Akademický senát Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje dnem 15. dubna 2024 volbu děkana/děkanky FSS OU na období 2025 – 2029

Kdo může kandidovat:

obecně kterákoliv fyzická osoba, zejména:

 • kterýkoliv člen akademické obce kterékoliv vysoké školy,
 • kterýkoliv člen akademické obce kterékoliv fakulty kterékoliv vysoké školy,
 • kterýkoliv jiný zaměstnanec kterékoliv vysoké školy,
 • kterýkoliv jiný student kterékoliv vysoké školy,
 • kterákoliv jiná fyzická osoba.

Způsob, termín a místo odevzdání písemných návrhů kandidátů:

 • Návrhy kandidátů je třeba odevzdat Volební komisi AS FSS OU Iva Tichá – předsedkyně komise, Zuzana Stanková, Daniel Chmiel) prostřednictvím podatelny OU nejpozději do 6. září 2024 do 10:00 hod.
 • Navrhovatel/ka použije formulář návrhu, který je k dispozici na webové stránce Ostravské univerzity.

Kdo navrhuje kandidáty:

 • Návrh na kandidáta může podat kterýkoliv člen akademické obce FSS OU, tj. akademičtí pracovníci v pracovněprávním vztahu k FSS OU a studenti zapsaní na FSS OU.

Povinné součásti návrhu kandidáta:

 1. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení v originálu nebo úředně ověřené kopii předložené v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou kandidátů narozených po 1. prosinci 1971)
 2. písemný souhlas kandidáta v listinné podobě
 3. kontakt na kandidáta (adresa, telefon, e-mail)
 4. profesní životopis kandidáta

Další postup ve volbě děkana/děkanky:

 • Do 6. září 2024 do 10:00 - podávání návrhů kandidátů pro volbu děkana/děkanky (viz čl. 4 bod 1 Jednacího řádu AS FSS OU)
 • 9. září 2024 Volební komise zveřejní Kandidátní listinu na děkana/děkanku FSS OU ve veřejné části internetových stránek OU (bez jmen navrhovatele, resp. navrhovatelů a jejich počtu).
 • 11. listopadu 2024 od 14:00 proběhne představení kandidátů na Shromáždění akademické obce FSS OU, průběh řídí předsedkyně Volební komise.
 • 25. listopadu 2024 proběhne zasedání AS FSS OU spojené s volbou děkana/děkanky FSS OU a zveřejnění výsledku volby děkana/děkanky FSS.
 • 29. listopadu 2024 zveřejnění protokolu o volbě děkana/děkanky FSS OU.
 • Do 6. prosince 2024 člen/ka akademické obce FSS OU může podat zdůvodněné námitky předsedkyni volební komise v termínu do 5 pracovních dnů od zveřejnění volebního protokolu.
 • 11. prosince 2024 vypořádání námitek k volbě děkana/děkanky FSS OU.


V Ostravě 15. dubna 2024

Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
předsedkyně AS FSS OU


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 04. 2024