Přílohy k přihlášce ke studiu na Fakultě sociálních studií OU

I. Studijní programy Sociální práce – bakalářské a navazující magisterské studium, studijní program Sociální práce a sociální podnikání

Při podání přihlášky do bakalářskýchnavazujících magisterských programů Sociální prácenavazujícího magisterského programu Sociální práce a sociální podnikání neposílejte žádné přílohy.

Úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském (maturitní vysvědčení) nebo vysokoškolském vzdělání (diplom minimálně bakalářského stupně) podle jednotlivých programů dokládá uchazeč/uchazečka, který/á

 1. byl/a navržen/a k přijetí (a byl/a k tomu vyzván/a), a to zpravidla v den určený pro převzetí rozhodnutí a zápis do prvního roku studia – tento termín je považován pro doložení příslušného dokladu považován za nejzazší;
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

II. Studijní program Zdravotně-sociální péče a rehabilitace – navazující magisterské studium

Uchazeči/uchazečky navazujícího magisterského studijního programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace dokládají nejpozději do data stanoveného harmonogramem přijímacího řízení následující přílohy:

 1. Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřená kopie dokladu o získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v souladu se zákonem o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb.;
  nebo
 2. Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) minimálně bakalářského studijního programu a úředně ověřená kopie dokladu o získání způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (neplatí pro způsobilost získanou absolvováním studijních programů uvedených v §110, odst. 4, písm. b) a odst. 5).
  nebo
 3. Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) minimálně bakalářského studijního programu Speciální pedagogika v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

Zahraniční uchazeči/uchazečky dokládají úředně ověřené kopie Diplomu a Diploma Supplement nebo, v případě, že vysoká škola nevydává doklad Diploma Supplement, úředně ověřenou kopii dokladu vysoké školy se seznamem všech absolvovaných předmětů v příslušném studijním oboru. K těmto ověřeným kopiím musí uchazeč zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.

V případě, že uchazeč/ka koná Státní závěrečnou zkoušku v akademickém roce 2023/2024 dokládá u přijímací zkoušky potvrzení o studiu konkrétního programu a výpis absolvovaných (resp. v posledním semestru zapsaných) předmětů a Diplom a Diploma Supplement (úředně ověřené kopie) dokládá v případě, že

 1. byl/a navržen/a k přijetí, a to zpravidla v den určený pro převzetí rozhodnutí a zápis do prvního roku studia – tento termín je považován pro doložení příslušného dokladu považován za nejzazší;
 2. podal/a odvolání, přičemž požadovaný doklad o vzdělání musí být přílohou tohoto jeho odvolání.

III. Studijní program Zdravotně-sociální péče – bakalářské studium

Uchazeči/uchazečky bakalářského studijního programu Zdravotně-sociální péče dokládají nejpozději do  7. června 2024 následující přílohy:

 1. originál potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), v platném znění.
 2. úředně ověřené nebo střední školou potvrzené kopie vysvědčení z předposledního ročníku studia a z prvního pololetí posledního ročníku studia na střední škole, případně originál výpisu všech předmětů a známek z uváděných vysvědčení – v tomto případě správnost údajů potvrdí střední škola. Předposledním ročníkem je myšlen 3. ročník u čtyřletých oborů, 7. ročník u osmiletých oborů a 5. ročník u šestiletých oborů. Posledním = absolventským ročníkem je myšlen 4. ročník u čtyřletých oborů, 8. ročník u osmiletých oborů a 6. ročník u šestiletých oborů,
 3. úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. V případě, že uchazeč vykonává státní maturitní zkoušku v první polovině září 2024, pak může maturitní vysvědčení doložit i v pozdějším termínu, nejpozději však u zápisu do studia.

Pokud uchazeč/ka absolvoval/a předchozí vzdělání v zahraničí, musí zpravidla1 doložit také nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání.Bez těchto dokladů nebude uchazeč přijat ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.


Adresa pro zasílání příloh:

Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
Studijní oddělení
Dvořákova 7
701 03 Ostrava
1 Pokud uchazeč předchozí vzdělání získal na území státu, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladu o vzdělání, pak se na něj povinnost doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního vzdělání nevztahuje.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2024