OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Program / obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název:Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče
Typ studia:navazující
Forma studia:kombinované
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Fakulta sociálních studií
Katedra:Katedra sociálních věd
Anotace:"Rehabilitací" se rozumí cílené propojování prostředků multidisciplinární podpory s cílem odstranit nebo snížit progresi nemoci nebo následky úrazu a zmírnit jejich důsledky pro člověka, jeho rodinu a pro společnost. "Rehabilitace" není zdravotnickým termínem - není totožný s fyzioterapií. Rehabilitace je procesem systematického, propojeného a koordinovaného plánování a řízení zdravotnických, sociálních, pracovních, výchovně-vzdělávacích, technologických, kulturních, neformálních a dalších nástrojů k návratu ke zdraví nebo k důstojnému, aktivnímu životu při nevratné poruše zdraví. "Dlouhodobou péčí" se rozumí jak péče v domácím prostředí, tak péče v institucích. Jedná se o komplex služeb, jež potřebují lidé s dlouhodobě omezenou soběstačností, zpravidla v důsledku chronického onemocnění či zdravotního postižení, a to především v oblastech bazálních (hygiena, oblékání, příprava a příjem potravy, užívání léků, v oblasti mobility) a instrumentálních, které umožňují žít člověku nezávisle na své komunitě (nakupování, obstarání financí, běžné domácí práce ad.). Cílem studia je připravit odborníky s mezioborovými znalostmi a dovednostmi, kteří budou schopni identifikovat, navrhovat, vyjednávat, realizovat a vyhodnocovat soubory multidisciplinárních opatření k řešení důsledků změn zdravotní kondice u lidí dočasně či dlouhodobě nemocných, po úraze a/nebo s trvalou změnou zdravotní kondice, a to pro makro-mezo-mikro úroveň společenské praxe.
Profil absolventa:Mezioborový profil absolventa aktuálně nemá v ČR právní ukotvení. Profesní role absolventa se orientuje na výkon strategických i individuálních cílů pro zajištění podpory a péče lidem se závažnými zdravotními problémy a institucím, které se těmito úkoly zabývají. Absolventi budou schopni podílet se aktivně na překlenování překážek v oblasti zdravotní-sociální péče; provádět analytickou, koncepční a výzkumnou činnost v rámci zdravotně-sociální práce; s využitím case managementu síťovat a koordinovat postupy v rehabilitaci a dlouhodobé péči, monitorovat je, analyzovat a vyhodnocovat jejich efektivitu, koncipovat návrhy systémových změn; aktivně se podílet na utváření systémů komunitní rehabilitace a dlouhodobé péče; podílet se na rozvoji systému posuzování zdravotního stavu. Absolventi se uplatní zejména v institucích, které systémově řeší mezioborovou podporu a pomoc lidem se závažnými zdravotními problémy. Z hlediska typu zaměstnavatele se jedná o instituce veřejné správy, neziskové subjekty a privátní zařízení zřizující či poskytující zdravotně-sociální a další návazné služby. Z oborového hlediska jde zejména o zdravotnická zařízení (rehabilitační centra, léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných), zařízení sociálních služeb (střediska rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, centra sociálně-rehabilitačních služeb ad.), služby zaměstnanosti (úřady práce, centra podporovaného zaměstnávání), komunitní služby (úřady územních samospráv, komunitní centra) ad.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:písemný znalostní test realizovaný na PC
Obsah přijímací zkoušky: písemný test k prověření znalostí z oblasti patofyziologie a ošetřovatelství v úrovni bakalářského stupně nelékařských zdravotnických oborů a ze základů sociální práce
Kritéria přijímací zkoušky: Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl - nevyhověl u přijímací zkoušky“ je stanovena na 20 bodů.
Prominutí přijímací zkoušky:ne
Doporučená literatura: seznam literatury
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:řádné termíny přijímací zkoušky: 19. duben 2018
termín přijímací zkoušky 2. kola přijímacího řízení: 3. září 2018
náhradní termín přijímací zkoušky: 11. květen 2018
náhradní termín 2. kola: není realizován
Požadavky pro přijetí: informace o požadavcích pro přijetí
Okruhy pro přijímací řízení: Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

  • Vokurka, M.a kol. 2008. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum.
  • Plevová, I. a kol. 2011. Ošetřovatelství II. Praha: Grada.
  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál 2001.
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:
Studující, který/á v průběhu předchozího studia neabsolvoval/a zdravotnický studijní program, musí v průběhu prvního roku studia povinně absolvovat rozdílový předmět zakončený zkouškou:
  • Psychosociální aspekty zdraví a nemoci

Studující, který/á v průběhu předchozího studia neabsolvoval/a studijní obor zaměřený na sociální práci, musí v průběhu prvního roku studia povinně absolvovat rozdílový předmět zakončený zkouškou:
  • Sociální práce ve zdravotnictví

Studijní obor je dostupný i pro osoby se zdravotním postižením. Máte-li jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida,
e-mail: ,
telefon: +420 597 091 234,
mobil: +420 733 784 095.
facebook
rss
social hub