O projektu

Projekt je založen na responzivní evaluaci komunitního plánování sociálních služeb specifického případu města Ostrava za účelem optimalizace nastavení procesů komunitního plánování. Inovativnost projektu spočívá v jeho založení na: a) multidisciplinární spolupráci technických a netechnických oborů; b) spolupráci akademického prostředí a praxe; c) součinnosti využívání kvantitativních a kvalitativních výzkumných strategií; d) spolupráci širokého spektra aktérů procesu komunitního plánování sociálních služeb (včetně klientů sociálních služeb); a e) synergického efektu: evaluace, tvorby řešení, pilotáže řešení a jeho optimalizace.

V rámci realizace projektu vycházíme z ideového cíle responzivní evaluce, jímž je zlepšování praxe pomocí cykličnosti, otevřenosti, inkluzivnosti, reflexivnosti a participativnosti procesu jejího hodnocení.

V projektu rovněž využíváme principů a mechanismů optimalizace, kterou chápeme jako hledání nejlepšího řešení díky zdokonalování vlastností procesu pomocí (ne)zahrnování jeho prvků za účelem posílení jeho účinnosti. Pro dosažení optimalizace komunitního plánování sociálních služeb budeme využívat komparaci modelů reality tohoto procesu.

Cílem projektu je vyvinout Metodiku optimalizace nastavení komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Tento cíl bude naplněn ve třech subcílech v případové studii města Ostrava:

  1. zhodnocení nastavení procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava a stanovení doporučení;
  2. pilotáž stanovených doporučení v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb a tvorba podkladových analýz ve městě Ostrava;
  3. optimalizace metodik nastavení procesů a vyhodnocení dopadů komunitního plánování ve městě Ostrava.


TA ČR Projekt Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí je řešen s finanční podporou TA ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 04. 2020