OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Zdeněk Novotný

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Zdeněk Novotný
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil:
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Novotný, J. S., Křeménková, L. a Novotný, Z. Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti. In: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2012. Slezská Univerzita v Opavě, 2012. s. 147-151. ISBN 978-80-7248-755-4.
Novotný, Z. Sociální práce s dětmi ve zdravotnickém zařízení. In: Social work in health care. 1. vyd. Praha: Grada publishing a.s., 2011. s. 134-148. Zdravotně sociální pracovník. ISBN 978-80-247-3676-1.
Novotný, J. S., Křeménková, L. a Novotný, Z. Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti. In: Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva. Opava. 2010.
Novotný, Z., Slaný, J. a Novotný, J. S. Gravidita dívek do 15 let věku - Sociální problém dnešní Evropy?. In: Trnavské fórum kazuistík v sociálnej práci. Trnava: Trnavská universita. 2009.
Novotný, Z. II. národní kongres sociální pediatrie: Romové mezi námi; Děti závislých matek [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Novotný, Z. a Karešová, V. Na společné cestě za týraným dítětem. In: Sborník přednášek. Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, 2009. s. 19-20. ISBN 978-80-254-4418-4.
Novotný, Z. a Karešová, V. Na společné cestěza týraným dítětem. In: II. Trilaterální sympozium. Rožnov pod Radhoštěm: Faluktní nemocnice Ostrava, Policie ČR,. 2009.
Novotný, Z., Slaný, J. a Novotný, J. S. Obchod s dětmi - Možná současná, nová forma otroctví i v ČR. In: Trnavské fórum kazuistík v sociálnej práci. Trnava: Trnavská universita. 2009.
Novotný, Z., Karešová, V. a Schneiberg, F. PRÄVENTION DER SEKUNDÄREN VIKTIMISIERUNG - ZUSAMMENARBEIT DES KINDERZENTRUMS UND DER POLIZEI. In: 105. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Mannheim: Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. 2009.
Novotný, Z. a Karešová, V. Prevention of Secondary VictimizationVery Close Co-operation of Child Centre and Police. In: Preventing Injuries to Children / Preventing Violence against Children / Support of Children Mental Health. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR. 2009.
Novotný, Z. Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.. In: HISTORICKY III. MEZINÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE?. Frýdek-Místek: Intitut bazální stimulace. 2009.
Novotný, Z. Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.. In: Sborní příspěvků. Frýdek Místek: Institut basální stimulace, 2009. Institut basální stimulace, 2009. s. 43-48.
Novotný, J. S. a Novotný, Z. Současné trendy v diagnostice Fetálního alkoholového syndromu. Česko-slovenská Pediatrie. 2009, roč. 64, č. 5, s. 251-256. ISSN 0069-2328.
Novotný, Z. Sy CAN a etnicita. In: II. národní kongres sociální pediatrie. Ostrava: Společnost sociální pediatrie. 2009.
Novotný, Z. Týrané dít. In: Sboirník z konference. Ostrava: Dětské centrum Domeček, p.o., 2009. Dětské centrum Domeček, p.o., 2009. s. 46-49.
Schneiberg, F., Novotný, Z., Novotný, J. S. a Slaný, J. Wie steht es um die Kinder in der Pflege von Anstalten in der Tschechischen Republik - Suche nach Ursachen. In: 105. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Mannheim: Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. 2009.
Novotný, Z. 80 let kojeneckých ústav. In: Sborník z konference. Ostrava: Dětské centrum Domeček, p.o., 2009. Dětské centrum Domeček, p.o., 2009. s. 10-14.
Novotný, Z. 80 let kojeneckých ústavů. In: II. národní kongres sociální pediatrie. Ostrava: Společnost sociální pediaztrie. 2009.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Dítě trvale žijící v ústavní péči: Sociální pediatrie. Česko-slovenská pediatrie. 2008, roč. 63, s. 406-406. ISSN 1803-6597.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Dítě v trvalé ústavní péči. In: Tradiční setkání pracovníků. Praha: Společnost sociální pediatrie. 2008.
Novotný, Z. Je dítě je opravdu tou naší největší hodnotou? - Pohled na vztah společnosti a dítěte prizmatem reality postmoderny. In: Vzdělávací seminář FNsP Ostrava. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2008.
Novotný, Z. a Karešová, V. Na společné cestěza týraným dítětem. In: Seminář Společnosti sociální pediatrie. Praha: Společnost sociální pediatrie. 2008.
Novotný, Z., Novotný, J. S. a Slaný, J. Nová morbidita. In: Rodina očima naší doby. Opava: Slezská universita, 2008. Slezská universita, 2008. s. 55-61. ISBN 978-80-7248-491-1.
Novotný, Z. a Karešová, V. Spolupráce na polic sy CAN. In: XIX. odbornou konferenci na téma Domácí násilí na dětech, partnerech a seniorech. Pardubice: MPSV; Společnost sociálních pracovníků ČR; Krajský úřad Pardubice. 2008.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT. In: Workshop Senátu ČR. Praha: Senát ČR. 2008.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT. In: VIII. Pediatrický kongres. Jihlava: Česká pediatrická společnost. 2008.
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Dítě rodinou nedotčené. In: Kongres FICE. Olomouc: FICE. 2007.
Novotný, J. S. a Novotný, Z. Fyzické následky prenatální expozice alkoholu na plod.. Journal of FASD. 2007, roč. 1, č. 1, ISSN 1802-5250.
Novotný, Z. a Karešová, V. Multifunkční komplex pro práci s dětskými svědky trestné činnosti. In: Konference domácí násilí. Praha: MVČR a Primátor města Prahy. 2007.
Novotný, J. S. a Novotný, Z. Neuropsychologie poruch systému FASD. Journal of FASD. 2007, roč. 1, č. 1, ISSN 1802-5250.
Novotný, Z., Slaný, J. a Novotný, J. S. Nová morbidita. In: Trnavské forum o sociální práci. Trvana: Trnavská universita. 2007.
Novotný, Z., Slaný, J. a Novotný, J. S. Nová morbidita. Opava: Slezská unoversita. 2007.
Novotný, J. S., Novotná, V. a Novotný, Z. Perspektivy diagnostiky a terapie poruch okruhu FASD v rámci zdravotnického systému České republiky. Journal of FASD. 2007, roč. 1, ISSN 1802-5250.
Novotný, Z. a Kukla, L. Proč nejsem zastáncem baby boxů. Zdravotnické noviny. 2007,
Novotný, Z. a Novotný, J. S. Trvalá ústavní péče o dítě. In: Setkání pracovníků DD, DC a KU. Praha: Společnost sociální pediatrie. 2007.
Novotný, Z., Jelen, S. a Holčáková, M. Týrané dítě v naší dnešní společnosti a zdravotníci,. Československá pediatrie. 2007, roč. 62, č. 1, s. 25-30. ISSN 1803-6597.
Novotný, Z., Slaný, J. a Kukla, L. Změna morbidity na přelomu tisícíletí. In: Konference dětskéoho centra Čtyčlístek a Slezské university. Opava: Slezská universita a Dětské centrum Čtyřlístek. 2007.
Novotný, Z. Ať žije rodina. In: Setkání pracovníků DD, KÚ a DC. Dvůr Králové nad Labem: Společnost sociální pediatrie a DD Dvůr Králové. 2006.
Novotný, Z. a Kovalčíková, M. Nechme dětem šanci. Zdravotnické noviny. 2006, ISSN 1214-7664.
Novotný, Z. Několik poznámek k babyboxům. In: XXIV. Dny klinické a praktické pediatrie - kongres pediatrů a dětských sester. Olomouc: Falultní nemocnice Olomouc. 2006.
Novotný, Z. POHLED NA NĚKTERÉ OBLASTI PROBLEMATIKY TÝRANÉHO DÍTĚTE V KONTEXTU JEHO ETNICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI V NAŠÍ POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI. In: Setkání pracovníků DD, KÚ a DC. Dvůr Králové nad Labem: Společnost sociální pediatrie a DD Dvůr Králové. 2006.
Novotný, Z. SOUČASNÉ POSTAVENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ, DĚTSKÝCH DOMOVŮ A DĚTSKÝCH CENTER V NAŠÍ SPOLEČNOSTI. In: Tradiční setkání praccovníků KU, DD a DC.. Dvůr Králové nad Labem: Společnost sociální pediatrie ČLS JEP. 2006.
Jelen, S., Novotný, Z. a Holčáková, M. SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE V OSTRAVSKÉM REGIONU. Úrazová chirurgie. 2006, roč. 14, s. 54-59. ISSN 1211-7080.
Novotný, Z. Evropa a my. In: Zdravotně sociální služby. VÚPSV Praha, 2005. s. 16-22.
Novotný, Z. Quo usque tandem Catillina patientia nostra! Kde je ta správná hranice?. In: Konference sociálních pracovníků o ústavní péči. Ostrava: Krajský úřad Ostrava. 2005.
Novotný, Z. Gravidita dívek mladších 15 let: Sociálně zdravotní problém. In: Program a sborník abstrakt. Ostrava: Klinika dětského lékařství FNsP Ostrava, 2004. Klinika dětského lékařství FNsP Ostrava, 2004. ISBN 80-239-3293-4.
Novotný, Z. Matky mladší 15 let - společenský problém. In: konference dětských domovů, kojeneckých ústavů a dětských center. Slavkov: Společnost sociáolní pediatrie. 2004.
Novotný, Z. Matky mladší 15 let - společenský problém. In: Sborník z knference. Brno: Dětský domov Otnice, 2004. Dětský domov Otnice, 2004. s. 86-91. ISBN 80-901943-8-9.
Novotný, Z. Mladistvé matky. In: Český pediatrický kongres. Ostrava: Česká pediatrická společnost a FNsP Ostrava. 2004.
Novotný, Z. Mladistvé matky. In: Kongres dětské gynekologie. Ostrava: Česká gynekologická společnost a FNsP Ostrava. 2004.
Novotný, Z. Sociálně kulturní aspekt a VVV. Bohumín: SALOME. 2003.
Novotný, Z. EINIGE DER EINFLÜSSE DER SOZIAL KULTURELLEN ASPEKTE AUF GESUNDHEIT KLEINER KINDER IN STATIONÄRER BETREUUNG NACH ETHNISCHER ZUGEHÖRIGKEIT. In: 54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V.. Leizig: Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin. 2002.
Novotný, Z. LMD. In: Ostravské dny sociální pediatrie. Ostrava: Speciální škola kpt Vaidy Ostrava. 2002.
Novotný, Z. Můžeme se poučit od etnických menšin?: Romové jako zrcadlo majoritní společnosti. In: Sborník přednáše tradičního setkání. Praha: Kojenecký ústav Praha, 2002. Kojenecký ústav Praha, 2002. s. 47-56.
Novotný, Z. Můžeme se poučit od etnických menšin?. In: Sjezd KU, DD a DC. Praha: Společnost sociální pediatrie. 2002.
Novotný, Z. a Štědroňová, B. Pohled na dítě v ústavní péči očima jeho etnické příslušnosti. In: IV. pediatrický kongres Hradec Králové. Hradec Králové: Česká pediatrcká společnost. 2000.
Novotný, Z. A child sexually abused by a relative or a non family member. In: , East-West conference II. Praha: Česká sexuologická společnost. 1999.
Novotný, Z. Hospitalizace a umísťování dětí umístěných v Dětském domově pro děti do 3 let v Ostravě z hlediska jeho etnické příslušnosti. In: Konference NRP. Olomouc: Universita Palackého Olomouc. 1999.
Novotný, Z. Ochrana práv dětí, s užším zaměřením na problematiku týrání a dětské prostituce.. In: Diskusní setkání. Brno: Klub lidských práv při ELSA Brno. 1999.
Novotný, Z. Pohlavně zneužité dítě pohled z hlediska příbuzenského vztahu k pachateli a odměn a trestů dítěte uvnitř jeho rodiny. In: Kongres dětských chirurgů v Rožnově pod radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. 1999.
Běgoňová, L. a Novotný, Z. Pokus o charakteristiku ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci. Československá pediatrie. 1999, roč. 54, s. 453-456. ISSN 0069-2328.
Běgoňová, L. a Novotný, Z. Pokus o charakteristiku ženy revidující svůj názor dát své dítě do adopce. In: Sjezd KU, DD a DC. Olomouc: Společnost sociální půediaztrie. 1999.
Novotný, Z. Týrané dítě v Ostravě. In: Ostravské dny sociální pediatrie. Ostrava: MUDr. Olga Durová a Dětský domov pro děti do 3 let Ostrava. 1999.
Novotný, Z. a Běgoňová, L. Charakteristika ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci. In: Tradiční setkání KU, DD a DC. Strážnice: Společnost sociální pediatrie. 1998.
Novotný, Z. Sy CAN - situace v Ostravě. In: III. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. Brno: Česká pediatrická společnost. 1998.
Novotný, Z. Šikana. In: Konference FICE. Žďár nad Sázavou: FICE. 1998.
Novotný, Z. Potřeby a práva dítěte v praxi. In: Sborník přednášek. Praha: Dětské centrum Veská, 1996. Dětské centrum Veská, 1996. s. 21-23.
Novotný, Z. Potřeby a práva dítěte v praxi. In: Tradiční setkání pracovníků kojeneckých ústavů, dětských domovů, dětských centger a všech přátel dětí s mezinárodní účastí. Pardubice: Dětské centrum Veská. 1996.
Novotný, Z. Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic. In: Book of Abstracts: Prevention today - treatment might be too late!. Oslo: The International society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 1995. The International society for Prevention of Child Abuse and Neglect, 1995. s. 23-23.
Novotný, Z. Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic. In: V. European Conference on Child abuse and Neglect. Oslo: The International Societa for Prevention of Child Abuse and Neglect. 1995.


AutorNázev práceTypRok
Žlebek PetrSyndrom CAN - sexuální zneužívánídiplomová 2007 
Charvátová DianaHistorie dětských domovů pro děti do 3 let v Ostravěbakalářská 2018 
Kristová VeronikaPředstavy adolescentů o jejich vlastní budoucí rodiněbakalářská 2017 
Zatloukalová TerezaDůvody přijetí dětí do péče dětských domovů pro děti do tří letbakalářská 2017 
Krajzlová ZuzanaPříčiny úmrtí dětí v Ostravěbakalářská 2015 
Musálková VeronikaSociální práce na příkladu sociálně - právní ochrany dětí (prevence sekundární viktimizace)bakalářská 2014 
Volková VeronikaŠikana v cyberprostorubakalářská 2014 
Jelínková VeronikaDůvody návratu dětí z náhradní rodinné péčebakalářská 2010 
Mikulášková PetraPrevence sekundární viktimizace u dětských obětí trestných činůbakalářská 2010 
Dudek RostislavSyndrom CAN - očima dětského centra Domeček Ostravabakalářská 2009 
Skřížalová MichaelaNespecifické poruchy chování u dětí z náhradní rodinné péče (speciálně-pedagogické řešení)bakalářská 2008 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub