FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Vyhlášení voleb do Akademického senátu FSS OU

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a s článkem 8 Volebního a jednacího řádu AS FSS schváleného AS OU dne 22. dubna 2013

volby do Akademického senátu FSS OU

 
Tyto se budou konat ve dnech 4. a 5. dubna 2017 vždy od 9.05 do 10.30 v místnosti SA 106, v budově SA FSS, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory.

Současně děkanka jmenovala tuto volební komisi - akademické pracovnice: RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D. (Katedra sociálních věd, FSS OU), Mgr. Kateřina Lukešová (Katedra sociální práce, FSS OU);  : Bc. Lukáš Bražina (2. ročník, obor Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče), Mgr. Klára Ganobjáková (3. ročník, obor Sociální politika a sociální práce).

Volby do AS FSS OU proběhnou podle části třetí platného Volebního a jednacího řádu AS FSS OU.

Návrhy kandidátek a kandidátů z řad členů Akademické obce FSS (studující, akademičtí pracovníci) je nutno doručit nejpozději do 24. března 2017 do 12.00 hodin kterémukoliv členu volební komise.

Formuláře pro návrhy kandidátek a kandidátů je možno si vyzvednout u sekretářek kateder paní Ivety Koubkové (SA 104) a paní Moniky Benianové Kührové (SA 105).

Návrhy jsou podle článku 9 Volebního a jednacího řádu AS FSS OU podávány písemně, kandidáty může navrhnout kdokoliv z Akademické obce FSS OU.

Návrh na kandidátku/kandidáta do Komory akademických pracovníků musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, název jeho pracoviště; návrh na kandidáta do Studentské komory musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, jeho studijní obor a studijní ročník.

Každý návrh musí dále obsahovat: korespondenční kontakt na kandidáta (telefon, e-mail), jeho písemný souhlas s kandidaturou stvrzený vlastnoručním podpisem, jméno a příjmení navrhovatele/ů, jeho/jejich pracoviště nebo studijní obor a studijní ročník a jeho/jejich vlastnoruční podpis.

Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 28. března 2017 na internetových stránkách FSS OU.

V Ostravě 3. 3. 2017

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., v.r.
děkanka FSS OU

Vlastník zprávy: Scarlet Mánková | Aktualizováno: 03. 03. 2017
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt