Pilotní projekt MAFF: "Příprava sociálních agentur na budoucnost"

 • Projekt byl podporován z programu Evropské unie: Leonardo da Vinci II
 • Doba realizace projektu: 1.11.2002 - 31.10.2005
 • Nositel projektu: P&W Projekt Gesellschaft mbH /Deutschland/

Realizační tým:

 • Mgr. Věra Holasová
 • Mgr. Anna Krausová
 • Mgr. Hana Sobková

Partneři projektu:

 • University of Kuopio /Finland/
 • Pontysdisgu /England/
 • Centre for Research and Educational Development /England/
 • Canterbury Christ Church University College /England/
 • Caritas Barcelona /Spain/
 • Escola Universitaria de Traball Social Universitat Ramon Llull Barcelona /Spain/
 • Ostravská Univerzita /Czech Republic/
 • Občanské sdružení Vzájemné soužití /Czech Republic/
 • Caritasverband der Diözese Eichstätt /Deutschland/
 • Bürgerhilfe Ingolstadt e.V. /Deutschland/
 • Petits freres des pauvres /France/
 • Institut social Lille Vauban Universite Catholique de Lille /France/
 • Associazione Comunita′s Progetto Sud /Italy/
 • Instuul de Educatiei /Romani/

Uvedení do problematiky:

V současné době všechny evropské sociální agentury čelí novým výzvám:

 • měnícímu se demografickému profilu
 • měnícím se rolím klientů a ekonomických funkcí sociálních organizací
 • rostoucímu podnikání v sektoru
 • množící se národní a evropské konkurenci
 • zvyšující se poptávce klientů a státu a rychle rostoucímu trhu, který má být zajištěn sociálními službami

Aby se sociální agentury po celé Evropě vyrovnaly s těmito výzvami, začínají si osvojovat koncepty restrukturalizace organizací (například v členských státech jako Německo, kde soc. agentury jsou povinovány státem zajistit určité standardy kvality poskytovaných služeb na národní úrovni).

Avšak rozdílné praxe v sektoru brání rozvoji standardů pro odborné schopnosti a dovednosti a to omezuje efektivní využití nástrojů pro fungující management. Také rozdílná paradigmata managementu vedou k rostoucímu nedostatku transparentnosti vzdělávacích osnov (curricula) pro získání kvalifikací a osvědčení. To limituje nejen nadnárodní přenosnost a mobilitu uvnitř Evropy , ale také přenos odborné praxe do kandidátských zemí jako Česká republika, Rumunsko atd. - tyto země v přechodném období institucionální modernizace se samozřejmě zajímají o přizpůsobení se odborným standardům Evropské unie, ale postrádají strategické propojení, které by jim umožnilo přenos odborných modelů do sociálního sektoru.

Mimoto, většina odborných a kontinuálních výcviků (vocational and continuing training) v dovednostech managementu v sociálním sektoru zaostává za rozvojem e-learningových nástrojů. Manažeři a vzdělavatelé v sektoru postrádají dovednosti v oblasti komunikačních a informačních technologií (ICT), aby uměli využívat a rozvíjet e-learningové prostředí. Existuje stále rostoucí zájem v oblasti výzkumu a praxe sdílet strategie, teorie a metody pro rozvoj odborných a kontinuálních výcikových (VCT) standardů a o uskutečnění e-learningové platformy na evropské úrovni. Projekt MAFF, který byl v průběhu minulého roku rozvíjen ve spolupráci všech partnerů, je chápán jako dlouhodobá platforma na  evropské úrovni pro rozvoj, testování a rozšíření curricula (vzdělávacích osnov), metod a materiálů v sociálním sektoru.

Ústřední cíle tvořící základ projektu MAFF byly:

 1. porovnat (metodou benchmarkingu) různé modely osnov (curricula) odborných a kontinuálních výcviků (VCT) v evropských sociálních agenturách.
 2. posoudit strategie rozvoje lidských zdrojů a určit modely nejlepší praxe v odborném a kontinuálním výcviku (VCT) manažerů a vzdělavatelů v sociálním sektoru, které budou přenosné do sociálních agentur na nadnárodní úrovni
 3. rozvinout model curricula použitelný na evropské úrovni, jež bude zahrnovat dovednosti a schopnosti a umožní manažerům sociálních agentur:
  • vytvořit koncept pro organizační změny v soc. agenturách
  • rozvinout jasnou programovou strukturu pro poskytování služeb
  • používat hodnotící kritéria pro posouzení kvality služeb v oblasti vzdělávání, které povedou k získání akreditace
  • dosáhnout kontinuálního zlepšování služeb, jež sociálním agenturám dovolí se permanentně adaptovat na měnící se potřeby a požadavky
 4. vyvinout akreditační kritéria ve spolupráci s regionálními a národními organizacemi, které jsou zodpovědné za akreditační postupy
 5. vypracovat výcvikové materiály v 6 evropských jazycích, které budou založeny na obecných akreditačních kritériích. Tyto materiály budou k dispozici v elektronické podobě a budou zaměřeny na potřeby sociálních agentur.
 6. otestovat přenosnost a způsoby akreditace curricula v 6 zemích EU a 2 kandidátských zemích (Rumunsko, Česká republika) ve dvou testovacích fázích. Při realizaci budou spolupracovat národní organizace působící v sociální oblasti (Německo, Španělsko), veřejná správa (Finsko, Itálie) a nevládní organizace (ČR, Německo, Francie), které participují na projektu MAFF. Aby byl proces testování maximálně efektivní, projekt zahrnuje místní a nadnárodní partnerství mezi univerzitami a sociálními agenturami
 7. rozšířit výsledky projektu v rámci řetězce partnerů, prezentovat je na nadnárodních a  národních odborných workshopech, prostřednictvím internetových stránek, publikací apod.
foto 4
Dne 24. 10. 2003 se konal II. mezinárodní workshop projektu MAFF v Ostravě - na  fotografii účastníci z partnerských organizací.
 
foto 4
Druhý den mezinárodního workshopu v Ostravě - účastníci z partnerských organizací.
 
foto 4
Dr. R. Preisinger Kliene (SRN) při své prezentaci o metodě benchmarkingu.
 
foto 4
Magda Ballica z Instuut de Educatiei (Rumunsko) při svém vstupu o metodě benchmarkingu.
 
foto 4
Skupinová diskuse k metodě benchmarkingu.
foto 4
Příspěvek Mgr. A. Krausové (ZSF OU) k metodě benchmarkingu.

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016