O projektu

Název projektu: Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi

Současná česká sociální práce s rodinou se drží tradičního modelu dělby genderových rolí v rodině, což vede ke koncentraci sociálních pracovníků a pracovnic na matky a přehlížení zapojování otců. Jak dokládá řada zahraničních studií, zapojování otců přispívá k celkovému blahu dětí a přináší mnoho výhod jak pro užší, tak pro širší rodinu. Osvědčený způsob pro úspěšné zapojení otců v sociální práci s rodinou však dosud není znám.

Hlavním cílem projektu je vyvinout a zavést do praxe nástroje pro podporu zapojování otců při řešení dlouhodobě nepříznivé sociální situace rodiny v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (dále jen SAS). Mezi dílčí cíle projektu patří:

  1. porozumění podmínkám a jejich vzájemné provázanosti, ovlivňujících zapojení otců při řešení nepříznivé sociální situace rodiny v rámci spolupráce se SAS;
  2. vývoj a realizace vzdělávacího kurzu pro pracovníky a pracovnice SAS zaměřeného na podporu zapojování otců do řešení nepříznivé sociální situace rodiny;
  3. vytvoření metodické příručky pro podporu zapojování otců v kontextu činnosti SAS;
  4. pilotáž a vyhodnocení implementace nástrojů na podporu zapojení otců.

Uživateli vyvinutých nástrojů budou sociální pracovníci a pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, případně sociální pracovníci a pracovnice jiných služeb nabízených rodinám s dětmi (např. oddělení sociálně-právní ochrany dětí, azylových domů, apod.)


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 09. 2020