Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Organizace přijímacího řízení

zpět

Název programu / oboru: Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

termín přijímací zkoušky: 25. dubna 2019
náhradní termín přijímací zkoušky: 10. května 2019
řádný termín přijímací zkoušky pro dodatečné přijímací řízení: 2. září 2019 náhradní termín přijímací zkoušky pro dodatečné přijímací řízení: není realizován


Pozvánku k přijímací zkoušce uchazeči obdrží v první polovině dubna 2019, u dodatečného přijímacího řízení nejpozději 28. srpna 2019 – pouze elektronicky(!). Náhradní termín je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.), u dodatečného přijímacího řízení není náhradní termín realizován.

Žádost o náhradní termín se podává písemně děkance fakulty prostřednictvím studijního oddělení nejpozději 7 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky (v případě náhlé vážné zdravotní nebo jiné komplikace nejpozději do 5 pracovních dnů od řádného termínu), součástí žádosti jsou doklady, které prokazují věrohodnost uváděného důvodu. O udělení náhradního termínu přijímací zkoušky rozhodne děkanka.


Způsob ověření podmínek pro přijetí ke studiu:

 1. způsobilost k odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

  nebo

  způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

  nebo

  absolutorium minimálně bakalářského studijního programu se zaměřením na speciální pedagogiku.

  Pro uchazeče o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního typu a stupně vzdělání.

 2. Účast na konané přijímací zkoušce je podložena podpisem uchazeče na prezenční listině v místě konání zkoušky a Protokolem o přijímacím řízení na OU v příslušném akademickém roce.

 3. Umístění uchazeče do stanoveného počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně je ověřeno formou Protokolu o umístění uchazečů, který vyhotovuje Přijímací komise.

Termín pro dodání povinných příloh: 22. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 26. srpna 2019.

Poslední termín pro podání elektronické přihlášky: 15. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 19. srpna 2019

Termín pro zaplacení administrativního poplatku se správným variabilním a specifickým symbolem platby: 20. března 2019, u dodatečného přijímacího řízení do 20. srpna 2019 (datum provedení platební transakce uchazečem).

V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba připsána na účet univerzity nejpozději do 20. března 2019 včetně, u dodatečného přijímacího řízení do 20. srpna 2019. Uchazeč/ka může požádat o vrácení chybné platby formou písemné žádosti o vrácení platby nejpozději do jednoho měsíce od ukončení přijímání přihlášek ke studiu pro daný obor, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě.

Nejvyšší počet přijímaných studentů všech studijních oborů/programů na FSS OU mimo doktorské studium je 280 studentů/studentek.