FAQ

Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Zahajovací projev děkana fakulty k založení FSS OU ze dne 24. dubna 2008

Projev jmenovaného děkana Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity doc. PaedDr. Oldřicha Chytila, Ph.D. přednesený na shromáždění Akademické obce Ostravské univerzity při příležitosti zahájení činnosti Fakulty sociálních studií a vzniku Evropského výzkumného institutu v sociální práci, které se uskutečnilo dne 24. dubna 2008.

Vaše Magnificence, spectabiles, honorabiles, vážení hosté, akademická obci!

Děkuji vám, že jste se spolu s námi sešli abychom slavnostně zahájili činnost nové fakulty Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií.

Konstituování Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity je výsledkem dlouholetého procesu, který byl zahájen založením Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Na této fakultě se podařil v roce 1995 akreditovat magisterský studijní program Sociální práce se zdravotnickým profilem. U jeho zrodu stál tehdejší rektor Ostravské univerzity prof. Jaroslav Hubáček, který požádal mne a pana profesora Stanislava Hubíka o založení Katedry sociální práce a akreditaci magisterského studijního programu Sociální práce. K akreditaci významně přispěli tehdejší děkan ZSF OU doc. Jaroslav Šimíček a proděkan ZSF OU doc. Zdeněk Fišer.

Pro vzdělávání v sociální práci na ZSF OU byl od počátku typické jeho mezinárodní ukotvení. Na koncipování oboru se podíleli prof. doktor Detlef Baum, dr. hoc Ostravské univerzity, z Německa prof. Gerd van der  Laan z Nizozemí a později prof. Peter Erath z Německa a prof. Juha Hämälänen z Finska, rovněž čestný doktor Ostravské univerzity.

V roce 2007 bylo rozhodnuto na základě širokého konsenzu stávajících fakult Ostravské univerzity připravit projekt vzniku Fakulty sociálních studií. Idea založení fakulty vycházela z dlouhodobých základních směrů výzkumu v oblasti společenskovědního výzkumu, které schválila vláda ČR v roce 2006. Sociální vědy mají podle tohoto dokumentu vytvářet znalosti nutné pro orientaci v rychle se měnících podmínkách. Společenskovědní výzkum musí mít interdisciplinární charakter a musí být opřen o mezinárodní srovnání. Základním cílem deklarovaným v uvedeném dokumentu je včasné promítání nových výsledků poznání z oblasti humanitních a sociálních věd do oblasti vzdělávání.

Projekt fakulty vycházel ze situace v Moravskoslezském kraji, kde neexistovala fakulta, která by koncentrovala přípravu odborníků v sociálních vědách s doménou společenskovědního výzkumu. Cílem fakulty je nejen přitáhnout zájemce o studium sociálních věd, ale zároveň nabídnout příležitost k uplatnění mladým vědcům, kteří zatím z regionu odcházejí zejména do Brna a do Prahy.

Základem nové fakulty se stala Katedra sociální práce, která byla vyčleněna ze Zdravotně sociální fakulty. Tato katedra přináší nové fakultě do vínku široce založenou mezinárodní spolupráci jejíž základem jsou smlouvy o spolupráci uzavřené s 28 univerzitami ve 14 evropských zemích. Součástí Fakulty sociálních studií se stane kancelář ECSPRESS, založená v roce 1998, jejímž cílem je koordinovat projekty mezi školami sociální práce v Evropě. V současné době je členem sítě 335 škol ze 41 zemí. Kancelář ECSPRESS připravuje pravidelně mezinárodní konference a vydává publikace.

Po zahájení výuky na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v akademickém roce 2008/2009 bude mít fakulta 398 studentů v pětiletém magisterském studijním oboru Sociální práce se zdravotnickým profilem, v bakalářském studijním oboru Sociální práce, v prezenční i kombinované formě; ve dvou navazujících magisterských oborech a to Sociální práce a Management organizací služeb sociální práce v prezenční formě. Studenti budou rovněž studovat v doktorských studijních programech sociální práce v českém a anglickém jazyce. Fakulta tak bude mít od svého vzniku všechny tři stupně vysokoškolského vzdělávání.

Vědeckovýzkumná činnost nové fakulty bude navazovat na vědeckovýzkumnou činnost Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty OU. Bude se koncentrovat na zkoumání sociálních dopadů modernizace, která spolu s globalizací stále více mění evropský model sociálního státu. V souvislosti s těmito změnami se také mění sociální práce. Zkoumat tyto změny v mezinárodním kontextu budou také pracovníci Fakulty sociálních studií ve spolupráci s kolegy z partnerských univerzit, které založily na Ostravské univerzitě Evropský výzkumný institut sociální práce, jehož činnost dnes slavnostně zahajujeme.

Nová fakulta Ostravské univerzity chce také pokračovat v tradicích Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty OU ve spolupráci s praxí. Fakulta sociálních studií umožní další rozvoj spolupráce s praxí, další zvýšení podílu Ostravské univerzity na přípravě koncepcí řešení sociálních problémů a rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Fakulta sociálních studií bude v budoucnu působit jako základna celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a bude poskytovat kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách. Do svých vzdělávacích a výzkumných aktivit chce i nadále zapojovat odborníky Moravskoslezského kraje.

Založením Fakulty sociálních studií však nekončí její vývoj. Stávající struktura je pouze základním stavebním kamenem fakulty, jejíž cílem je akreditace dalších společenskovědních studijních programů. Budeme usilovat o akreditaci navazujícího magisterského oboru Sociální politika v prezenční i kombinované formě, studijního programu Sociologie a studijního programu Veřejná správa. Budeme klást důraz na internacionalizace vzdělávání. Ve spolupráci s našimi zahraničními partnery připravujeme společné studijní obory, v současné době je před dokončením příprava společného navazujícího magisterského oboru Social Work and Social Economy. Našimi partnery budou školy ve Vídni, v Mnichově, v Lucernu a v Trnavě.

Existenci Fakulty sociálních studií si nelze představit bez úzké spolupráce se všemi fakultami Ostravské univerzity, jejímž cílem bude rozvoj výzkumu a vzdělávání ve společenských vědách na Ostravské univerzitě. Chceme spolupracovat s partnerskými školami v České republice. Našim nejbližším partnerem je a bude Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně.

Závěrem mi dovolte abych poděkoval všem kdo se na vzniku Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity podíleli. Děkuji všem zástupcům fakult Ostravské univerzity a prorektorům, kteří pracovali v přípravném výboru Centra sociálních studií a výzkumu. Děkuji všem členům Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty, kteří připravovali akreditační spisy. Na závěr děkuji našim zahraničním partnerům, kteří nám poskytli neocenitelné rady při koncipování Fakulty sociálních studií a kteří jsou zároveň učiteli nové fakulty, a to prof. doktoru Petru Erathovi, prof. doktoru Juhovi Hämäläinovi a prof. doktoru Detlefu Baumovi.

Vlastník zprávy: doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. | Aktualizováno: 14. 07. 2008
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt