné praxi, student/ka odevzdává administrátorce odborného praktického vzdělávání.

3) Alternativní plnění předmětu

Alternativní plnění odborné praxe je možné v případě, že v zemi studijního pobytu není možné absolvovat praxi v rámci nabídky předmětů hostitelské univerzity a zároveň student/ka nechce absolvovat předměty až po svém příjezdu ze zahraničí. Student/ka si zajistí v dané zemi praxi samostatně a zažádá o její uznání na FSS OU. Seminář k příslušné (průběžné) odborné praxi je studentovi/studentce uznán automaticky.

Alternativní plnění odborné praxe probíhá formou tří až pěti exkurzí v organizacích sociální práce. Celkový počet exkurzí závisí na délce pobytu studenta/studentky v zahraničí, kdy za jeden měsíc má povinnost absolvovat vždy jednu exkurzi. Z každé exkurze student/ka vyhotovuje zprávu, která má následující strukturu:

  1. Představení organizace (název organizace, druh organizace, poslání, cíle, poskytované služby, cílová skupina uživatelů, zdroje financování organizace).
  2. Náplň práce sociálního pracovníka/pracovnice (jaké konkrétní činnosti realizuje, jak vypadá jeho/její běžný pracovní den).
  3. Specifika práce s uživateli (jaké konkrétní služby jsou uživatelům poskytovány, s jakou životní situací se na organizaci nejčastěji obrací).
  4. Metody a techniky sociální práce uplatňované v organizaci.
  5. Přínos exkurze pro studenta/studentku (jaké student/ka získal/a znalosti a zkušenosti, co vnímá jako silné a slabé stránky organizace, jak exkurze ovlivnila jeho/její pohled na cílovou skupinu uživatelů).

PRACOVNÍ STÁŽ V ZAHRANIČÍ

Praxi v zahraničí lze realizovat i formou pracovní stáže. Její zajištění závisí na iniciativě studenta/studentky, přičemž s vyřízením formalit pomáhá referentka pro zahraniční vztahy FSS OU. Podmínky pracovních stáží a podmínky pro vysílané studenty a studentky se liší dle jednotlivých programů. Náhrada předmětů za pracovní stáž je totožná s výše uvedeným.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 10. 2020