Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů na Fakultě sociálních studií OU

Způsob podání přihlášky

 1. Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky.
 2. Za vložené údaje a zaslané přílohy odpovídá uchazeč/ka.
 3. Uchazeči/uchazečce doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění přihlášky.
 4. Hlásí-li se uchazeč/ka na více programů, musí si podat příslušný počet přihlášek včetně platby. Jakýkoli převod přihlášek mezi jednotlivými studijními programy nebo jejich formami není možný.
 5. Uchazeč/ka zadá své osobní údaje a zvolí si studijní program, včetně formy studia, na kterou se chce přihlásit (prezenční forma studia = dříve denní studium, kombinovaná forma studia = dříve dálkové studium).
 6. Systém uchazeči/uchazečce přidělí specifický symbol, který použije pro úhradu administrativního poplatku v příslušné výši a do stanoveného data. Administrativní poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením.
 7. Přihláška je považována za platnou pouze v případě, že uchazeč/ka zaplatil/a administrativní poplatek a uvedl/uvedla při platbě - kromě správného čísla účtu a variabilního symbolu - svůj specifický symbol. Pokud specifický symbol nebude uveden nebo bude uveden nesprávný, přihláška ke studiu bude vyřazena jako nezaplacená a neplatná. Pokud si podává uchazeč/ka více přihlášek, ke každé se vztahuje jiný specifický symbol.
 8. Uchazeč/ka, který/á podává přihlášku do doktorských studijních programů, je povinen/povinna zaslat kopii dokladu o bezhotovostní úhradě jako povinnou přílohu přihlášky ke studiu.
 9. V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby platební transakci provedl nejpozději do 7. června 2024. Uchazeč/ka si může požádat o vrácení chybné platby, žádost o vrácení platby je nutné podat písemně nejpozději do 7. července 2024, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě. Při vrácení poplatku za chybnou platbu je účtován poplatek ve výši 100,- Kč.
 10. Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity. Případné nesrovnalosti lze řešit nejpozději do 7. července 2024 včetně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 11. Je-li přihláška řádně podána a je-li poplatek za přijímací řízení uhrazen, je uchazeč/ka pozván/a k přijímací zkoušce, a to elektronicky v informačním systému Ostravské univerzity, pozvánka může být zaslána také na e-mailovou adresu, kterou uchazeč v elektronické přihlášce uvedl.
 12. V případě, že uchazeč/ka požádá o zpětvzetí zaplacené přihlášky v době před uplynutím lhůty pro podání přihlášek ke studiu, fakulta mu/jí zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením vrátí, z částky je odečten storno poplatek ve výši 100,- Kč.
 13. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní přijímací zkoušky nebo požádá o zpětvzetí přihlášky po lhůtě pro podání přihlášek ke studiu, fakulta zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací.

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2023