Komunitní rozvoj

B5350 Zdravotně sociální péče

Studijní obor: Komunitní rozvoj

Charakteristika studijního oboru

Cílem studia bakalářského studijního oboru Komunitní rozvoj je připravit absolventy pro analytickou a koncepční činnost při realizaci sociální politiky a komunitní práce v obcích, krajích a regionech.

Studijní obor Komunitní rozvoj reflektuje nárůst potřeby multidisciplinárně orientovaných pracovníků v oblasti prostorového a komunitního plánování, kteří budou schopni koordinovat vývoj regionů, obcí a komunit, včetně získávání finančních zdrojů potřebných pro tento rozvoj. Obor je postaven na principech komunitního rozvoje a strategického prostorového plánování měst a obcí, ve vazbě na využití a rozvoj lidských zdrojů v komunitách, městech či regionech, založené na principech „práce zdola“, při zapojení místních občanů do řešení jejich vlastních problémů. Důraz je zde kladen na sociální dimenzi při práci v komunitách, na schopnost analyzovat situace, komunikovat o nich tvůrčím způsobem přistupovat k jejich řešení tak, aby systém sociálních služeb odpovídal zjištěným potřebám a uměl průběžně reagovat na změny v nich probíhající. K řešení bude umět absolvent využívat základních ekonomických principů, bude umět připravit projekt a strategicky ho naplánovat a realizovat v souladu s procesním řízením v organizacích a dalšími znalostmi z managementu a marketingu aplikovatelných v komunitním rozvoji. Absolvent bude schopen využívat nástrojů vedoucích ke zvýšení identifikace veřejnosti s obcí a zlepšení spolupráce obce s občany.

Studijní obor je realizován v prezenční a kombinované formě studia.

Garantka oboru:

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

Tel.: 553 46 3123, 597 09 3123
SA 110, 1. NP, budova SA (Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory)

Pedagogická poradkyně a tajemnice oboru:

RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.

Tel.: 553 46 4022, 597 09 4022
SA 109, 1. NP, budova SA (Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory)