Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální práce

Studijní program
Sociální práce
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
01. 01. 2022 - 31. 05. 2022

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Sociální práce poskytuje postgraduální studium, jehož cílem je připravit špičkové odborníky v oblasti sociální práce, kteří disponují znalostmi současného mezinárodního teoretického diskurzu sociální práce reagujícího na proměny společnosti, umějí vytvářet koncepce a strategie rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Znají pokročilé metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu a dokáží aplikovat vědeckou metodologii a přístupy ve vědách o člověku a společnosti v oblasti sociální práce, dokáží samostatně řešit vědecké úkoly a realizovat evaluace programů a sociálních inovací.

Obsah studia vychází ze soudobého stavu vědeckého poznání a tvůrčí činnosti v oblasti sociální práce a příbuzných oborů a je nastaven tak, aby umožnil dosažení stanoveného profilu absolventa. Studium je čtyřleté, a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce. Témata disertačních prací přednostně korespondují s Hlavním směrem výzkumu (dále jen „HSV“) FSS OU. Pro období 2018–2022 se jedná o HSV názvem Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

Doktorské studium sociální práce

Staňte se špičkovými odborníky v oblasti sociální práce, kteří disponují znalostmi současného mezinárodního teoretického diskurzu sociální práce reagujícího na proměny společnosti, umějí vytvářet koncepce a strategie rozvoje sociálních programů, politik a služeb, jejichž součástí je sociální práce. Doktorské studium sociální práce vám představí jedna z největších kapacit v oboru, profesor Oldřich Chytil.

Co od vás očekáváme?

Studium doktorského studijního programu Sociální práce je určen absolventům magisterského stupně vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru (může-li uchazeč zdůvodnit svou volbu praxí v oboru).

Očekáváme, že se aktivně zapojíte do vědecké práce na fakultě a také do odborné diskuze vědecké komunity (publikování odborných studií, vystoupení na konferencích, participace a řešení studentských i dalších vědeckých grantových projektů apod.).

Co se naučíte?

V průběhu studia jsou studenti systematicky vedeni k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné činnosti tak, aby byli schopni své znalosti v profilových oblastech aplikovat a uplatnit se i jako odborníci v týmech řešících vědecké problémy oblastí příbuzných.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a kritickému myšlení, dále pak k samostatnému získávání dalších odborných znalostí a jejich implementaci. Absolventi studia znají pokročilé analytické metody kvantitativního výzkumu v sociální práci, pokročilé přístupy kvalitativního výzkumu, včetně jejich využití a reflexe limitů.

Naučí se projektovat a realizovat základní i aplikovaný výzkum v sociální práci, analyzovat a interpretovat získaná data, koncipovat a zpracovávat rozsáhlý odborný text, orientovat se do hloubky v daném tématu, pracovat s českou, a především s cizojazyčnou odbornou literaturou.

Naučí se psát, podávat a následně řešit vědecké granty a projekty, absolvují také pedagogickou praxi.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi programu naleznou uplatnění především jako vědecko-výzkumní pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu, koncepční pracovníci a analytici ve státní správě, samosprávě, v neziskovém sektoru a v institucích zabývajících se sociálními problémy na úrovni lokální, celorepublikové i mezinárodní, pedagogové na vysokých a vyšších odborných školách se sociálním zaměřením.

Přijímací řízení

10
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

 1. Uchazeč/ka má ukončený magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání v oboru sociální práce, příp. v příbuzném oboru, může-li uchazeč zdůvodnit svou volbu praxí v oboru.
 2. Uchazeč/ka podal/a přihlášku ke studiu e-přihláška do stanoveného termínu.
  Poslední termín pro podání elektronické přihlášky je 31. května 2022 včetně.
 3. Uchazeč/ka doložil/a všechny povinné přílohy k přihlášce ke studiu do stanoveného termínu. Poslední termín pro doručení příloh k přihlášce na FSS OU je 15. června 2022 včetně. (V případě, že student koná Státní závěrečnou zkoušku v tomto akademickém roce, může přílohu 3.3. – ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia – odevzdat po domluvě s referentkou oddělení pro vědu a výzkum dodatečně, nejpozději však v den konání zápisu do 1. roku studia.)

  Povinnými přílohami k přihlášce jsou:
  3.1. Projekt disertační práce v požadované struktuře, který musí obsahovat:

  • pracovní název disertační práce,
  • stručná teoretická východiska,
  • hlavní výzkumnou otázku či otázky, cíle výzkumu,
  • úvahu o možných výzkumných přístupech, metodě, výzkumném souboru a organizaci výzkumu,
  • přehled základní literatury, z níž bude práce vycházet, s důrazem na literaturu cizojazyčnou.

  Téma disertační práce musí korespondovat s Hlavním směrem výzkumu FSS OU v období 2018 –2022 s názvem Skupiny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením.

  V rámci hlavního směru výzkumu se na Fakultě sociálních studií zaměřujeme na výzkum a rozvoj teoretických koncepcí sociální exkluze, kterou chápeme jako ohrožení sociální integrity a koheze společnosti, jako mechanismus sociální, materiální a kulturní izolace a omezování participace na aktivitách společnosti. Sociální exkluzi pro účely výzkumu konceptualizujeme jako multidimenzionální fenomén, který vyžaduje multidisciplinární výzkumný přístup. Ohrožení sociální exkluzí se dotýká jednotlivců i skupin obyvatel, přičemž na specifické skupiny zaměřujeme dílčí oblasti výzkumu. Ve vztahu k jejich specifikům jsou v rámci základního a aplikovaného výzkumu v praxi sociální práce zkoumány vhodné metody a opatření sociální práce a sociální politiky zaměřené na předcházení sociálnímu vylučování, příp. na podporu sociální inkluze za využití participativních přístupů. V rámci výzkumu je uplatňován multidisciplinární přístup, v jehož rámci je od roku 2016 reflektována i informatizace sociální práce jako perspektivní výzkumný směr.

  Ve výzkumu se zaměřujeme především na dvě cílové skupiny obyvatel a s nimi spojená témata:

  1. osoby vyloučené z bydlení – v centru zájmu stojí komplexy nástrojů vedoucích k překonání tíživé bytové situace, k získání a k udržení vyhovujícího a důstojného bydlení;
  2. osoby v nepříznivé životní situaci ohrožené sociálním vyloučením především z důvodu věku či zdravotního stavu (zejména senioři, nezletilé děti či osoby se zdravotním postižením) – výzkumně se zaměřujeme na roli sociální práce a sociálních služeb při jejím překonávání.

  3.2. Strukturovaný životopis s údaji o dosavadním studiu a odborné praxi.
  3.3. Ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení magisterského studia.
  3.4. Podepsaná zkrácená verze elektronické přihlášky, která je uchazečům o studium vygenerována ihned po jejím podání.
  3.5. Kopii dokladu o bezhotovostní úhradě administrativního poplatku 600,- Kč.

 4. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku v ústní a písemné formě.

  I. Ústní zkouška
  Těžištěm ústní zkoušky je prezentace a obhajoba projektu disertační práce, který uchazečka či uchazeč zaslali v písemné formě ve stanoveném termínu na FSS OU.

  Uchazeč/ka prokáže znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd, zejména v rámci předepsané literatury:

  • Baum, D., Gojová, A., eds. 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita.
  • Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha: SLON.
  • Disman, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
  • Gojová, A. 2006. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity.
  • Gojová, A., Glumbíková, K. 2015. (Bezmocná) sociální práce jako zdroj zplnomocnění? Sociální práce/Sociálna práca. 5: 52-63.
  • Chytil, O., Kowaliková, I. 2018. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny? Sociální práce/Sociálna práca. 3:11 –125.
  • Janebová, R. 2018. Vybrané principy kritické sociální práce v kontextu kontroly nedobrovolných klientů. Sociální práce/Sociálna práca. 3:5-21.
  • Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON.
  • Keller, J. 2007. Teorie modernizace. Praha: SLON.
  • Keller, J. 2009. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON.
  • Keller, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: SLON.
  • Keller, J. 2013. Posvícení bezdomovců. Praha: SLON.
  • Laan, G. Van der. 1998. Otázky legitimace sociální práce. Ostrava: Albert.
  • Matoušek, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál.
  • Matoušek, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.
  • Matoušek, O. a kol. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál. (část teorie a přístupy)

  II. Písemná zkouška
  V písemné zkoušce jsou prověřovány:

  • znalosti uchazeče/uchazečky ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni vymezené výše předepsanou literaturou (formou testu obsahujícího soubor uzavřených otázek);
  • porozumění odbornému cizojazyčnému textu v anglickém jazyce.

 5. Uchazeč/ka se umístil/a do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

  Způsob ověření splnění podmínek pro přijetí

  1. Ukončení magisterského stupně VŠ vzdělání je ověřeno oddělením pro vědu a výzkum formou evidence ověřené kopie diplomu uchazeče navrženého k přijetí.
  2. Podání e-přihlášky ve stanoveném termínu je ověřeno oddělením pro vědu a výzkum v IS STAG.
  3. Doložení povinných příloh ve stanoveném termínu a obsahová relevance příloh je ověřena oddělením pro vědu a výzkum formou evidence příloh v kartě uchazeče.
  4. Vykonání přijímací zkoušky je ověřeno formou Protokolu o vykonání přijímací zkoušky, který na místě konání zkoušky vyhotovuje Přijímací komise.
  5. Umístění uchazeče/uchazečky do stanoveného počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.


  Kritéria hodnocení přijímací zkoušky:

  V přijímací zkoušce lze získat nejvýše 100 bodů, přičemž nejnižší požadovaný počet bodů nutný pro to, aby uchazeč/ka vyhověl/a, je 75. Jednotlivé části přijímací zkoušky jsou bodově ohodnoceny takto:

  • projekt disertační práce (prezentace, obhajoba): max. 60 bodů;
  • orientace v oboru – znalosti ze soudobé teorie a metod v oblasti sociálních věd na úrovni předepsané literatury (písemný test): max. 30 bodů;
  • jazykové kompetence (písemná zkouška): max. 10 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

 • Baum, D., Gojová, A., eds. 2014. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita.
 • Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha: SLON.
 • Disman, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
 • Gojová, A. 2006. Teorie a modely komunitní práce. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity.
 • Gojová, A., Glumbíková, K. 2015. (Bezmocná) sociální práce jako zdroj zplnomocnění? Sociální práce/Sociálna práca. 5: 52-63.
 • Chytil, O., Kowaliková, I. 2018. Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny? Sociální práce/Sociálna práca. 3:11 –125.
 • Janebová, R. 2018. Vybrané principy kritické sociální práce v kontextu kontroly nedobrovolných klientů. Sociální práce/Sociálna práca. 3:5-21.
 • Keller, J. 2004. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2007. Teorie modernizace. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2009. Soumrak sociálního státu. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: SLON.
 • Keller, J. 2013. Posvícení bezdomovců. Praha: SLON.
 • Laan, G. Van der. 1998. Otázky legitimace sociální práce. Ostrava: Albert.
 • Matoušek, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál.
 • Matoušek, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál.
 • Matoušek, O. a kol. 2013. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál. (část teorie a přístupy)

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
e-mail: ,
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.