Vyhlášení voleb do Akademického senátu FSS OU pro volební období 2023 – 2026

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., děkanka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity vyhlašuje v souladu se Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a s Článkem 6, odst. 1 Volebního řádu AS FSS schváleného AS OU dne 15. listopadu 2021 řádné volby do Akademického senátu FSS OU pro volební období 2023 – 2026.

Tyto se budou konat ve dnech 15. – 21. září 2023 formou elektronického hlasování prostřednictvím aplikace Portál OU v čase od 15. září 2023, 00:00:00 do 21. září 2023, 23:59:59.

AS FSS OU ustavil tuto volební komisi: akademičtí pracovníci: Monika Chrenková – předsedkyně volební komise a Marie Špiláčková, studující: Barbora Vilémová a Kamila Káňová.

Navrhovat kandidáty/kandidátky na členy/členky AS FSS OU může každý/á člen/ka akademické obce FSS OU v souladu s čl. 3, odst. 3 Volebního řádu FSS AS OU.

Návrhy na kandidáty/kandidátky na člena/členku AS FSS OU se podávají předsedkyni Volební komise pro volby do AS FSS OU Monice Chrenkové na vytištěném, navrhovatelem/navrhovatelkou i kandidátem/kandidátkou podepsaném formuláři v zalepených obálkách buďto prostřednictvím podatelny OU v budově rektorátu OU na Dvořákově 7 nebo osobně, a to do 31. srpna 2023 do 12:00 hod. Obálka musí být označena textem „Řádné volby do AS FSS OU, do rukou předsedkyně volební komise Monice Chrenkové“.

Formulář – návrh kandidáta – akademik soubor doc 0,06 MB
Formulář – návrh kandidáta – student soubor dos 0,06 MB

Volební seznamy oprávněných voličů budou dle harmonogramu voleb zveřejněny na Portále OU v sekci Fakulty a ústavy – Fakulta sociálních studií – Dokumenty – Akademický senát FSS – Volby do AS FSS – Volební seznamy.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS FSS OU a řídí se harmonogramem voleb.

Výsledky voleb budou zveřejněny na Portále OU 22. září 2023.


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 05. 2023