Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

Studijní program
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 30. 04. 2022

Studijní program v kostce

Interdisciplinarita je náročnou výzvou. Mezioborové propojení znalostí a dovedností vytváří příležitosti pro kreativní řešení složitých problémů. Studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace reaguje na rozmanité životní situace člověka a jeho blízkých ovlivněné závažnými změnami zdravotního stavu. K řešení soukolí překážek, s nimiž se setkávají, je optika jednoho oboru většinou krátká. Dovednost nahlížet na situace a překážky spojené se zdravím, nemocí či zdravotním postižením a možnosti jejich řešení z různých perspektiv předpokládá schopnost opustit pohodlné rámce, zajeté stereotypy a izolovaná řešení a odvahu vydat se na obtížnou cestu integrovaného přístupu.

Studijní program nabízí znalosti a dovednosti koncipovat, analyzovat, plánovat, realizovat, koordinovat, řídit a hodnotit mezioborové intervence zejména v oblasti koordinované rehabilitace a dlouhodobé péče. Tyto znalosti a dovednosti vycházejí z principů integrované zdravotně-sociální práce. Studijní program poskytuje odbornou způsobilost k širokému uplatnění tam, kde je potřeba vytvářet a realizovat komplexní opatření v kontextu zdraví, nemoci či zdravotního postižení v mikro-mezo-makro úrovni společenské praxe.

Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

Mezioborové propojení znalostí a dovedností vytváří příležitosti pro kreativní řešení složitých problémů a životní situace člověka a jeho blízkých ovlivněné závažnými změnami zdravotního stavu. Studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace vám představí jeho garantka Lenka Krhutová.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme základní znalosti v oblasti zdraví a nemoci v úrovni bakalářského stupně nelékařských zdravotnických oborů nebo sociální práce nebo speciální pedagogiky.

Studijní program je vhodný především pro ty, kdo jsou otevřeni změnám v myšlení i jednání, respektují rozmanitost, zajímají je pohledy odjinud a mají zájem pracovat na rozvoji své osobnosti.

Co se naučíte?

Naučíte se především

 • pojmenovat a objasnit principy integrované zdravotně-sociální práce
 • porozumět komplexitě životní situace člověka se závažnou změnou zdravotního stavu v interakci s jeho prostředím
 • navrhovat, realizovat a vyhodnocovat intervence k řešení situací spojených se závažným zdravotním stavem v  mikro-mezo-makro úrovni praxe
 • vyjednávat postupy pro prevenci sociálního vyloučení lidí s dlouhodobě či trvale závažným zdravotním stavem
 • podporovat rozvoj neformální péče
 • koordinovat poskytování integrované péče nebo návazných služeb; hodnotit účinnost a efektivitu užitých postupů
 • jasně se vyjadřovat pomocí vědecké terminologie a dosáhnout významného porozumění v oblasti výzkumu na pomezí zdravotně-sociální práce

Kde a jak se uplatníte?

Tento inovativní akreditovaný studijní program prozatím nemá v ČR legislativní ukotvení, i přesto se uplatníte zejména v institucích, které koordinují mezioborovou podporu a pomoc lidem s dlouhodobě či trvale závažným zdravotním stavem a/nebo jejich neformálním pečujícím. Jde o instituce veřejné správy, neziskové subjekty, případně i privátní zařízení zřizující či poskytující zdravotně-sociální a další návazné služby. Z oborového hlediska se jedná zejména o zdravotnická zařízení (rehabilitační centra, léčebné ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných), zařízení sociálních služeb (střediska rané péče, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, centra sociálně-rehabilitačních služeb ad.), služby zaměstnanosti (úřady práce, centra podporovaného zaměstnávání), komunitní služby (úřady územních samospráv, komunitní centra) ad.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium slučuje prvky prezenčního a distančního studia. Přímá výuka je omezena na několik setkání za semestr (tyto výukové dny nazýváme „tutoriály“), převážnou částí výuky je samostudium s využitím konzultačních hodin. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících. Počet tutoriálů za semestr se zpravidla liší podle studovaného ročníku, v průměru se jedná o 4 až 5 tutoriálů za semestr realizovaných v pátky a soboty, výuka je realizována v dopoledních i odpoledních hodinách. Studující jsou o termínech přímé výuky informováni před každým semestrem v dostatečném časovém předstihu. Samostudium je v každém předmětu podpořeno e-learningovým kurzem v informačním systému MOODLE.

Přijímací řízení

60
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Způsobilost k odbornému výkonu nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

nebo

způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a současně absolutorium minimálně bakalářského studijního programu

nebo

způsobilost k výkonu povolání speciálního pedagoga dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Pro uchazeče/uchazečky o studium ze zahraničí absolutorium ekvivalentního typu a stupně vzdělání.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Písemný znalostní test realizovaný na PC:

Písemný test k prověření znalostí ze základů anatomie a fyziologie člověka a ze základů sociální práce.

Uchazeč/ka může získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u  přijímací zkoušky“ je stanovena na 20 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

 1. Merkunová Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada,2008.
 2. Matoušek, Oldřich a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010.
 3. Mahrová, Gabriela a kol. Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. Praha: Grada, 2008.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace dokládají nejpozději do data stanoveného harmonogramem přijímacího řízení následující přílohy:

 1. Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ve shodě se zákonem č. 96/2004 Sb.;
  nebo
 2. Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřenou kopii dokladu o získání způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (neplatí pro způsobilost získanou absolvováním studijních programů uvedených v § 110, odst. 4, písm. b) a odst. 5).
  nebo
 3. Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) minimálně bakalářského studijního programu Speciální pedagogika.

Zahraniční uchazeči/uchazečky dokládají úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Supplement nebo, v případě, že vysoká škola nevydává doklad Diploma Supplement, úředně ověřenou kopii dokladu vysoké školy se seznamem všech absolvovaných předmětů v příslušném studijním oboru. K těmto ověřeným kopiím musí uchazeč zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

V případě, že uchazeč/ka koná Státní zkoušku v akademickém roce 2021/2022, dokládá u přijímací zkoušky potvrzení o studiu konkrétního programu a výpis absolvovaných (resp. v posledním semestru zapsaných) předmětů, Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) pak dokládá v případě, že

 1. byl/a navržen/a k přijetí,
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Bez těchto dokladů nebude uchazeč přijat ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Adresa pro zasílání příloh:
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií – studijní oddělení
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.