Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

Studijní program
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 30. 04. 2024

Studijní program v kostce

Interdisciplinarita je náročnou výzvou. Mezioborové propojení znalostí a dovedností vytváří příležitosti pro kreativní řešení složitých problémů. Studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace reaguje na rozmanité životní situace člověka a jeho blízkých ovlivněné závažnými změnami zdravotního stavu. K řešení soukolí překážek, s nimiž se setkávají, je optika jednoho oboru většinou krátká. Dovednost nahlížet na situace a překážky spojené se zdravím, nemocí či zdravotním postižením a možnosti jejich řešení z různých perspektiv předpokládá schopnost opustit pohodlné rámce, zajeté stereotypy a izolovaná řešení a odvahu vydat se na obtížnou cestu integrovaného přístupu.

Studijní program nabízí znalosti a dovednosti koncipovat, analyzovat, plánovat, realizovat, koordinovat, řídit a hodnotit mezioborové intervence zejména v oblasti koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče. Tyto znalosti a dovednosti vycházejí z principů integrované zdravotně-sociální práce. Studijní program poskytuje odbornou způsobilost k širokému uplatnění tam, kde je potřeba vytvářet a realizovat komplexní opatření v kontextu zdraví, nemoci či zdravotního postižení v mikro-mezo-makro úrovni společenské praxe.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

Mezioborové propojení znalostí a dovedností vytváří příležitosti pro kreativní řešení složitých problémů a životní situace člověka a jeho blízkých ovlivněné závažnými změnami zdravotního stavu. Studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace vám představí jeho garantka Lenka Krhutová.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme základní znalosti v oblasti zdraví a nemoci v úrovni bakalářského stupně nelékařských zdravotnických oborů nebo sociální práce nebo speciální pedagogiky.

Studijní program je vhodný především pro ty, kdo jsou otevřeni změnám v myšlení i jednání, respektují rozmanitost, zajímají je pohledy odjinud a mají zájem pracovat na rozvoji své osobnosti.

Co se naučíte?

Naučíte se především

 • pojmenovat a objasnit principy integrované zdravotně-sociální práce
 • porozumět komplexitě životní situace člověka se závažnou změnou zdravotního stavu v interakci s jeho prostředím
 • navrhovat, realizovat a vyhodnocovat intervence k řešení situací spojených se závažným zdravotním stavem v  mikro-mezo-makro úrovni praxe
 • vyjednávat postupy pro prevenci sociálního vyloučení lidí s dlouhodobě či trvale závažným zdravotním stavem
 • podporovat rozvoj neformální péče
 • koordinovat poskytování integrované péče nebo návazných služeb; hodnotit účinnost a efektivitu užitých postupů
 • jasně se vyjadřovat pomocí vědecké terminologie a dosáhnout významného porozumění v oblasti výzkumu na pomezí zdravotně-sociální práce

Kde a jak se uplatníte?

Tento inovativní akreditovaný studijní program prozatím nemá v ČR legislativní ukotvení, i přesto se uplatníte zejména v institucích, které koordinují mezioborovou podporu a pomoc lidem s dlouhodobě či trvale závažným zdravotním stavem a/nebo jejich neformálním pečujícím. Jde o instituce veřejné správy, neziskové subjekty, případně i privátní zařízení zřizující či poskytující zdravotně-sociální a další návazné služby. Z oborového hlediska se jedná zejména o zdravotnická zařízení (rehabilitační centra, léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných), zařízení sociálních služeb (střediska rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, centra sociálně-rehabilitačních služeb ad.), služby zaměstnanosti (úřady práce, centra podporovaného zaměstnávání), komunitní služby (úřady územních samospráv, komunitní centra) ad.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium klade důraz především na samostudium. Slučuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia, skládá se z kontaktní přímé vý

uky, samostudia, individuálních či skupinových konzultací s vyučujícími a ze samostatné individuální či skupinové práce studujících. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících.

Přímá výuka je omezena na několik setkání za semestr – tyto výukové dny nazýváme „tutoriály“, mají formu převážně blokové výuky. Tutoriály nejsou běžnou přednáškou, zahrnují také konzultace, diskuse k problémovým aspektům výuky, procvičení nastudované látky, dále slouží k rozboru hodnocení samostatných prací a k průběžné kontrole studia. Tutoriály v tomto studijním programu probíhají jako dvoudenní – zpravidla v pátky a soboty. Počet tutoriálů za semestr se liší podle studovaného ročníku, v průměru se  jedná o 4 až 5 dvoudenních tutoriálů za semestr. Výuka je realizována v dopoledních i odpoledních hodinách. Studující jsou o termínech tutoriálů informováni před každým semestrem neprodleně po finálním sestavení rozvrhů – na zimní semestr, který začíná zpravidla poslední týden v září jsou finální rozvrhy k dispozici zpravidla koncem srpna, na letní semestr, který začíná zpravidla druhý týden v únoru zpravidla koncem ledna. Výuka probíhá na dvou budovách – v centru Ostravy na Českobratrské 16 (Fakulta sociálních studií OU) a v Ostravě-Vítkovicích na ul. Syllabova 19 (Lékařské fakulta OU). Rozsah povinné účasti na jednotlivých tutoriálech vyplývá z popisu předmětu (tzv. sylabus předmětu).

Samostudium je v každém předmětu studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace podpořeno e-learningovým kurzem v informačním systému MOODLE. E-kurz kromě studijních materiálů obsahuje zpravidla i různá interaktivní cvičení a aktivity nebo testy ověřující nabyté znalost/dovednosti. MOODLE lze rovněž využít pro komunikaci mezi spolustudujícími i pro kontaktování vyučujících.

Pro komunikaci s vyučujícími jsou prioritní pravidelné (předem vypsané) či individuálně dohodnuté konzultační hodiny. Konzultovat lze osobně, telefonicky, e-mailem i virtuálně. Pro dálkovou komunikaci mezi studujícími navzájem i mezi studujícími a vyučujícími využíváme prioritně platformu MS Teams, případně jinou dle dohody.

Povinnou součástí studia je odborná praxe v rozsahu 160 výukových s požadavkem 100% účasti. Praxe je realizována v zařízeních terénních a pobytových sociálních služeb, ve zdravotnických a školských zařízeních a v institucích veřejné správy. Po dohodě lze za stanovených podmínek uznat i část předchozí profesní (nikoli studijní) praxe.

Přijímací řízení

60
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Způsobilost k odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

nebo

způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

nebo

způsobilost k výkonu povolání speciálního pedagoga dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Pro uchazeče/uchazečky o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního typu a stupně vzdělání.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC:

Písemný test k prověření znalostí ze základů anatomie a fyziologie člověka a ze základů sociální práce.

Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u  přijímací zkoušky“ je stanovena na 20 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

 1. Merkunová Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada,2008.
 2. Matoušek, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010.
 3. Mahrová, Gabriela a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace dokládají nejpozději do data stanoveného harmonogramem přijímacího řízení následující přílohy:

 1. Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v souladu se zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/ Sb.;
  nebo
 2. Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřenou kopii dokladu o získání způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (neplatí pro způsobilost získanou absolvováním studijních programů uvedených v § 110, odst. 4, písm. b) a odst. 5).
  nebo
 3. Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) minimálně bakalářského studijního programu Speciální pedagogika v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění..

Zahraniční uchazeči/uchazečky dokládají úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Supplement nebo, v případě, že vysoká škola nevydává doklad Diploma Supplement, úředně ověřenou kopii dokladu vysoké školy se seznamem všech absolvovaných předmětů v příslušném studijním oboru. K těmto ověřeným kopiím musí uchazeč zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

V případě, že uchazeč/ka koná Státní zkoušku v akademickém roce 2023/2024, dokládá u přijímací zkoušky potvrzení o studiu konkrétního programu a výpis absolvovaných (resp. v posledním semestru zapsaných) předmětů, Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) pak dokládá v případě, že

 1. byl/a navržen/a k přijetí, a to zpravidla v den určený pro převzetí rozhodnutí a zápis do prvního roku studia – tento termín je považován pro doložení příslušného dokladu považován za nejzazší;
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Bez těchto dokladů nebude uchazeč přijat ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Adresa pro zasílání příloh:
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií – studijní oddělení
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.