Charakteristika katedry sociální práce

Katedra sociální práce garantuje a realizuje vzdělávání v následujících studijních programech/oborech:

  • dobíhající tříletý bakalářský studijní program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce v prezenční a kombinované formě studia
  • dobíhající dvouletý navazující magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce v prezenční a kombinované formě studia
  • tříletý bakalářský studijní program Sociální práce v prezenčníkombinované formě studia
  • dvouletý navazující magisterský studijní program Sociální práce se specializacemi:
  • • dvouletý navazující magisterský studijní program Sociální práce a sociální podnikání v prezenčníkombinované formě studia

Vzdělávání v sociální práci spojuje vědecké bádání s výukou profesionálních kompetencí, které jsou nezbytné pro poskytování efektivní a etické sociální práce. Nabízené studijní programy/obory usilují o zvyšování kvality, efektivity a zavádění nových postupů do vzdělávání v sociální práci, stejně tak jako do praxe sociální práce. Jejich cílem je připravit kvalifikované a schopné profesionály, kteří dokážou využívat a rozvíjet své znalosti a směřovat služby sociální práce k dalšímu rozvoji. Programy vycházejí z profesní historie sociální práce, jejích cílů, principů, z požadavků praxe, z poznatků vědy a výzkumu a z aktuálních legislativních požadavků vymezujících kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka (§ 109 a § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR (pro bakalářské obory).

Katedra je zapojena do programu Erasmus, v jehož rámci pravidelně na katedře hostují zahraniční učitelé a učitelé katedry přednášejí v zahraničí. V souvislosti s programem Erasmus se mohou také studenti oborů sociální práce účastnit studijních pobytů a praxí v zahraničí. A naopak – na katedru jsou přijímáni ke studijnímu pobytu zahraniční studenti, např. z Finska, Rakouska a Německa.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 10. 2022