Poplatek za přijímací řízení na Fakultě sociálních studií OU

  1. Výše poplatku pro přijímací řízení činí 650,- Kč, poplatek nelze platit v hotovosti. Termín pro zaplacení poplatku je do data stanoveného harmonogramem přijímacího řízení.
  2. Poplatek je určen ke krytí výloh spojených s přijímacím řízením.
  3. Každý/á uchazeč/ka je povinen/povinna si na internetu v modulu e-přihlášky zkontrolovat skutečnost, že poplatek za podanou přihlášku byl připsán na účet univerzity.
  4. V případě chybné platby je uchazeč/ka povinen/povinna poplatek zaplatit znovu, a to tak, aby byla platba uhrazena nejpozději do data stanoveného harmonogramem přijímacího řízení. Uchazeč/ka může požádat o vrácení chybné platby formou písemné žádosti o vrácení platby nejpozději do posledního termínu pro podání přihlášky, přílohou této žádosti je doklad o provedené platbě. Při vrácení poplatku za chybnou platbu je účtován poplatek ve výši 100,- Kč.
  5. V případě, že uchazeč/ka požádá o zpětvzetí zaplacené přihlášky v době před uplynutím lhůty pro podání přihlášek ke studiu, fakulta mu/jí zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením vrátí, z částky je odečten storno poplatek ve výši 100,- Kč.
  6. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní přijímací zkoušky nebo požádá o zpětvzetí přihlášky po lhůtě pro podání přihlášek ke studiu, fakulta zaplacený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací.


Administrativní poplatek
Všechny obory: 650,- Kč
Číslo účtu:931761
Kód banky:ČNB Ostrava 0710
Variabilní symbol:201011
Specifický symbol (důležité!):specifický symbol je uchazečům vygenerován při podání e-přihlášky - pro každou přihlášku zvlášť
Informace pro platbu ze zahraničí:
SWIFT kód banky:CNBACZPP
Mezinárodní číslo účtu (IBAN):CZ65 0710 0000 0000 0093 1761

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 11. 2023