Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální práce a kriminologie

Studijní program
Sociální práce
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 30. 04. 2024

Studijní program v kostce

Zájemci o navazující magisterské studium Sociální práce na Ostravské univerzitě si mohou vybrat ze tří specializací:

 1. Sociální práce s rodinou,
 2. Rozvoj a řízení v sociální práci,
 3. Sociální práce a kriminologie.

Mezi hlavní přínosy studia Sociální práce na Fakultě sociálních studií patří zapojení zahraničních expertů do výuky, možnosti studijních výjezdů a stáží v zahraničí. Fakulta spolupracuje s více než padesáti zahraničními univerzitami. Je členem mezinárodní sítě Social Work and Social Economy (SOWOSEC) a zakládajícím členem Evropského výzkumného institutu pro sociální práci (ERIS). ERIS je zároveň spoluvydavatelem odborného časopisu Sociální práce / Sociálná práce / Czech and Slovak Social Work.

Další významným přínosem je důraz kladený na odbornou praxi a spolupráce se subjekty z praxe sociální práce. K nim patří i sbor konzultantů se zkušeností s využíváním sociální práce. Konzultanti se podílejí na výuce prostřednictvím metody zvané „storytelling“. Pro aktivnější studenty a studentky se otevírá celá řada dalších aktivit. Působí zde například otevřený studentský kolektiv Zebra, který různými akcemi přibližuje veřejnosti sociální práci, organizuje odborné diskuse, interaktivní workshopy, besedy, benefiční akce a během zkouškového období pořádá svépomocná studijní fóra.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu. Dále uvítáme nadšení pro studium sociální práce, schopnost nahlížet na problémy z více různých perspektiv, (sebe)reflexi a ztotožnění s hodnotami oboru. Očekáváme také ochotu práce se studijními texty v anglickém jazyce.

Co se naučíte?

Jako absolventka nebo absolvent specializace Sociální práce a kriminologie:

 • budete rozlišovat mezi různými konceptualizacemi předmětu kriminologie a jejich implikacemi pro výkon sociální práce,
 • budete umět vyhledat a adekvátně interpretovat různé zdroje informací o kriminalitě a posoudit jejich limity,
 • dovedete aplikovat poznatky o trendech kriminality v kontextu plánování sociální práce a identifikování cílových skupin,
 • odhalíte stereotypy o kriminalitě ve vztahu ke klientům sociální práce a budete umět s nimi kriticky pracovat,
 • dovedete aplikovat teorie kriminality na situace každodenního života klientů sociální práce,
 • budete umět formulovat a zprostředkovat různá vysvětlení kriminality široké veřejnosti, včetně aktérů trestní politiky a prevence kriminality,
 • na základě teorií kriminality rozpoznáte a vyhodnotíte efektivní i problematické aspekty trestní politiky ve vztahu ke klientům sociální práce,
 • dovedete aplikovat teoretické poznatky na praxi kontroly kriminality s ohledem na potřeby klientů sociální práce,
 • budete umět vysvětlit fungování systému trestní justice a prevence kriminality,
 • dovedete rozeznávat a reagovat na potřeby klientů sociální práce v různých stádiích trestního řízení a výkonu trestu,
 • budete umět klasifikovat různá opatření prevence kriminality na základě modelu primární, sekundární a terciární prevence, identifikovat jejich silné a slabé stránky a navrhovat změny těchto opatření,
 • budete schopni navrhnout kriminologický výzkum, realizovat ho a jeho výsledky aplikovat v praxi sociální práce,
 • dokážete zhodnotit potřeby viktimizovaných klientů ve vztahu k různým formám viktimizace a jejich dopadům a zohlednit to v rámci výkonu sociální práce,
 • dovede kriticky reflektovat dominantní společenské představy o kriminalitě a disponovat analytickými nástroji pro jejich rozbor.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi nebo absolventky magisterského navazujícího studia sociální práce se specializací „Sociální práce a kriminologie“ se uplatníte jako specialisté v oblasti sociální práce s reálnými i potenciálními pachateli a oběťmi kriminality. Zároveň budete schopni připravovat, realizovat a evaluovat činnosti v oblasti programů prevence kriminality. Najdete uplatnění v institucích státní správy a samosprávy v oblasti kontroly a prevence kriminality, ale i u poskytovatelů sociálních služeb, nevládních neziskových organizací a subjektů soukromého sektoru aktivních v této oblasti. Jako absolventky a absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce můžete na Fakultě sociálních studií pokračovat v doktorském studiu programu Sociální práce.

Konkrétní pracovní pozice

Budete se moci uplatnit např. na těchto konkrétních pracovních pozicích:

 • kurátor/kurátorka pro děti a mládež
 • sociální pracovník/pracovnice v oblasti prevence kriminality
 • sociální pracovník/pracovnice v oblasti pomoci obětem kriminality
 • sociální pracovník/pracovnice v trestní justici (vězeňství, probace a mediace)
 • sociální pracovník/pracovnice v oblasti resocializace a integrace pachatelů trestné činnosti

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinovaná forma studia se od prezenční formy studia liší pouze organizačně. Obsah studia i nároky kladené na studenty a studentky obou forem jsou shodné. Výuka v kombinované formě studia probíhá formou tzv. tutoriálů (zpravidla „celodenní soustředění“) v pátek zpravidla 6x za semestr (tj. 6 dnů v semestru zimním a 6 dnů v semestru letním). Rozsah povinné účasti na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu (tzv. sylabus předmětu). Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, zahrnují konzultaci, procvičení nastudované látky, dále slouží k vyhodnocování samostatných prací a průběžné kontrole studia. Kombinovaná forma studia spojuje kontaktní přímou výuku, samostudium a samostatnou práci studentů a studentek. Přičemž důraz je kladen především na samostudium. Do kontaktních hodin studia patří tutoriály, osobní konzultace, zápočty a zkoušky. Kontaktní výuka probíhá zpravidla v budově B (Fakulta sociálních studií, Českobratrská 16, Ostrava). K samostudiu studenti a studentky využívají povinnou/základní a doporučenou literaturu a e-learningové materiály (Informační systém MOODLE). Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze dle domluvy např. osobně i distančně (e-mailem, virtuálně on-line, event. telefonicky). Pro dálkovou komunikaci mezi studujícími navzájem a mezi studujícími a vyučujícími využíváme např. platformu MS Teams, Zoom apod.

Studenti a studentky navazujícího magisterského studijního programu Sociální práce, specializace Sociální práce a kriminologie, v průběhu studia vykonávají 1 odbornou praxi průběžnou o délce 104 hodin za semestr (konkrétně se jedná o zimní semestr 2. ročníku). Praxe ve všem formách studia jsou reflektovány prostřednictvím seminářů k odborným praxím a supervizí.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC:

 1. Společná část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 60 bodů.
 2. Specializační část přijímací zkoušky:
  orientace v předepsané literatuře z oblasti Sociální práce a kriminologie, písemný test na PC, 20 bodů.

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 40 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org).
 2. Předepsaná literatura pro specializační část přijímací zkoušky – pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

  BURIÁNEK, J., KRULICHOVÁ, E. 2020. Obavy ze zločinu: mýty a realita. Praha: Karolinum.
  KOLEKTIV BRIZOLIT. 2018. Labyrintem chudoby a zločinu: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Brno: Doplněk.
  MERTL, J. 2017. Přerozdělování welfare: nástroj pomoci nebo kontroly. Brno: Doplněk.
  SCHEINOST, M et al. 2020. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019. Praha: IKSP.
  TOMÁŠEK, J. 2010. Úvod do kriminologie. Praha: Grada.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Při podání přihlášky do bakalářskýchnavazujících magisterských programů Sociální práce a navazujícího magisterského programu Sociální práce a sociální podnikání neposílejte žádné přílohy.

Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského stupně) podle jednotlivých programů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a), a to zpravidla v den určený pro převzetí rozhodnutí a zápis do prvního roku studia – tento termín je považován pro doložení příslušného dokladu považován za nejzazší;
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.