Vyhlášení doplňujících voleb do Komory akademických pracovníků Akademického senátu Ostravské univerzity

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a s článkem 2, odst. (6) Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Ostravské univerzity, schváleného dne 18. února 2013

doplňující volby do Komory akademických pracovníků
Akademického senátu OU

které se budou konat ve dnech 4. a 5. dubna 2017 vždy od 9.05 do 10.30 místnosti SA 106, v budově SA, Fr. Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory.

Současně děkanka jmenovala tuto volební komisi: akademické pracovnice: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. (Katedra sociální práce, FSS OU), RNDr. Kamila Vondroušová, Ph.D. (Katedra sociálních věd, FSS OU); studující: Bc. Lukáš Bražina (2. ročník, obor Koordinovaná rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče), Mgr. Klára Ganobjáková (3. ročník, obor Sociální politika a sociální práce).

Návrhy kandidátů z řad akademických pracovníků a pracovnic Akademické obce FSS je nutno doručit nejpozději do 24. března 2017 do 12.00 hodin kterékoli člence volební komise.

Formuláře pro návrhy kandidátek a kandidátů je možno si vyzvednout u sekretářek kateder paní Ivety Koubkové (SA 104) a paní Moniky Benianové Kührové (SA 105).

Návrhy jsou podávány písemně, kandidáty může navrhnout kterýkoli akademický pracovník a pracovnice Akademické obce FSS OU.

Návrh na kandidáta do Komory akademických pracovníků musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, název jeho pracoviště.

Každý návrh musí dále obsahovat: korespondenční kontakt na kandidáta (telefon, e-mail), jeho písemný souhlas s kandidaturou stvrzený vlastnoručním podpisem, jméno a příjmení navrhovatele/ů, jeho/jejich pracoviště a jeho/jejich vlastnoruční podpis.

Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 28. března 2017 na internetových stránkách FSS OU.

V Ostravě 16. března 2017

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
děkanka FSS OU