Výzkumný projekt "Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie."

  • Projekt byl podporován Grantovou agenturou České republiky.
  • Doba řešení: 2002-2004
  • Nositel projektu: PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

Členové výzkumného týmu:

  • Doc. RNDr. Ivana Loučková, CSc.
  • PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
  • PhDr. Alice Příhodová
  • Mgr. Radka Popelková
  • Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Výzkum byl zacílen na zjištění materiálních a sociálních zdrojů seniorů podporujících jejich relativní autonomii v každodenním životě, zachycení jejich osobních očekávání vůči státu, obci, resp. formálním a neformálním institucím pomoci a podpory, jejich angažovanosti v sociální interakci a individuálního prožívání integrace do sociálních skupin. Získaná data byla základem identifikace typologií odpovídajících rovinám sociální integrace seniorů. Uvnitř typů jsme vyhledali za aplikace kvalitativního přístupu strategie, jimiž senioři zvládají běžný, každodenní život, vyrovnávají se s událostmi životního cyklu a životními krizemi. Zvláštní pozornost byla věnována rodinnému zázemí seniorů - jak v rámci výzkumu mezi seniory, tak výzkumu v souboru dospělých dětí.

Výzkum byl rozšířen o dílčí projekt, jehož objektem jsou sociální pracovníci z oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené občany v Moravskoslezském kraji, zaměřený na výzkumné otázky: Jak sociální pracovníci nahlížejí na seniory, na  jejich postavení ve společnosti, potřeby (autonomii), zdroje pomoci a očekávání k nim vztažená, strategie zachování osobní autonomie.

Projekt byl založen na integrované výzkumné strategii. Geograficky je vymezen územím Moravskoslezského kraje.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 12. 2016