OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta sociálních studií

Dana Sýkorová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 425, budova B
funkce:
obor činnosti:metody sociologického výzkumu, gerontosociologie, sociologie rodiny, demografie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociálních věd (Fakulta sociálních studií)
telefon, mobil: 553 46 3225
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání a akademická kvalifikace

2006docentka v oboru sociologie, habilitační řízení na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
1992−1995Ph.D., doktorský studijní program sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1989−1992externí vědecká příprava v oboru sociologie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Ev. Purkyně v Brně
1981PhDr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1977−1981absolvování oboru Výchova a vzdělávání dospělých, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Přehled zaměstnání

2006–dosuddocentka na Katedře sociální práce/Katedře společenských věd Fakulty sociálních studií OU v Ostravě (docentka na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci)
1990–2006odborná asistentka na Katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty OU v Ostravě (odborná asistentka na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci)
1987−1990odborná asistentka na Katedře aplikované sociologie Filozofické fakulty UP v Olomouci
1986−1987výzkumná pracovnice na Katedře aplikované sociologie Filozofické fakulty UP v Olomouci

Působení v zahraničí

2010Bratislava, SR: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Konferencia pri príležitosti 45. výročia založenia SoÚ SAV a 20. výročia jeho obnovenia Desaťročia premien slovenskej spoločnosti (vyžádaná přednáška: „Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří“).
2008Canterbury, Velká Británie: Canterbury Christ Church University, Faculty of Health and Social Care, Dept. of Social Work, Community and Mental Health.
2007Kuopio, Finsko: University of Kuopio, Faculty of Social Science, Dept. of Social Work and Social Pedagogy.
2003Trento, Itálie: Universitá degli studi di Trento, Facoltá di Sociologia.
2001Bregenz, Rakousko: Akademie für Sozialarbeit Vorarlberg.
2000Koblenz, SRN: Fachhochschule, Fachbereich Sozialwesen.
1994Lancaster, Velká Británie: Lancaster University, Dept. of Applied Social Science (Příprava kurzu Příbuzenská solidarita)

Aktivní působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích

  • Členka oborové rady pro sociální a ekonomické vědy Grantové agentury Akademie věd ČR (od roku 2009)
  • Členka řídícího výboru Masarykovy české sociologické společnosti (2006−2008; 2000−2002)
  • Členka výboru sekce sociologie rodiny Masarykovy české sociologické společnosti (od roku 2008)
  • Členka Riaditeľskej rady Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny v Bratislave (2000−2003)

Působení ve vědeckých/oborových radách

  • Členka vědecké rady FSS OU v Ostravě
  • Členka oborové rady doktorského studijního programu Sociální práce (FSS OU v Ostravě)
  • Členka oborové rady doktorského studijního programu Sociologie (FSS MU v Brně) Členka oborové rady doktorského studijního programu Sociologie (FF UP v Olomouci)


Všechny publikace

Sýkorová, D., NYTRA, G. a Tichá, I. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 70 s. ISBN 978-80-7464-493-1.
Sýkorová, D., Nytra, G. a Tichá, I. Housing in Old Age and Poverty. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7464-556-3.
Sýkorová, D., Nytra, G. a Tichá, I. Výzkum chudoby ve stáří. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 239-262. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. K metodologii výzkumu Privatizace v sociálních službách pro seniory. In: Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: Albert, 2013. s. 51-59. ISBN 978-80-7326-231-0.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Hlisnikovská, Š., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. Privatizace v sociálních službách pro seniory. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7326-231-0.
Sýkorová, D. Teorie adaptace na stáří. S. 63-66 in Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. 2013.
Sýkorová, D. Autonomie a aktivita, alfa a omega zvládání stáří?. In: XVI. gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2012.
Sýkorová, D. Staří lidé ve městě. (Na okraj velkého tématu.). Sociologický časopis. 2012, roč. 47, s. 107-129. ISSN 0038-0288.
Sýkorová, D. Aging and the Old Age in the Context of Changing Cities. In: ESA 10th Conference-Social Relations in Turbulent Times. Geneva: European Sociological Association, University of Geneva. 2011.
Sýkorová, D. Autonomie. In: Křehký pacient a primární péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 34-38. ISBN 978-80-247-4026-3.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Sýkorová, D. Making Families at an Old Age. In: Families and Kinship in Contemporary Europe: Rules and Practices of Relatedness. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 163-177. ISBN 978-0-230-28428-9.
Sýkorová, D. Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří. In: Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. s. 39-50. ISBN 978-80-224-1209-4.
Sýkorová, D. Prostor (Město) a stáří-znovuobjevované souvislosti. Sociální studia. 2010, roč. 7, s. 117-123. ISSN 1214-813X.
Sýkorová, D. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. 2010.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Sýkorová, D. Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří. In: Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV. 2010.
Sýkorová, D. Work, Families and Organisations in Transition: European Perspectives. 2010.
Sýkorová, D. Senioři a rodina. Mýty a skutečnost. In: Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 162-171. ISBN 978-80-244-2449-1.
Sýkorová, D. Senioři a rodina. Mýty a skutečnost. In: Akční pole sociální práce - Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2009.
Sýkorová, D. Věková identita. Sociológia. 2009, roč. 41, s. 149-167. ISSN 0049-1225.
Sýkorová, D. Změna sociologické perspektivy, aneb od nukleární rodiny k širší rodině. Reprodukce nebo intimita?. 2009, roč. 6, s. 43-54. ISSN 1214-813X.
Sýkorová, D. Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 1, s. 113-138. ISSN 0038-0288.
Sýkorová, D. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 44, s. 401-421. ISSN 0038-0288.
Sýkorová, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. Studie, 45. 285 s. ISBN 978-80-86429-62-5.
Sýkorová, D. Bezdětnost ve stáří. Ztráty bezdětných, zisky rodičů?. In: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. (Eds.: Mareš, P., Hofírek, O.). Brno: Mezinárodní politologický ústav a Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Masarykovy univerzity, 2007. Mezinárodní politologický ústav a Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Masarykovy univerzity, 2007. s. 185-201. ISBN 978-80-210-4439-5.
Sýkorová, D. Několik poznámek na téma vdovství: Ambivalentnost sociální podpory při ovdovění. In: SOCIOLOGICA-ANDRAGOGICA 2007. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. (Ed. Ryšavý, D.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 101-113. ISBN 978-80-244-1849-0.
Sýkorová, D. Senioři a významy generace. Sociální studia. 2007, roč. 4, s. 131-154. ISSN 1214-813X.
Sýkorová, D. Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině k ambivalenci a vyjednávání. Sociologický časopis. 2006, roč. 42, s. 683-699. ISSN 0038-0288.
Sýkorová, D. Senioři v České republice. Mýty a jejich dekonstrukce. Sociológia. 2006, roč. 38, č. 38, s. 151-164. ISSN 0049-1225.
Sýkorová, D. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. In: Kapounová, J. (ed.) Přínos univerzit k transformaci regionů. Sborník z konference konané k 15. výročí vzniku Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 138-143. ISBN 80-7368-225-7.
Sýkorová, D. Osobní autonomie seniorů v kontextu rodinných vztahů. In: Třetí věk trojí optikou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Sociologica - Andragogica. (Eds. Sýkorová, D., Šimek, D., Dvořáková, M.). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005. Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005. s. 45-62. ISBN 80-244-1006-0.
Sýkorová, D. Peníze a kvalita života ve stáří. In: Tokárová, A., Kredátus, J., Frk, V. (eds.): Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce.. Prešov: FF PU v Prešove, 2005. FF PU v Prešove, 2005. s. 351-359. ISBN 80-8068-425-1.
Sýkorová, D. Strategija adaptacii k osobjennostjam starenija i požilogo vozrasta. In: Staršeje pokolenije-teoria i praktiki socialnoj raboty.. Uljanovsk: Uljanovskij gosudarstvennyj universitet, 2005. Uljanovskij gosudarstvennyj universitet, 2005. s. 123-138. ISBN 5-88866-092-2.
Sýkorová, D. Autonomie očima seniorů. In: Autonomie ve stáří - strategie jejího zachování.. Boskovice: Nakladatelství František Šalé-ALBERT, 2004. Nakladatelství František Šalé-ALBERT, 2004. s. 93-122. ISBN 80-7326-026-3.
Sýkorová, D. a Chytil, O. Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 2004.
Sýkorová, D. K sociálním sítím seniorů: Senioři v rodině. Sociální práce/Sociálna práca.. 2004, s. 73-84. ISSN 1213-6204.
Špatenková, N., Sýkorová, D., Gojová, A., Sobotková, I. a Dopita, M. Krize. Psychologický a sociologický fenomén. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 129 s. ISBN 80-247-0888-4.
Špatenková, N., Sobotková, I., Schneiderová, A., Ivanová, K., Veselský, P., Chytilová, Š., Trnová, M. a Sýkorová, D. Krizová intervence pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 200 s. ISBN 80-247-0586-9.
Gojová, A. a Sýkorová, D. Pomoc seniorům - její potřeba a zdroje. Sociální práce/ Sociálna práca. 2004, roč. 2004, s. 85-94. ISSN 1213-624.
Sýkorová, D. Seniori o politike. Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny a medzinárodne vzťahy. 2004, roč. 7, s. 7-43. ISSN 1335-2741.
Špatenková, N. a Sýkorová, D. Senioři a zdraví. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Boskovice: František Šalé-ALBERT Boskovice, 2004. František Šalé-ALBERT Boskovice, 2004. s. 174-189. ISBN 80-7326-026-3.
Sýkorová, D. Senioři v rodině a společnosti z pohledu střední generace dospělých dětí. In: Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. 1. vyd. Boskovice: Nakladatelství František Šalé-ALBERT: Nakladatelství František Šalé - ALBERT, 2004. s. 51-72. ISBN 80-7326-068-9.
Gojová, A., Popelková, R., Chytil, O. a Sýkorová, D. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. Boskovice: ALBERT, 2004. 73 s. ISBN 80-7326-068-9.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Sýkorová, D. Zájem seniorů o politiku - politika v edukaci seniorů. Vzdelávanie dospelých. 2004, roč. 9, s. 49-58. ISSN 1335-2350.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Loučková, I. a Sýkorová, D. Hodnotové hierarchie seniorů a několik poznámek k metodologii sociálně gerontologického výzkumu.. In: VI. Gerontologické dny: Sborník kongresu VI. Gerontologické dny 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DTO, 2002. DTO, 2002. s. 80-87. ISBN 80-02-01510-X.
Sýkorová, D. a Loučková, I. Senioři ve společnosti: Strategie zachování osobní autonomie.. In: VI. Gerontologické dny.: Sborník kongresu VI. Gerontologické dny. 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DTO, 2002. DTO, 2002. s. 69-79. ISBN 80-02-01510-X.
Sýkorová, D. Intergenerational Solidarity:What does it mean a Society in Transformation?. In: Future Perspectives: Intergenerational Changes and Life Cycle Processes 2000-09-14 Madrid. Frankfurt a.M: J.W.Goethe Universität Frankfurt a.M, 2000. J.W.Goethe Universität Frankfurt a.M, 2000. s. 82-94. ISBN ---------------.
Sýkorová, D. Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory (konceptuální rámce intergenerační rodinné solidarity). Sociologický časopis. 1996, roč. 32, s. 51-66. ISSN 0038-0288.


ZkratkaNázev předmětu
E4KAVResearch in Application to Social Work
E4KIAParticipation in an intern.res.pr.A
E4KIBParticipation in an intern.res.pr.B
E4KUAPublication A - review, Native Language
E4KUBPublication B - review, foreign language
E4KUCPublication C - impact
E4KVAParticipation in a nat.res.pr. A
E4KVBParticipation in a nat.res.pr.B
E4KVCParticipation in a nat.res.pr.C
KONHOKonzultační hodiny
42KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
42PAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KIAMezinárodní výzkumný projekt A
44KIBMezinárodní výzkumný projekt B
44KVANárodní výzkumný projekt A
44KVBNárodní výzkumný projekt B
44KVCNárodní výzkumný projekt C
44PAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44PIAMezinárodní výzkumný projekt A
44PIBMezinárodní výzkumný projekt B
44PVANárodní výzkumný projekt A
44PVBNárodní výzkumný projekt B
44PVCNárodní výzkumný projekt C
1DEMODemografie
2DEMODemografie
3DIP1Diplomový seminář
3SDP1Diplomový seminář 1
3SDP2Diplomový seminář 2
4SDP1Diplomový seminář 1
4SDP2Diplomový seminář 2
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
5DIP1Diplomový seminář
5SDP1Diplomový seminář 1
5SDP2Diplomový seminář 2
5SZK3Státní závěrečná zkouška 3
7SDP1Diplomový seminář 1
7SDP2Diplomový seminář 2
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
ASORYSenior Citizens in Society
SORKPSociologie rodiny
SORVPSociologie rodiny
3MESVMetodologie kvalitativního výzkumu
3SENISenioři ve společnosti
3SOROSociologie rodiny
4DIP1Diplomový seminář
5CMESMetodologie kvalitativního výzkumu
5MESVMetodologie kvalitativního výzkumu
6MESVMetodologie sociálních věd
6SPSESociální práce se seniory
6SPSNSociální práce se seniory
7CSORSociologie rodiny
7SENISenioři ve společnosti
7SOROSociologie rodiny
98BAPBakalářská práce
98DEMDemografie
98SOMSociologie města
99BAPBakalářská práce


AutorNázev práceTypRok
Brezina MartinEfektivita programů vzdělávání a pracovního výcviku pro skupiny, ohrožené na trhu prácedisertační 2016 
Nytra GabrielaOvdovění ve stáří. Strategie jeho zvládání.disertační 2016 
Greiplová VěraBydlení seniorů v institucích (případová studie domova pro seniory Bílá Opava)diplomová 2013 
Pulkertová MartinaMediální obraz sociální práce se seniory (obsahová analýza mediálních sdělení)diplomová 2013 
Slavíčková IzabelaZkušenost stárnutí a stáří se zdravotním handicapemdiplomová 2013 
Vávrová HanaStaří rodiče rozvedených dětí (kdo komu pomáhá?)diplomová 2013 
Fiala MartinSociální práce a/nebo péče o seniory s demencídiplomová 2012 
Nogolová TerezieSocioprostorové aspekty života ve stáří (případ Vesnice).diplomová 2012 
Suchánková AlžbětaSocioprostorové aspekty života ve stáří (případ Města)diplomová 2012 
Fusková DanaMatka s dítětem po rozvodudiplomová 2011 
Kišková JitkaŽivotní ztráty a strategie jejich zvládání ve stáří: Ovdovění.diplomová 2011 
Merendová LenkaBleskové povodně - formální a neformální zdroje pomoci postiženým povodněmi.diplomová 2011 
Symerská MichaelaProblematické situace v sociální práci se seniory.diplomová 2011 
Švábová ZuzanaNásilí páchané na seniorech.diplomová 2011 
Kolářová HanaProfesionální ageismus: Ageismus v sociální práci (Případová studie)diplomová 2010 
Kučerová MartinaSociální pracovník a další pomáhající profese v procesu adaptace při umístění do domova pro seniory.diplomová 2009 
Žurková MiroslavaSenioři v institucích - strategie zachování osobní autonomie.diplomová 2009 
Pospíšilová TerezaAgeismus v sociální prácidiplomová 2008 
Zimolová AndreaPercepce rodiny a rodičovských vzorů u dětí vyrůstajících v dětských domovechdiplomová 2008 
Balcarová HanaSenior v rodině (případová studie)diplomová 2007 
Wojnarová MagdaManželství ve stáří (Volný čas manželů).diplomová 2007 
Průšová LucieBýt člověkem určitého věku (generační pohled na stáří a seniory)diplomová 2006 
Michalík PetrŽivotní ztráty a strategie jejich zvládání ve stáří: Ovdovělí muži.bakalářská 2014 
Jařabáč IvanPracovní výchova jako předpoklad profesní orientace handicapovaných žáků před vstupem na odborné učilištěbakalářská 2005 


Inovace předmětu "Senioři ve společnosti" a tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Období1/2002 - 12/2004
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub