Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální práce s rodinou

Studijní program
Sociální práce
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 30. 04. 2022

Studijní program v kostce

Zájemci o navazující magisterské studium Sociální práce na Ostravské univerzitě si mohou vybrat ze tří specializací:

 1. Sociální práce s rodinou,
 2. Rozvoj a řízení v sociální práci,
 3. Sociální práce a kriminologie.

Mezi hlavní přínosy studia Sociální práce na Fakultě sociálních studií patří zapojení zahraničních expertů do výuky, možnosti studijních výjezdů a stáží v zahraničí. Fakulta spolupracuje s více než padesáti zahraničními univerzitami. Je členem mezinárodní sítě Social Work and Social Economy (SOWOSEC) a zakládajícím členem Evropského výzkumného institutu pro sociální práci (ERIS). ERIS je zároveň spoluvydavatelem odborného časopisu Sociální práce / Sociálná práce / Czech and Slovak Social Work.

Další významným přínosem je důraz kladený na odbornou praxi a spolupráce se subjekty z praxe sociální práce. K nim patří i sbor konzultantů se zkušeností s využíváním sociální práce. Konzultanti se podílejí na výuce prostřednictvím metody zvané „storytelling“. Pro aktivnější studenty a studentky se otevírá celá řada dalších aktivit. Působí zde například otevřený studentský kolektiv Zebra, který různými akcemi přibližuje veřejnosti sociální práci, organizuje odborné diskuse, interaktivní workshopy, besedy, benefiční akce a během zkouškového období pořádá svépomocná studijní fóra.

Sociální práce s rodinou

Sociální práce s rodinou je jednou ze specializací Sociální práce v navazujícím magisterském studiu na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu. Dále uvítáme nadšení pro studium sociální práce, schopnost nahlížet na problémy z více různých perspektiv, sebereflexi a ztotožnění s hodnotami oboru.

Co se naučíte?

Jako absolventka nebo absolvent specializace Sociální práce s rodinou:

 • budete umět reflektovat a vyhodnocovat dopady společenských procesů a sociálně politických opatření na rodinu a na základě jejich analýzy navrhovat a realizovat řešení,
 • budete znát teoretická východiska, legislativu a terminologii v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, včetně jejího institucionálního zajištění a mezinárodního srovnání,
 • budete znát postupy mapování a vyhodnocování životní situace a potřeb rodin a dětí,
 • budete se orientovat v pojmech a principech rodinného práva i v jeho procesních aspektech,
 • získáte znalost postupů supervize a reflexe práce s rodinami a dětmi, včetně postupů rozhodování v dilematických situacích,
 • získáte schopnost mapovat životní situace a potřeby rodin a dětí a společně s nimi plánovat, provádět a realizovat postupy vedoucí k řešení či zmírnění jejich problémů s využitím metod sociální práce,
 • budete umět vyhodnotit nejlepší zájem dítěte a zpracovat a realizovat individuální plán ochrany dítěte,
 • dokážete podporovat rodiny tak, aby uměly využívat svých kompetencí a zdrojů k řešení svých problémů a zvyšovaly tím kvalitu svého života,
 • budete uplatňovat kritickou reflexivitu a genderově senzitivní přístupy v sociální práci,
 • využijete mezioborové spolupráce k zajištění komplexní podpory rodin s dětmi a budete schopni pracovat v rámci multidisciplinárního týmu,
 • získáte znalosti a dovednosti pro samostatnou metodickou a řídící práci,
 • budete schopni reflektovat postupy a výsledky sociální práce s rodinami a dětmi, rozhodovat se v dilematických situacích a jednat eticky.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi nebo absolventky magisterského navazujícího studia sociální práce se specializací „Sociální práce s rodinou“ se uplatníte jako specializovaní sociální pracovníci a pracovnice při práci s rodinou a dětmi, jako experti a expertky v oblasti tvorby a realizace rodinné politiky a politiky sociálních služeb pro rodiny s dětmi, jako koordinátoři a koordinátorky sociálních služeb pro rodiny s dětmi nebo jako výzkumní pracovníci a pracovnice. Jako absolventky a absolventi magisterského navazujícího studia sociální práce můžete na Fakultě sociálních studií pokračovat v doktorském studiu programu Sociální práce.

Konkrétní pracovní pozice

Budete se moci uplatnit např. na těchto konkrétních pracovních pozicích:

 • Sociální pracovnice/pracovník sociálně-právní ochrany dětí,
 • Sociální pracovnice/pracovník v sociálních službách pro rodiny s dětmi,
 • Kurátorka/kurátor pro děti a mládež,
 • Vedoucí sociální pracovnice/pracovník v sociálních službách pro rodiny s dětmi.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Absolutorium vysokoškolského bakalářského vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce nebo v příbuzném sociálně-vědním programu.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC.

 1. Společná část přijímací zkoušky – písemný test na PC, obsah testu je odvozen z Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 60 bodů.
 2. Specializační část přijímací zkoušky:
  orientace v předepsané literatuře z oblasti sociální práce s rodinou, písemný test na PC, 20 bodů.

Uchazeč/ka může získat maximálně 80 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u přijímací zkoušky“ je stanovena na 40 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 1. Minimální standard vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci.
 2. Předepsaná literatura pro specializační část přijímací zkoušky - pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:
  BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M., 2011. Sanace rodiny. Sociální práce s dysfunkčními rodinami. Praha: Portál.
  GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J., 2009. Rodinná terapie: Systemické a narativní přístupy. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada. Část druhá, kapitoly 4., 5.; Část třetí, kapitola 9.
  MATOUŠEK, O., KODYMOVÁ, P., KOLÁČKOVÁ, J. (eds.), 2010. Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál. Str. 27-87; 267-280;
  MATOUŠEK, O. PAZLAROVÁ, H., 2014. Podpora rodiny manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál.
  ZÁKON č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. §§1-47.
  ZUKLÍNOVÁ, M., DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., a kolektiv, 2016. Občanské právo hmotné 2, Díl druhý: Rodinné právo. Wolters Kluwer.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Při podání přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských programů Sociální práce neposílejte žádné přílohy.

Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského stupně) podle jednotlivých programů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a),
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Ivana Kowaliková, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.