Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Zdravotně-sociální péče

Studijní program
Zdravotně-sociální péče
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 30. 04. 2022

Studijní program v kostce

Program Zdravotně-sociální péče Vás připraví k výkonu hned dvou regulovaných povolání – sociálního pracovníka a zdravotně-sociálního pracovníka.

Hlavními cíli programu je získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského povolání zdravotně-sociálního pracovníka a vybavení absolventů teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi tak, aby měli co nejširší uplatnění při realizaci zdravotně-sociálních služeb. Program připravuje studenty na vstup do praxe a současně je pevným základem pro studium navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace.

Studium je orientováno na získání mezioborových znalostí jak v oboru sociální práce (kde se opírá o poznatky z psychologie, sociologie, filosofie a etiky, komunikace aj.), tak v oborech medicíny (anatomie, patologie, fyziologie, hygieny, interní medicíny, chirurgie, psychiatrie, pediatrie, geriatrie, první pomoci) a v oborech ošetřovatelství a rehabilitace. Klíčovou součástí studia je osvojování profesních dovedností v rámci praktického vzdělávání v organizacích zdravotní a sociální péče.

Povolání sociálního pracovníka i zdravotně-sociálního pracovníka je postaveno především na „práci s lidmi“, studující se proto učí, jak pracovat s  individuálními klienty, se skupinou, s rodinami, seznámí se se zásadami krizové intervence a supervize.

Zdravotně-sociální péče

Mezioborové propojení znalostí a dovedností vytváří příležitosti pro kreativní řešení složitých problémů a životní situace člověka a jeho blízkých ovlivněné závažnými změnami zdravotního stavu. Studijní program Zdravotně-sociální péče vám představí jeho garantka Lenka Krhutová.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme, že budete mít znalosti z oblasti „biologie člověka“ na středoškolské úrovni, ve studiu Vám také pomůže společenskovědní přehled, rovněž na středoškolské úrovni. Program je vhodný především pro ty z Vás, kdo máte zájem o druhé lidi, o dění kolem sebe, umíte se na svět dívat z více různých stran a pozitivně, respektujete rozmanitost a jste ochotni pracovat na rozvoji své osobnosti. Žádné další speciální znalosti či dovednosti nejsou zapotřebí.

Co se naučíte?

Naučíte se především

 • formulovat a zdůvodnit význam sociální práce ve zdravotnických a sociálních službách a obhájit pozici sociálního pracovníka v mezioborovém prostředí zdravotnických služeb;
 • zprostředkovat pomoc a projednat záležitosti klientů s různými organizacemi (např. se správními orgány);
 • posoudit životní situaci klientů, identifikovat potřeby pacientů na základě vyhodnocení potřeb, vyhodnotit míru soběstačnosti pacientů a podle toho aplikovat jednotlivé činnosti zdravotně sociálního pracovníka;
 • poskytnout základní sociální poradenství;
 • poskytnout pomoc umírajícím, doprovázet umírající a podporovat pozůstalé;
 • sestavit plán preventivních opatření pro klienta;
 • koordinovat rehabilitační proces, komunikovat s osobami s různým typem onemocnění a zdravotním postižením;
 • koordinovat poskytování integrované péče, zprostředkovávat spolupráci, komunikaci mezi klientem a odborníky klinických oborů a jiných odborníků;
 • využívat supervize;
 • řešit problémy v souladu s etickými principy profese;
 • reflektovat osobnostní předpoklady a limity výkonu sociální práce;
 • vyhledávat a kontaktovat jedince a skupiny s důrazem na rizikové klienty;
 • metodicky vést a řídit pracovníky dlouhodobé péče při plánování služby pro klienty;
 • koordinovat zdravotně sociální péči ve vymezené územní působnosti;
 • připravovat a realizovat společenskovědní výzkum.

Kde a jak se uplatníte?

Relevantní profese absolventa jsou:

 • Zdravotně-sociální pracovník – nelékařský zdravotnický pracovník v resortu zdravotnictví - svou činnost vykonává v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče, zdravotně-sociální pracovník se také podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb pacienta
 • Sociální pracovník v různých resortech plánuje, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje poskytované sociální služby, vykonává sociální šetření, poskytuje krizovou pomoc, poskytuje sociálně-právní poradenství.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice - příklady:

 • Zdravotně-sociální pracovník,
 • Koordinátor pečovatelské služby,
 • Samostatný sociální pracovník,
 • Pracovník v sociálních službách,
 • Poradce v sociálních službách,
 • Odborný asistent v sociálních službách,
 • Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu,
 • Samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče,
 • Odborný poradce pro zprostředkování služeb zaměstnanosti,
 • Odborný referent územně samosprávného celku pro národnostní menšiny

Přijímací řízení

45
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku nebo mu/jí tato přijímací zkouška byla prominuta a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

Uchazeč/ka doložil/a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), v platném znění.

Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří doloží, že celkový průměr jejich známek z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole je menší nebo roven 2,00. Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů. Průměr se počítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů z pololetního a závěrečného vysvědčení předposledního ročníku studia a z vysvědčení za první pololetí posledního ročníku studia, nezahrnuje známku z chování a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.

Uchazeči musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do data stanoveného harmonogramem přijímacího řízení, k žádosti musí přiložit úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení za předposlední ročník studia a za první pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uvedených vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola).

Uchazečům, kterým byla přijímací zkouška prominuta, je v informačním systému OU za přijímací zkoušku přiděleno 60 bodů.

V případě nekonání přijímací zkoušky je podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky,
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice,
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy1 nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

V případě, že bude počet uchazečů, kterým může být prominuta přijímací zkouška, k 31. březnu 2022 - přesahovat kapacitní možnosti pracoviště, budou všichni uchazeči konat přijímací zkoušku – písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.

Písemný test přijímací zkoušky se skládá z 60 otázek z tematického okruhu „biologie člověka“.

Uchazeč/ka může u přijímací zkoušky získat maximálně 60 bodů. Hranice pro „vyhověl/a–nevyhověl/a u  přijímací zkoušky“ je stanovena na dosažení minimální hranice 20 bodů.


1 Ústav jazykové a odborné přípravy UK je instituce, která zajišťuje zkoušení cizinců pro zisk občanství.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška bude prominuta v případě, že počet uchazečů, kterým může být přijímací zkouška prominuta, k 31. březnu 2022 - nepřesáhne kapacitní možnosti pracoviště, a to pouze uchazečům, kteří o prominutí přijímací zkoušky požádají a doloží, že celkový průměr jejich známek z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole je menší nebo roven 2,00. Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů. Průměr se počítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů z pololetního a závěrečného vysvědčení předposledního ročníku studia a z vysvědčení za první pololetí posledního ročníku studia, nezahrnuje známku z chování a zaokrouhluje se na dvě desetinná místa.

Uchazeči musí o prominutí zkoušky požádat nejpozději do data stanoveného harmonogramem přijímacího řízení, k žádosti musí přiložit úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení za předposlední ročník studia a za první pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uvedených vysvědčení - správnost údajů potvrdí střední škola.

V případě, že bude počet uchazečů, kterým může být prominuta přijímací zkouška, k 31. březnu 2022 - přesahovat kapacitní možnosti pracoviště, budou všichni uchazeči konat přijímací zkoušku – písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.

Uchazečům, kterým byla přijímací zkouška prominuta, je v informačním systému OU za přijímací zkoušku přiděleno 60 bodů.

Uchazeči s průměrným prospěchem 2,01 a více a uchazeči, kteří nepožádali o prominutí přijímací zkoušky, budou vykonávat přijímací zkoušku - písemný znalostní test z biologie člověka realizovaný na PC.

Doporučený formulář žádosti o prominutí přijímací zkoušky soubor doc 0,13 MB

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Pro přípravu k přijímací zkoušce doporučujeme vycházet zejména z následující literatury:

 1. Biologie člověka. Kočárek, E. Praha: Scientia, 2012.
 2. Somatologie: pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka. 3. přepracované a doplněné vydání. Dylevský, I., Praha: Grada Publishing, 2019.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče dokládají nejpozději do data stanoveného harmonogramem přijímacího řízení, následující přílohy:

 1. originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
 2. úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uváděných vysvědčení – v tomto případě správnost údajů potvrdí střední škola. Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů – platí pouze pro uchazeče, kteří žádají o prominutí přijímací zkoušky!
 3. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. V případě, že uchazeč vykonává státní maturitní zkoušku ve školním roce 2021/2022, pak může maturitní vysvědčení doložit i v pozdějším termínu, nejpozději však u zápisu do studia.

Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

Adresa pro zasílání příloh:
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií – studijní oddělení
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

  Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  e-mail: ,
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušné studijní oddělení.