Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální práce a kriminologie

Studijní program
Sociální práce
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 30. 04. 2022

Studijní program v kostce

Zájemci o navazující magisterské studium Sociální práce na Ostravské univerzitě si mohou vybrat ze tří specializací:

 1. Sociální práce s rodinou,
 2. Rozvoj a řízení v sociální práci,
 3. Sociální práce a kriminologie.

Mezi hlavní přínosy studia Sociální práce na Fakultě sociálních studií patří zapojení zahraničních expertů do výuky, možnosti studijních výjezdů a stáží v zahraničí. Fakulta spolupracuje s více než padesáti zahraničními univerzitami. Je členem mezinárodní sítě Social Work and Social Economy (SOWOSEC) a zakládajícím členem Evropského výzkumného institutu pro sociální práci (ERIS). ERIS je zároveň spoluvydavatelem odborného časopisu Sociální práce / Sociálná práce / Czech and Slovak Social Work.

Další významným přínosem je důraz kladený na odbornou praxi a spolupráce se subjekty z praxe sociální práce. K nim patří i sbor konzultantů se zkušeností s využíváním sociální práce. Konzultanti se podílejí na výuce prostřednictvím metody zvané „storytelling“. Pro aktivnější studenty a studentky se otevírá celá řada dalších aktivit. Působí zde například otevřený studentský kolektiv Zebra, který různými akcemi přibližuje veřejnosti sociální práci, organizuje odborné diskuse, interaktivní workshopy, besedy, benefiční akce a během zkouškového období pořádá svépomocná studijní fóra.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu. Dále uvítáme nadšení pro studium sociální práce, schopnost nahlížet na problémy z více různých perspektiv, (sebe)reflexi a ztotožnění s hodnotami oboru. Očekáváme také ochotu práce se studijními texty v anglickém jazyce.

Co se naučíte?

Jako absolventka nebo absolvent specializace Sociální práce a kriminologie:

 • budete rozlišovat mezi různými konceptualizacemi předmětu kriminologie a jejich implikacemi pro výkon sociální práce,
 • budete umět vyhledat a adekvátně interpretovat různé zdroje informací o kriminalitě a posoudit jejich limity,
 • dovedete aplikovat poznatky o trendech kriminality v kontextu plánování sociální práce a identifikování cílových skupin,
 • odhalíte stereotypy o kriminalitě ve vztahu ke klientům sociální práce a budete umět s nimi kriticky pracovat,
 • dovedete aplikovat teorie kriminality na situace každodenního života klientů sociální práce,
 • budete umět formulovat a zprostředkovat různá vysvětlení kriminality široké veřejnosti, včetně aktérů trestní politiky a prevence kriminality,
 • na základě teorií kriminality rozpoznáte a vyhodnotíte efektivní i problematické aspekty trestní politiky ve vztahu ke klientům sociální práce,
 • dovedete aplikovat teoretické poznatky na praxi kontroly kriminality s ohledem na potřeby klientů sociální práce,
 • budete umět vysvětlit fungování systému trestní justice a prevence kriminality,
 • dovedete rozeznávat a reagovat na potřeby klientů sociální práce v různých stádiích trestního řízení a výkonu trestu,
 • budete umět klasifikovat různá opatření prevence kriminality na základě modelu primární, sekundární a terciární prevence, identifikovat jejich silné a slabé stránky a navrhovat změny těchto opatření,
 • budete schopni navrhnout kriminologický výzkum, realizovat ho a jeho výsledky aplikovat v praxi sociální práce,
 • dokážete zhodnotit potřeby viktimizovaných klientů ve vztahu k různým formám viktimizace a jejich dopadům a zohlednit to v rámci výkonu sociální práce,
 • dovede kriticky reflektovat dominantní společenské představy o kriminalitě a disponovat analytickými nástroji pro jejich rozbor.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi nebo absolventky magisterského navazujícího studia sociální práce se specializací „Sociální práce a kriminologie“ se uplatníte jako specialisté v oblasti sociální práce s reálnými i potenciálními pachateli a oběťmi kriminality. Zároveň budete schopni připravovat, realizovat a evaluovat činnosti v oblasti programů prevence kriminality. Najdete uplatnění v institucích státní správy a samosprávy v oblasti kontroly a prevence kriminality, ale i u poskytovatelů sociálních služeb, nevládních neziskových organizací a subjektů soukromého sektoru aktivních v této oblasti. Jako absolventky a absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce můžete na Fakultě sociálních studií pokračovat v doktorském studiu programu Sociální práce.

Konkrétní pracovní pozice

Budete se moci uplatnit např. na těchto konkrétních pracovních pozicích:

 • kurátor/kurátorka pro děti a mládež
 • sociální pracovník/pracovnice v oblasti prevence kriminality
 • sociální pracovník/pracovnice v oblasti pomoci obětem kriminality
 • sociální pracovník/pracovnice v trestní justici (vězeňství, probace a mediace)
 • sociální pracovník/pracovnice v oblasti resocializace a integrace pachatelů trestné činnosti

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC:

 1. Společná část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 60 bodů.
 2. Specializační část přijímací zkoušky:
  orientace v předepsané literatuře z oblasti Sociální práce a kriminologie, písemný test na PC, 20 bodů.

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 40 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci (www.asvsp.org).
 2. Předepsaná literatura pro specializační část přijímací zkoušky – pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

  BURIÁNEK, J., KRULICHOVÁ, E. 2020. Obavy ze zločinu: mýty a realita. Praha: Karolinum.
  KOLEKTIV BRIZOLIT. 2018. Labyrintem chudoby a zločinu: kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Brno: Doplněk.
  MERTL, J. 2017. Přerozdělování welfare: nástroj pomoci nebo kontroly. Brno: Doplněk.
  SCHEINOST, M et al. 2020. Analýza trendů kriminality v České republice v roce 2019. Praha: IKSP.
  TOMÁŠEK, J. 2010. Úvod do kriminologie. Praha: Grada.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Při podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských programů Sociální práce neposílejte žádné přílohy.

Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského stupně) podle jednotlivých programů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a),
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.


1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.