Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vědecký pracovník - junior

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení:

  • 3 míst na pozici vědecký pracovník - junior
    (pracovní úvazek 100%)

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě získala finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na uskutečnění projektu Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080). Projekt je zaměřen na posílení excelence vědeckobadatelské činnosti FSS OU v Ostravě a zkvalitnění systému vzdělávání v sociálně vědním výzkumu, zejména v sociální práci. Do stávajícího výzkumného týmu, jehož členy jsou prof. Jan Keller, doc. Dana Sýkorová (sociologové), doc. Oldřich Chytil, dr. Alice Gojová (odborníci v oboru sociální práce) a Ing. Lubor Hruška-Tvrdý (sociální geograf), budou začleněni mladí vědci a doktorandi. Tým bude pod vedením zahraničního experta a ve spolupráci s Evropským výzkumným institutem sociální práce realizovat rozsáhlý empirický výzkum orientovaný na téma prostorové segregace, resp. sociální exkluze v urbanizovaných společnostech. Na výzkum naváží pravidelná badatelská odpoledne, každoroční běhy Jarní školy, publikační a pedagogická činnost, které ve svém souhrnu mají přispět rovněž k rozvoji výzkumných kompetencí mladých vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia a ke zvýšení jejich šancí uplatnit se v mezinárodních vědeckovýzkumných sítích.

Předpokládaná pracovní smlouva:

  • od 1. června 2011 do 31. května 2014 s perspektivou dalšího setrvání na fakultě v případě úspěchu na konkurzu, který bude vyhlášen po uplynutí doby řešení projektu
  • hrubá měsíční mzda 23.880,- Kč.

Pracovní náplň:

Podílet se na řešení konkrétních výzkumných úkolů ve všech fázích výzkumu, asistovat při jeho organizačním zajištění, při koordinaci aktivit členů výzkumného týmu, organizaci badatelských odpolední a metodologických bloků Jarní školy a aktivně na těchto akcích vystupovat. Participovat na tvorbě publikací či samostatně publikovat (monografie, stati v recenzovaných časopisech). Zapojit se do výuky v kursech metod a technik sociálně vědního výzkumu v sociální práci, tzn. vést vybraná cvičení, semináře, resp. asistovat vyučujícím těchto kurzů.

Požadavky:

Uchazeči musejí být absolventy, popř. studenty vyšších ročníků doktorského studia sociologie, sociální práce či sociální politiky. Základním požadavkem je minimálně roční praxe v sociálně vědním výzkumu, nejlépe v rámci vědeckobadatelských projektů vysokých škol či výzkumných ústavů.

Přihlášky:

Přihlášky doložené ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným osobním dotazníkem, stručným profesním životopisem a přehledem výzkumné a publikační činnosti zasílejte písemně a elekronicky na adresu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity do 15. dubna 2011 (datum doručení na FSS OU).

Kontakt:

Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
personální oddělení
Mgr. Monika Zielonková, DiS.
Českobratrská 16
702 00 Ostrava